swap

Wat is een swap?

In de beleggingswereld is een swap een overeenkomst tussen twee partijen om gedurende een bepaalde periode effecten, kasstromen en/of andere investeringen uit te wisselen. Hierdoor ontstaat in feite een swapmarkt, waar de swaprente kan worden bepaald door vraag en aanbod. Swaps worden vaak gebruikt om risico’s af te dekken of te speculeren op veranderingen in de marktomge-ving. Er bestaan verschillende soorten swapovereenkomsten, zoals renteswaps, aandelenswaps, valutaswaps en grondstoffenswaps. Over het algemeen bieden swaps beleggers toegang tot andere risiconiveaus en markten dan wanneer zij effecten rechtstreeks zouden kopen. Daarom kunnen het zeer populaire instrumenten zijn voor beleggers die hun portefeuille willen diversifiëren.

Elk type swap biedt verschillende potentiële voordelen en risico’s voor de betrokken partijen. Als zodanig moeten swaponderhandelingen sterk steunen op een grondige analyse van de verwachte opbrengsten van elk mogelijk scenario. Door de complexe aard ervan vereisen swapovereenkomsten deskundigheid en begrip om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen baat hebben bij hun beslissingen en een eerlijke overeenkomst voor beide partijen tot stand komt. Swaps zijn onderhandelde documenten en juridisch bindende contracten; als zodanig moeten zij worden gestructureerd met de juiste tegenpartijen en moeten beide partijen passende maatregelen nemen om te allen tijde de naleving ervan te waarborgen.

Wat is het verschil tussen een swap en een forward?

Een swap en een forward zijn beide afgeleide instrumenten die worden gebruikt om het risico van prijsschommelingen op de financiële markten af te dekken. Het belangrijkste verschil tussen forwards en swaps is dat forwards in de toekomst worden afgewikkeld tegen een overeengekomen prijs, terwijl bij swaps twee partijen kasstromen uitwisselen op basis van de vraag of de onderliggende waarde die wordt afgedekt in waarde is gestegen of gedaald.

Swaps worden vaak gezocht door bedrijven of instellingen die beschermingen willen tegen veranderingen die zich gedurende lange perioden op meerdere markten voordoen. Forwards daarentegen worden gewoonlijk gebruikt om individuele investeringen af te dekken, zoals de aankoop van tarwefutures om de landbouwprijzen voor een bepaald gewas te beschermen. Ondanks hun verschillen kunnen swaps en forwards beide krachtige instrumenten zijn om investeringen te beschermen tegen ongunstige marktomstandigheden.

Welke soorten swaps zijn er?

Er zijn veel verschillende soorten swaps, waaronder renteswaps, aandelenswaps, valutaswaps en grondstoffenswaps. Deze worden hieronder behandeld.

Renteswap

Een renteswap is een overeenkomst tussen twee partijen om een vaste en een variabele rente op een vooraf bepaald nominaal bedrag van een onderliggende waarde te ruilen. Met deze swap kan de ene tegenpartij profiteren van de huidige marktomstandigheden, waardoor zij zich kan indekken tegen toekomstige volatiliteit van de rente, terwijl zij de andere tegenpartij bescherming biedt tegen schommelingen in bepaalde rendementen.

Een voorbeeld hiervan in de praktijk is als een onderneming een grote rekening verwacht die aan het eind van het jaar moet worden betaald, maar wil voorkomen dat zij wordt belast door voortdurend veranderende betalingen met een variabele rente; zij zou een swap kunnen afsluiten met een andere partij, zodat er altijd een overeengekomen betaling met een vaste rente klaarligt, elke maand totdat de genoemde rekening moet worden betaald. Door een dergelijke swap kan de onderneming efficiënter budgetteren en haar betalingen relatief gemakkelijk uitvoeren.

Aandelenswap

Een aandelenswap of stock swap is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij een actief, zoals aandelen van een onderneming, wordt geruild tegen een ander actief. Het verschil met de verkoop van aandelen van een onderneming is dat de eigendom niet overgaat; bij de swap worden gewoon activa van de ene entiteit naar de andere overgedragen, gewoonlijk in ruil voor geld of andere zakelijke overwegingen.

Een voorbeeld hiervan in de praktijk is wanneer twee bedrijven onderling aandelen ruilen als onderdeel van een overname. Dit kan een fiscaal voordelige exitstrategie opleveren, doordat aandeelhouders een reeks activa voor een andere kunnen ruilen zonder dat er vermogenswinst- of inkomstenbelasting wordt geheven op de ruil zelf.

Valutaswap

Een valutaswap is overeenkomst tussen twee partijen waarbij een valuta tegen een andere valuta wordt geruild zonder dat de basisvaluta’s daadwerkelijk worden uitgewisseld. Bij deze swap wisselen de twee partijen hoofdsommen in verschillende valuta’s uit, maar maken zij ook afspraken over de uitwisseling van rentebetalingen op een vooraf bepaalde datum in de toekomst.

Een voorbeeld hiervan in de praktijk is dat een onderneming met activiteiten in de Verenigde Staten en Europa overeenkomt elke maand gedurende een vaste periode Amerikaanse dollars te ruilen tegen euro’s, waardoor beide ondernemingen kunnen profiteren van gunstigere wisselkoersen zonder dat zij hun respectieve valuta’s via de traditionele bankkanalen hoeven om te wisselen.

Grondstoffenswap

Een grondstoffenswap is een overeenkomst tussen twee partijen dat wordt gebruikt om het risico af te dekken door de prijs van een bepaald actief voor een toekomstige periode vast te leggen. Het stelt handelaren in staat een grondstof tegen een andere te ruilen op basis van de huidige marktprijs, waarbij de betaling wordt uitgesteld tot een latere datum waarop de swap vervalt. Handelaren zijn niet verplicht fysieke goederen te ruilen, maar sluiten een overeenkomst met voorwaarden die hun blootstelling aan schommelingen van de marktprijzen beperken.

Een voorbeeld hiervan in de praktijk is als twee partijen overeenkomen olie te ruilen tegen tarwe tegen de huidige marktprijs. Zelfs als de prijs van een van beide activa in de loop van de tijd verandert, zullen beide partijen hun overeengekomen grondstof leveren tegen de overeengekomen koers wanneer het tijd is om te ruilen. Op die manier maken grondstoffenswaps het voor bedrijven en particulieren veel gemakkelijker om hun risicoblootstelling in zeer volatiele markten te beheren.

Voordelen van beleggen in swaps

Beleggen in swaps kan om verschillende redenen voordelig zijn. Swaps zijn contracten tussen twee partijen om kasstromen uit te wisselen, wat een nauwkeuriger risicobeheer mogelijk maakt. Swaps kunnen voor stabiliteit zorgen door de blootstelling aan schommelingen in de rente of de grondstoffenprijzen weg te nemen en hogere rendementen mogelijk maken wanneer zich specifieke omstandigheden voordoen. Bovendien vergemakkelijken swapovereenkomsten het lenen van kapitaal tegen lagere rentevoeten omdat er minder kredietrisico aan verbonden is dan aan traditionele vormen van lenen. De mogelijkheden die beleggen in swapovereenkomsten biedt, zijn aantrekkelijk voor veel beleggers die hun rendement willen maximaliseren en tegelijkertijd de risico’s van traditionele beleggingen willen beperken.

Nadelen van beleggen in swaps

Beleggen in swaps kan echter ook riskant zijn, omdat er doorgaans een grote kapitaalinbreng en hefboomwerking mee gemoeid zijn. Deze swapovereenkomsten hebben complexe structuren, waardoor het tegenpartijrisico groter is. Swapprijzen worden bepaald door de kredietwaardigheid en het tegenpartijrisico, die gemakkelijk kunnen veranderen en van invloed kunnen zijn op het vermogen van een belegger om zijn belegging terug te krijgen als één partij niet aan de voorwaarden van de swapovereenkomst voldoet. Daarnaast is de prijsstelling van swaps moeilijk, omdat de prijzen worden bepaald door marktdeelnemers en expertise vereisen om de swap nauwkeurig te waarderen.

Bovendien kunnen swaptransacties beleggers blootstellen aan liquiditeitsrisico’s, omdat de swapmarkten aanzienlijke marktschokken kunnen ondergaan die het voor een belegger onmogelijk kunnen maken een bestaande swappositie af te sluiten. Ten slotte kunnen swapcontracten ook bepaalde kosten met zich meebrengen, zoals vergoedingen voor gegevens en analyses van derden of van beurzen, die nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden. Anders gaan deze kosten ten koste van het potentiële rendement. Als gevolg van de verschillende risiconiveaus die aan swapbeleggingen verbonden zijn, is het zeer raadzaam dat beleggers de risico’s zorgvuldig beoordelen voordat zij een swapovereenkomst aangaan.

meer weten over succesvol beleggen?

Succesvol beleggen draait om statistiek en het volgen van een systeem. Lees ons e-book over de 10 stappen om direct een inkomen te halen uit aandelen en opties.