tegenpartijrisico

Wat is tegenpartijrisico?

Tegenpartijrisico is een essentieel begrip voor iedereen die betrokken is bij financiële transacties, met inbegrip van beleggingen en derivaten. Tegenpartijrisico is de kans dat een tegenpartij haar deel van een overeenkomst niet nakomt, door insolventie, kredietrisico of andere factoren. Beleggers moeten het tegenpartijrisico beheren wanneer zij contracten met tegenpartijen aangaan, door zowel de kredietwaardigheid van de tegenpartij als het vermogen van hun tegenpartij om in hun overeenkomsten tegenpartijbescherming op te nemen, te evalueren. Door het tegenpartijrisico te beperken, kunnen beleggers de kans verkleinen dat zij aan financiële verliezen worden blootgesteld.

Hoe wordt tegenpartijrisico gemeten?

Het tegenpartijrisico bij beleggen is een belangrijke factor om te analyseren. Het tegenpartijrisico gaat over de mate waarin iemand blootgesteld is aan een mogelijk tekort in het toekomstige vermogen van tegenpartijen. Het tegenpartijrisico wordt gemeten door het vermogen en de bereidheid van de tegenpartij om haar contractuele verplichtingen na te komen, te evalueren. Om dit te testen, kunnen er verschillende methodes worden gebruikt, zoals controles, ratingbureaus en margeratio-analyse. Hiermee kan de financiële sterkte van een tegenpartij gemeten worden.

Bij risicobeoordelingen worden doorgaans ook kredietratings, financiële informatie, handelsactiviteiten en nalevingsniveaus van tegenpartijen geanalyseerd om het wanbetalingspotentieel te beoordelen. Tegenpartijen vertonen verschillende niveaus van tegenpartijrisico, afhankelijk van de kwaliteit van hun kredietrating, kapitaaltoereikendheidsratio’s, leverage ratio’s en andere daarmee samenhangende financiële kengetallen. Het is belangrijk om te weten of er goede afspraken gemaakt kunnen worden alvorens er belegd wordt, om te voorkomen dat er onverwachte verliezen ontstaan door slecht gedrag van tegenpartijrisico’s.

Wat zijn de soorten tegenpartijrisico's?

Tegenpartijrisico kan vele vormen aannemen, die elk een ander type tegenpartijrisico vertegenwoordigen. De verschillende tegenpartijrisico’s zijn:

  • Kredietrisico is het meest voorkomende tegenpartijrisico waarbij een tegenpartij haar verplichtingen tegenover een andere tegenpartij niet nakomt. Een voorbeeld hiervan is dat een verzekeringsmaatschappij de voorwaarden van haar overeenkomst niet nakomt en een claim niet kan innen.
  • Operationele tegenpartijrisico betreft de mogelijkheid van technologische en operationele problemen die leiden tot verliezen voor een tegenpartij als gevolg van fouten of discrepanties met gegevens of contracten van een tegenpartij.
  • Markttegenpartijrisico doet zich voor wanneer twee tegenpartijen transacties verrichten in verschillende valuta’s of op markten die volatiel zijn en aan grillige bewegingen onderhevig zijn, met financiële verliezen tot gevolg.
  • Juridische tegenpartijrisico ontstaat wanneer een tegenpartij de relevante wet- of regelgeving niet naleeft en boetes riskeert wegens niet-naleving.

Welke factoren beïnvloeden de blootstelling aan tegenpartijrisico?

Het tegenpartijrisico kan worden beïnvloed door een aantal factoren, met name de eigenschappen van de tegenpartij, de ervaring van de tegenpartij met soortgelijke contracten, de contractstructuur en het klimaat op de financiële markten. Deze componenten beïnvloeden het tegenpartijrisico op verschillende manieren. Kenmerken van de tegenpartij, zoals de kredietwaardigheid van een onderneming of liquiditeitstrends, geven een indicatie van de waarschijnlijkheid dat de tegenpartij haar contractuele verplichtingen volledig zal nakomen.

Ondertussen is ervaring met tegenpartijen van cruciaal belang tijdens de structurerings- en onderhandelingsfase van een contract om de complexiteit van bepaalde regelingen te begrijpen. Bovendien worden in een goed opgesteld contract diverse risico’s in een vroeg stadium vastgesteld en gedefinieerd, terwijl aandacht voor marktgebeurtenissen kan helpen om beter op de hoogte te zijn van omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de prestaties van de tegenpartij.

Hoe kan je tegenpartijrisico verminderen?

Als belegger kan het tegenpartijrisico een zeer reële en aanzienlijke zorg zijn. Om het tegenpartijrisico te beperken, is het van essentieel belang betrouwbare tegenpartijen te kiezen om mee samen te werken door hun financiële stabiliteit en kredietwaardigheid zorgvuldig te onderzoeken. Daarnaast zijn sterke juridische contracten van vitaal belang voor de beperking van het tegenpartijrisico. Wanneer deze van meet af aan grondig worden onderhandeld en alle onzekerheden in acht worden genomen, hebben beleggers meer zekerheid over een succesvolle relatie met minder risico.

meer weten over succesvol beleggen?

Tegenpartijrisico is een belangrijke factor bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Lees
ons e-book over 10 gewoontes die succesvolle beleggers gemeen hebben.