Beleggen in energieopslag: de toekomst & mogelijkheden

beleggen in energieopslag

De energiecrisis van 2022 heeft nogmaals duidelijk gemaakt hoe afhankelijk onze wereld is geworden van betaalbare energie. Investeren in energieopslag wordt steeds populairder naarmate de wereld evolueert naar een duurzamere toekomst. Het is in deze transitiefase van belang om energie, die op een bepaald moment is opgewekt, op een ander moment te kunnen gebruiken. Bedrijven gefocust in deze sector kunnen daarom een grote toekomst tegemoet zien. In dit artikel bespreken we wat energieopslag precies inhoudt en hoe je kunt beleggen in energieopslag aandelen.

Wat is energieopslag?

De investeringen in energieopslag evolueren mee met de evolutie van het elektriciteitsnetwerk, wat moet resulteren in voordelen op lange termijn voor zowel de betrokken bedrijven als de consumenten. Energieopslag is zonder overdrijving een cruciaal knooppunt voor het hele elektriciteitsnetwerk en vergroot de bruikbaarheid van hernieuwbare energiebronnen van wind-, zon- en waterkracht. Maar ook van nucleaire en fossiele brandstoffen. Beleggen in energieopslag kan daarom interessant zijn.

Maar wat is energieopslag dan precies? Waar het op aan komt, is om beschikbare energie op te slaan op een moment dat die overvloedig beschikbaar is, met de uiteindelijke bedoeling om die op een later tijdstip waar minder energie beschikbaar is te gebruiken. Energieopslag kan consumenten geld helpen besparen, de betrouwbaarheid en de veerkracht van de energieproducenten verbeteren, de verschillende opwekkingsbronnen integreren in één groot geheel en de impact op het milieu helpen verminderen.

Het komt er in ieder geval op neer dat energieopslag een ondersteunende technologie is. Wanneer de zon niet schijnt of de wind niet waait, kan energieopslag voldoen aan de behoefte aan elektriciteit. Wanneer door vraagverschuivingen de producenten niet snel genoeg kunnen reageren, kan energieopslag het gat vullen.

Wat voor voordelen levert energieopslag op?

Kostenbesparingen

Uiteindelijk zijn alle betrokken partijen winnaar bij een optimale opslag van de beschikbare elektriciteit. Energieopslag kan zowel operationele kosten besparen bij het voeden van het net als geld besparen voor elektriciteitsverbruikers die de infrastructuur voor energieopslag installeren in hun huizen en bedrijven.

Energieopslag kan tevens de kosten voor frequentieregeling en draaiende reservediensten verlagen en de kosten voor de consument compenseren door goedkope energie op te slaan om die later tijdens piekperiodes te gebruiken. Door energieopslag te gebruiken tijdens korte stroom-onderbrekingen, kunnen bedrijven kostbare onderbrekingen voorkomen en hun normale activiteiten voortzetten. Bewoners kunnen zichzelf de kosten van verloren voedsel en medicijnen besparen.

Back-upstroom tijdens storingen

En dan niet te vergeten natuurlijk het ongemak van het ontbreken van elektriciteit. Energieopslag kan namelijk zorgen voor back-upstroom tijdens storingen. Hetzelfde concept dat van toepassing is op back-upstroom voor een afzonderlijk apparaat (bijvoorbeeld een rookmelder die wordt aangesloten op een huis maar ook een back-upbatterij heeft), kan worden opgeschaald naar een heel gebouw of zelfs het gehele netwerk.

Flexibiliteit en efficiëntie in het elektriciteitsnet

Opslag biedt flexibiliteit aan het elektriciteitsnet. Het is een kwestie van ononderbroken stroom aan de consumenten te garanderen waar en wanneer ze het nodig hebben. Deze flexibiliteit is essentieel voor zowel betrouwbaarheid als veerkracht van het net. Niemand is gebaat bij een elektriciteitsvoorziening die af en toe uitvalt. Naarmate de kosten van uitval blijven stijgen, neemt ook de waarde van verbeterde betrouwbaarheid en verbeteringen in veerkracht toe.

Energieopslag kan de wispelturigheid verbonden aan de levering van variabele of intermitterende bronnen, zoals wind en zon, gladstrijken door overtollige energie op te slaan wanneer de wind waait en de zon schijnt en deze te leveren wanneer het tegenovergestelde gebeurt. Maar opslag kan ook de efficiënte levering van elektriciteit ondersteunen. Wanneer de vraag snel verandert en flexibiliteit vereist is, kan energieopslag naar behoefte elektriciteit injecteren of extraheren om precies aan de vraag te voldoen – waar en wanneer dat nodig is.

Milieueffecten verminderen

In de eenvoudigste bewoordingen maakt energieopslag het mogelijk om elektriciteit op te slaan voor later, wanneer en waar die het meest nodig is. Dit zorgt voor de mogelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) te verminderen. Door meer flexibiliteit in het net te introduceren, kan energieopslag helpen om meer zonne-, wind- en gedistribueerde energiebronnen te integreren.

Het kan ook de efficiëntie van het net verbeteren – de capaciteitsfactor van bestaande bronnen verhogen – en de noodzaak compenseren voor het bouwen van nieuwe piekenergiecentrales die vervuiling uitstoten. Naarmate onze energievoorzieningsmix schoner wordt met koolstofarme en niet-koolstofbronnen, helpt energieopslag die leveringsmix gemakkelijker en betrouwbaarder te ontwikkelen. Het zal op basis van bovenstaande duidelijk zijn dat energieopslag een sector is die een grote toekomst tegemoet mag zien.

Hoe wordt energieopslag toegepast?

Pumped Storage Hydropower (PSH)

Energieopslag is een snel groeiende sector met tal van toepassingen, waarvan gepompte hydro de meest gebruikte oplossing is. Pumped Storage Hydropower (PSH) is een vorm van hydro-elektrische energieopslag. Het is een configuratie van twee waterreservoirs op verschillende hoogten die stroom kunnen opwekken als water van de ene naar de andere stroomt (afvoer) en door een turbine gaat.

Het systeem heeft ook stroom nodig, omdat het water wordt teruggepompt in het bovenste reservoir (opladen). PSH werkt op dezelfde manier als een gigantische batterij, omdat het stroom kan opslaan en vervolgens kan vrijgeven wanneer dat nodig is. Volgens het Hydropower Market Report uit 2021 is PSH momenteel verantwoordelijk voor 95% van alle energieopslag op utiliteitsschaal in de Verenigde Staten. Amerika heeft momenteel 43 PSH-fabrieken en heeft het potentieel om voldoende nieuwe PSH-fabrieken toe te voegen om de huidige PSH-capaciteit meer dan te verdubbelen.

Battery Energy Storage System (BESS)

Batterijen zijn de volgende stap om hernieuwbare energie te ondersteunen, waarbij batterij-energieopslagsystemen momenteel toonaangevend zijn op deze markt. A Battery Energy Storage System (BESS) is een technologie die is ontwikkeld voor het opslaan van elektrische lading door gebruik te maken van speciaal ontwikkelde batterijen. Het achterliggende idee is dat dergelijke opgeslagen energie op een later tijdstip kan worden benut.

Een enorme hoeveelheid onderzoek heeft geleid tot vooruitgang op het gebied van batterijen die het concept van een batterij-energieopslagsysteem tot een commerciële realiteit hebben gemaakt. Batterij-energieopslagsystemen (BESS’s) zijn een subset van energieopslagsystemen (ESS’s). Energieopslagsysteem is een algemene term voor het vermogen van een systeem om energie op te slaan met behulp van thermische, elektromechanische of elektrochemische oplossingen. Een BESS maakt doorgaans gebruik van een elektrochemische oplossing.

In wezen vangen alle energieopslagsystemen energie op en slaan deze op voor gebruik op een later tijdstip of datum. Voorbeelden van deze systemen zijn gepompte hydro (zie boven), opslag van perslucht, mechanische vliegwielen en nu BESS’s. Deze systemen vormen een aanvulling op intermitterende energiebronnen zoals wind-, getijden- en zonne-energie in een poging om de productie en het verbruik van energie in evenwicht te brengen.

Lithium ionbatterijen

Dan is er ook nog de lithiumtechnologie, waar we eveneens wat dieper op zullen ingaan. Landen over de hele wereld hebben ambitieuze doelen gesteld om de wereldwijde uitstoot te verminderen. De resulterende investeringen in hernieuwbare energiebronnen zorgen voor een snelle groei in de Energy Storage System (ESS) -industrie. In feite wordt verwacht dat de wereldwijde markt voor energieopslag tussen 2018 en 2026 zal groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 35%.

Op dit moment zijn lithium ionbatterijen ’s werelds primaire opslagmedium voor energie. Op basis van hun huidige populariteit wordt verwacht dat deze markt in 2026 circa 23 miljard dollar zal bereiken. De bedrijven actief in het segment lithium van de markt bevinden zich vaak in een vroeg stadium van ontwikkeling en worden rijkelijk gewaardeerd op de beurs. Maar er zijn ook heel wat bedrijven die energieopslag op basis van de lithiumtechnologie aan hun aanbod toevoegen.

Windparken, zonneparken en datacenters kiezen om verschillende redenen voor opslag van lithium ionbatterijen, waaronder hun betaalbaarheid. Ten eerste hebben lithium ionbatterijen een hoge energiedichtheid, met potentie voor nog hogere capaciteiten. Ze hebben ook een relatief lage zelfontlading, met minder dan de helft van die van op nikkel gebaseerde batterijen. Hun kosteneffectiviteit strekt zich ook uit tot onderhoud. Lithium ion accu’s hebben weinig onderhoud nodig en geen periodieke ontlading.

Met al hun voordelen hebben lithium ionbatterijen ook enkele beperkingen. Lithium ionbatterijen vereisen complexe batterijbeheersystemen (BMS) om ervoor te zorgen dat ze werken binnen gecontroleerde parameters die zich aanpassen naarmate de batterijcellen ouder worden. Als de batterij niet op de juiste manier wordt beheerd, kan dit leiden tot het risico van een batterijstoring. Industrieën die afhankelijk zijn van lithium ionbatterijen hebben behoefte aan een oplossing die batterijstoringen effectief detecteert en ingrijpt om thermische uitbarsting te voorkomen.

De volgende stap voor hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie heeft de afgelopen tien jaar enorm aan populariteit te gewonnen. Dit is natuurlijk mede te danken aan subsidie in het kader van de energietransitie. Waardoor de run naar hernieuwbare energiebronnen een hoge vlucht heeft genomen. De LCOE (Levelized Cost Of Energy) voor zon en wind is snel gedaald en is nu gunstiger dan traditionele elektriciteitsopwekking. Ook overheden en bedrijven stappen in snel tempo over op duurzame energie.

In de afgelopen jaren heeft dit wereldwijd een grondige verschuiving in de elektriciteitsproductie veroorzaakt, met een sterke daling van de productie uit steenkool. Maar het probleem is hierboven al aangekaart: zon en wind leveren geen continue stroom, de zon schijnt niet alle dag en de wind waait niet altijd. Oplossingen voor energieopslag winnen aan belang, aangezien hernieuwbare energiebronnen een belangrijker onderdeel van het elektriciteitsnetwerk vormen. Ze stabiliseren het net en dempen fluctuaties.

Voor individuele klanten zoals bedrijven en huiseigenaren biedt het ook de zekerheid van back-up wanneer het net uitvalt. Het net zal niet snel overschakelen op 100% hernieuwbare energie, maar energieopslag zorgt voor een immense hoeveelheid hernieuwbare energie. De wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van energieopslag zijn in 2020 met meer dan 60% gestegen. Dit ging door in 2021 en de verwachting is dat de implementatie zal verdrievoudigen. Kortom, reden genoeg om als belegger te kijken naar energieopslag.

De toekomst van energieopslag

Elektrische voertuigen, hernieuwbare energie, windparken en zonnepanelen. Dit zijn de technologieën die het voortouw zullen nemen van de industriële trends van de volgende eeuw. Ze bestaan natuurlijk vandaag de dag, maar waar ze heen zullen gaan is gewoonweg niet te bepalen. Er is een aantal dingen dat we wel weten. Het is zeker dat de huidige technologie voor elektrische en energieopslag zal evolueren om zich aan te passen aan het industrieel-technologische landschap dat zelfs nu om ons heen opgroeit.

Evercore-analist James West beschrijft dit als het volgende ‘megathema’ en noemt energieopslag de ‘derde pijler’ van de elektriciteitsnetten van morgen. “De toekomst van energieopslag draait niet alleen om lithium ionbatterijen, hoewel elektrochemische technologieën zoals li-ion zullen blijven domineren en worden ingezet op ‘nutsschaal’. Er is een wapenwedloop gaande voor verticale integratie, digitale toepassingen, diversificatie van de toeleveringsketen en data-intensieve producten om een groeiend klantenbestand te veroveren”, schrijft West.

Hij heeft daarom een bijzondere interesse voor beleggen in aandelen die actief zijn in de sector van de energieopslag. Daarover hieronder meer. Eerst blikken we even terug op 2022, het jaar dat de energiesector zonder overdrijving op zijn kop zette.

Hoe kwam de energiecrisis tot stand?

De Russische invasie van Oekraïne heeft geleid tot schokgolven op de mondiale energiemarkten, wat heeft geleid tot prijsvolatiliteit, aanbodtekorten, veiligheidsproblemen en economische onzekerheid. Armere landen zullen de dupe worden van de negatieve gevolgen van de energiecrisis, dat staat als een paal boven water. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) spreekt over de eerste echt wereldwijde energiecrisis, met gevolgen die nog jaren voelbaar zullen zijn. Hoe kwam dit tot stand?

1. Hogere energieprijzen

Misschien wel de meest opvallende verandering voor de meeste mensen was dat de energieprijzen zijn gestegen. En dat geldt niet alleen voor aardgas. Het IEA zegt dat hoge brandstofkosten bovendien verantwoordelijk zijn voor 90% van de stijging van de gemiddelde kosten voor elektriciteitsopwekking wereldwijd.

In combinatie met de impact van de wereldwijde pandemie betekent de energiecrisis volgens het IEA dat 70 miljoen mensen die nog niet zo lang geleden toegang hebben gekregen tot elektriciteit, die niet langer kunnen betalen. En 100 miljoen mensen zullen misschien niet langer in staat zijn om voedsel te bereiden met schone brandstoffen, maar moeten in plaats daarvan weer beroep doen op biomassa (denk daarbij aan hout).

Een potentieel positief aspect van hogere prijzen voor fossiele brandstoffen is dat ze sterke redenen bieden om sneller naar duurzame alternatieven over te stappen. Dat gezegd hebbende, kan de behoefte aan energiezekerheid aanleiding op korte of middellange termijn geven tot verdere investeringen in projecten op het gebied van fossiele brandstoffen. Waardoor we op het vlak van duurzaamheid weer verder van huis zijn.

2. Veranderende handelsstromen en aanbodtekorten

De Russische gasexport naar de EU werd drastisch verminderd, waardoor de handelsstromen snel verschoven. Rusland verminderde de gastoevoer naar de EU tussen mei en oktober 2022 met ongeveer 80%, waardoor het blok met een aanzienlijk tekort in zijn energiemix achterbleef en een dringende behoefte had om alternatieven uit andere plaatsen te vinden.

Hoewel veel van de voormalige internationale partners van Rusland de banden met het land hebben verkleind of verbroken, heeft Rusland zijn olieproductie en -export grotendeels op het niveau van vóór de invasie gehouden door de export naar andere landen, waaronder naar China, te vergroten.

3. Veranderingen in het energiebeleid

Beleidsveranderingen hebben de drang naar meer hernieuwbare energie versneld, maar energie-zekerheid op korte termijn is ook van vitaal belang. De verandering in de traditionele handelsroutes voor energie betekent dat de getroffen landen zich snel moesten verenigen om een nieuw energiebeleid te creëren dat niet alleen prioriteit geeft aan energiezekerheid op de lange termijn, maar die landen ook in staat stelt om op korte termijn aan de vraag naar energie te voldoen.

Overheden ontwikkelen ook plausibele trajecten om tegen 2050 netto nulemissies te bereiken, dus de problemen die door de huidige energiecrisis worden veroorzaakt, moeten met dat in gedachten worden aangepakt. In sommige gevallen – met name de Amerikaanse Inflation Reduction Act – duwt de crisis duurzame energieprojecten vooruit in plaats van achteruit, zegt het IEA.

4. Economische gevolgen van de energiecrisis

Hogere kosten door energiecrisis dragen bij aan de stijgende rente, wat de energietransitie in gevaar kan brengen. Hogere rentevoeten in combinatie met dalende inkomens in reële termen duwen de wereld naar een recessie. En het aantal mensen dat terugvalt in armoede neemt toe. Aangezien veel landen proberen de kosten van het lenen van geld te verhogen om inflatie tegen te gaan, kunnen projecten voor schone energie verstrikt raken in de economische gevolgen.

5. Beïnvloeding van emissie van CO2

Sommige landen versnellen hun emissiedoelstellingen, andere verhogen hun gebruik van steenkool en sommige landen doen beide tegelijkertijd. De lange termijn impact van de energiecrisis op de uitstoot is onduidelijk. En veel mensen maken zich zorgen over de impact op plannen om in 2050 netto nul emissies te bereiken. Maar hoewel de CO2-uitstoot in 2022 verder zal stijgen, is de groei volgens prognoses minder dan 1% hoger dan in 2021. Vooral dankzij de snelle opkomst van hernieuwbare energie en elektrische voertuigen, aldus het IEA.

6. Een duw in de richting van hernieuwbare energiebronnen

De gebroken relaties tussen Rusland en zijn energieklanten hebben geleid tot een snelle focus op het handhaven van energiezekerheid. Het hebben van een diverse energiemix vormt de kern van het energiezekerheidsbeleid en het IEA zegt dat het mogelijk is dat de crisis de overgang naar groene brandstoffen zou kunnen versnellen. Maar dit moet nog worden afgewacht. En de negatieve economische vooruitzichten en beleidskeuzes op korte termijn om energie voor de huidige behoeften te verzekeren, kunnen het momentum in de richting van hernieuwbare energiebronnen vertragen.

De energieproblemen in de wereld begonnen niet met de Russische invasie van Oekraïne, maar de daaropvolgende energiecrisis veroorzaakte een aantal seismische veranderingen in de energie-sector. Sommige veranderingen zullen tijdelijk zijn, andere permanent, maar de beslissingen die vandaag worden genomen veranderen de energiesector voor altijd. En zoals het IEA waarschuwt: “We weten uit eerdere energiecrises dat het aanpassingsproces waarschijnlijk niet soepel zal verlopen.”

De energiesector in 2023

Trage consumptiegroei

Het energieverbruik zal in 2023 zijn tweede jaar van trage groei meemaken, zo lazen we in een rapport van Economist Intelligence. Nu de wereldeconomie vertraagt en de energieprijzen hoog blijven, zal het totale energieverbruik in de 69 landen die onder de Industry-service van EIU vallen in 2023 met slechts 1,3% stijgen. Daarmee wordt 2023 mogelijk het opvolgende jaar van trage consumptiegroei.

In 2022 schatten we dat de vraag met slechts 0,9% groeide, te midden van recordhoge prijzen en een inkrimping van de gas- en olievoorraden uit Rusland. In 2023 is ook een vermindering van de energievoorziening waarschijnlijk, aangezien OPEC+-leden bereid zijn de productie te verminderen om te voorkomen dat de olieprijzen te ver dalen. De olie- en gasproductie uit Rusland zal naar verwachting ook verder dalen, aangezien de EU-sancties tegen olie eind 2022 volledig van kracht zijn.

Daling olieprijzen

Ondanks prijsdruk door problemen aan de aanbodzijde, drukt de angst voor een wereldwijde recessie de olieprijzen. De economen van Economist Intelligence voorspellen een gemiddelde prijs voor ruwe Brent-olie van US$ 89,6/vat (b) in 2023, een daling ten opzichte van US$ 91,7/b eerder.

Stabilisatie wereldwijde aardgasverbruik

Het wereldwijde aardgasverbruik zal in 2023 mogelijk gelijk blijven, aangezien het blijft dalen in Europa (-1,7%) en gelijk blijft in Noord-Amerika. De analisten van Economist Intelligence verwachten niet dat het gasverbruik in Europa (excl. Rusland) in de prognoseperiode van 2022-31 zal terugkeren naar het vooroorlogse niveau. De vraag naar gas in Azië zal in 2023 echter met 2,4% stijgen, waarbij de regio op weg is om tegen 2027 de grootste wereldmarkt voor aardgas te worden (na Noord-Amerika).

Groei kolenverbruik

Het kolenverbruik zal profiteren van de toegenomen beleidsfocus op energiezekerheid en zal in 2023 voor het derde achtereenvolgende jaar groeien, hoewel slechts marginaal. Het olieverbruik zal volgens Economist Intelligence met 1,4% groeien, voornamelijk door Azië, waar het verbruik met 2,9% zal toenemen. Integendeel, de vraag naar olie in Europa zal met 1% afnemen naarmate de econo-mische activiteit vertraagt en het EU-embargo op Russische olie-import volledig van kracht wordt.

Groei hernieuwbare energie

De groei in hernieuwbare energie zal anderzijds sterk blijven Met veel betere vooruitzichten dan fossiele brandstoffen, zal het verbruik van zonne- en windenergie in 2023 met 11% stijgen (zij het vanaf een kleinere basis) naarmate er meer projecten online komen. Economist Intelligence voorspelt dat de toevoeging van zonne- en windcapaciteit tijdens de prognoseperiode sterk zal blijven, waardoor het verbruik van hernieuwbare energie de komende tien jaar met gemiddeld 10% per jaar zal groeien.

Azië is en blijft ’s werelds grootste markt voor investeringen in hernieuwbare energie, waarbij het leeuwendeel naar China, India, Japan en Zuid-Korea gaat. De hausse in de grondstofprijzen zal echter een deel van de investeringen naar projecten voor fossiele brandstoffen leiden. Hogere rentetarieven zullen ook de financieringskosten van duurzame energieprojecten verhogen, waardoor het tempo van de energietransitie wordt vertraagd.

Energiecrisissen als gevolg van extreme weersomstandigheden zullen het gebruik van steenkool stimuleren. De toenemende frequentie van extreme weersomstandigheden, zoals droogte, hittegolven en orkanen, zal een negatief effect hebben op de energiesystemen van landen. Zo leidde droog weer in een groot deel van het noordelijk halfrond in 2022 tot droogtesituaties in grote riviersystemen zoals de Yangtze (China), de Rijn (Europa) en de Colorado-rivier (VS). Met ernstige gevolgen voor waterkracht opwekking, die zorgt voor bijna de helft van de wereldwijde opwekking van koolstofarme elektriciteit.

De hele wereld evolueert nu naar schonere energiebronnen. Steeds meer bedrijven schakelen fossiele energie in voor hernieuwbare energiebronnen. Het gebruik van groene energie is een doel geworden van de meeste bedrijfsleiders. Een totale wereldwijde verschuiving van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie zal naar schatting ongeveer 3 decennia duren en biljoenen dollars aan investeringen vergen (ervan uitgaande dat iedereen nu begint). Hierdoor zijn de koersen van de energieopslag aandelen gestegen, omdat beleggers ook op zoek zijn naar veiligere manieren om rendement te behalen.

Wat zijn de beste energieopslag aandelen in 2023?

Energieopslag is een aantrekkelijke, snelgroeiende sector waar je als belegger in kunt investeren. Energieopslag aandelen zijn aandelen van bedrijven die technologieën voor energieopslag ontwerpen en produceren. Deze omvatten batterijopslag, condensatoren en vliegwielen. Elektrische voertuigen, opwekkingsinstallaties en bedrijven maken ook deel uit van deze enorme industrie.

Het is een grote uitdaging zijn om de topaandelen in energieopslag te identificeren in een sector met veel spelers. De markt voor energieopslag maakt momenteel een exponentiële groei door en vertoont weinig tekenen van vertraging. Elk energieopslagbedrijf dat het waard is om in te investeren, zou het ongekende groeitempo moeten kunnen bijhouden. Dit zijn 12 interessante aandelen voor beleggen in energieopslag in 2023:

 1. Tesla
 2. NextEra (NEE)
 3. Brookfield Renewables Partners (BEP)
 4. Enphase Energy (ENPH)
 5. Albemarle (ALB)
 6. SolarEdge (SEDG)
 7. Clearway Energy (CWEN)
 8. ON Semiconductor Corporation (ON)
 9. NIO (NIO)
 10. AES Corporation (AES)
 11. ABB LTD (ABB)
 12. Stem (STEM)

1. Tesla

Tesla staat misschien bekend om zijn high-end voertuigen, inclusief de gelijknamige elektrische auto’s. Maar het komt tevens naar buiten als een belangrijke speler op de markt voor energieopslag. Tesla is een van de grootste batterijfabrikanten ter wereld – wat misschien een beetje als een verrassing komt, totdat de belegger er aan herinnerd wordt dat al die auto’s batterijen nodig hebben.

Tesla vertrouwt op zonne-energie om zijn vele productiefaciliteiten van elektriciteit te voorzien. Het maakt ook gebruik van oplaadbare lithium-ionbatterijen om overtollige zonne-energie op te slaan en te verkopen aan huiseigenaren en bedrijven. In de energiebranche is Tesla vooral bekend om het product Megapack. Dit is een energieopslagapparaat met oplaadbare lithium-ionbatterij met hoge capaciteit, ontworpen voor energieopwekkingsinstallaties.

Megapack is het revolutionaire product dat Tesla in de schijnwerpers zette. De inzet van energieopslag dankzij Megapack is in 2021 met 32% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Megapack is niet het enige energieopslagproduct van Tesla, maar wel veruit het meest succesvol. Tesla is zo gegarandeerd van zijn positie als de beste energieopslag aandeel.

2. NextEra (NEE)

NextEra Energy is een van de grote namen die ter sprake komen als het over schone energie gaat. Het is de grootste exploitant van elektriciteitsbedrijven in de Verenigde Staten. Maar daarnaast is NextEra een van ’s werelds toonaangevende producenten van hernieuwbare energie van zon en wind. Het heeft ook belangrijke activiteiten op het gebied van batterijopslag.

NextEra beheert een uitgebreid netwerk voor opslag van energie uit hernieuwbare energiebronnen. Deze activiteiten zullen naar verwachting de komende jaren allemaal verder uitbreiden. Verwacht wordt dat het bedrijf grote investeringen zal doen om zijn korte- en lange termijn doelen te bereiken.

De investeringen gedaan door NextEra staan groei voor een continue groei van de dividenden, zoals ook in 2022 al te zien was. Het is een van de snelst groeiende energieopslagaandelen met een groeicijfer van 10%, dat naar verwachting de komende jaren alleen maar verder zal stijgen. NextEra Energy is op zichzelf een stabiel bedrijf waarvan miljoenen aandelen in verschillende Amerikaanse ETF’s zijn opgenomen. Reden genoeg om via NextEra te beleggen in energieopslag.

3. Brookfield Renewable Partners (BEP)

Brookfield is een alles-in-één producent van hernieuwbare energie, die stroom uit alle bronnen haalt. Volgens de gegevens uit 2021 kwam een groot deel van de gewonnen energie uit waterkracht en dat zal in 2022 niet anders zijn geweest. Het exploiteert ook succesvolle onshore en offshore windenergie en zonne-energie. Vermeldenswaard is daarnaast de specialisatie in energieopslag.

Brookfield verkoopt de meeste opgewekte energie onder een langlopende stroomafname-overeenkomst (PPA). Dit zorgt voor een voorspelbare cashflow. Brookfield heeft een geschat jaarlijks rendement van ongeveer 20%. Het bedrijf heeft zwaar geïnvesteerd in zijn groei- en ontwikkelings-projecten. Deze stappen hebben geresulteerd in een samengestelde jaarlijkse groei van de dividendbetalingen met 6% sinds 2012. Naar verwachting zal Brookfield een van de leidende bedrijven in zijn sector zijn met de hoogste omzetgroei in 2025.

4. Enphase Energy (ENPH)

Enphase Energy biedt oplossingen voor duurzame energieopslag aan huiseigenaren en bedrijven. Het is een van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van op microconverters gebaseerde zonneopslagsystemen. De technologie van Enphase Energy combineert opwekking, opslag en energiebeheer van zonne-energie in één intelligent systeem.

De bijdrage aan schone energieproductie en -opslag van dit bedrijf is immens. Enphase Energy is onlangs een partnerschap aangegaan met Semper Solaris, een marktleider op het gebied van zonne-energie- en batterijopslagsystemen voor thuisgebruik. De joint venture tussen deze twee gigantische bedrijven zal een revolutie teweegbrengen in de schone energievoorziening in Californië. Er is een goede procedure gaande om IQ Micro-omvormers en IQ Batterijen te introduceren.

Dit is nog maar een deel van de inspanningen geleverd door Enphase Energy om zijn markt voor micro-omvormers voor zonne-energie en batterijen in de Verenigde Staten uit te breiden. Een van de meest recente ontwikkelingen is de installatie van energiesystemen voor huizen in Arizona. Met deze gedurfde stappen zal het bedrijf zijn inzet in de komende jaren verdubbelen.

De investeringen en ontwikkelingen van Enphase hebben de beurswaarde aanzienlijk verbeterd. Het staat momenteel op de radar van verschillende investeerders als een potentieel toekomstbestendig energieopslagvoorraad. Via Enphase zou je dus mee kunnen gaan in investeren in energieopslag.

5. Albemarle (ALB)

Albemarle is een wereldleider op het gebied van lithium-ion energieopslagbatterijen en profiteert dus optimaal van de enorme toename van het gebruik van elektrische voertuigen wereldwijd. Er is de afgelopen tien jaar een vertraagde groei geweest omdat de juiste technologie voor de opslag van elektrische energie nog in de kinderschoenen stond. Vandaag is Albemarle vastbesloten om het verhaal in een stroomversnelling te brengen.

Lithium zal waarschijnlijk de boeken in gaan als een van de meest vitale grondstoffen van de 21e eeuw. Met lithium-ionbatterijen die veel worden gebruikt in consumentenelektronica (zoals smartphones en laptops) en elektrische voertuigen, zal de vraag naar lithium vanaf nu alleen maar toenemen. Dit geldt met name omdat wordt voorspeld dat de verkoop van elektrische voertuigen in de VS zal stijgen van 500.000 in 2021 tot 4,7 miljoen in 2030.

En met bijna 72% van zijn omzet van $ 2,1 miljard in het derde kwartaal afkomstig van zijn lithiumsegment, zou Albemarle (ALB 3,27%) de grootste winnaar kunnen zijn van deze onstuitbare trend. Dit is precies de reden waarom analisten geloven dat de aangepaste verwaterde winst per aandeel van het bedrijf de komende vijf jaar jaarlijks met dubbele cijfers zal groeien.

Albemarle is een toekomstbestendig aandeel in de sector energieopslag omdat deze verschuift met de voortschrijdende technologie. Mensen stappen weg van overstroomde gel-energieopslagbatterijen. Op lithium gebaseerde batterijen hebben een hoge energieopslagcapaciteit en houden het totale gewicht laag. Sterker nog, dat zijn ze veel keer lichter dan andere. Dat maakt ze de beste keuze voor EV’s en ze zullen binnenkort dan ook de auto-industrie aansturen.

6. SolarEdge (SEDG)

SolarEdge heeft een nieuwe technologie geïntroduceerd die de efficiëntie van de energieconversie verbetert en de kosten van apparatuur voor hernieuwbare energie verlaagt. Het bedrijf produceert optimizers en omvormers voor het omzetten van DC-zonne-energie naar AC. Deze worden gebruikt om het net te voeden.

Projectontwikkelaars op het gebied van zonne-energie richten zich wereldwijd op kostenminimalisatie voor hun projecten. Dat is het gebied dat SolarEdge heeft aangeboord. Met zijn kosteneffectieve en zeer efficiënte systemen zal SolarEdge het portfolio van zijn klanten blijven uitbreiden. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in de technologie voor het vervaardigen van producten die voldoen aan de behoeften van klanten. Door van deze kans gebruik te maken, zal SolarEdge haar omzet aanzienlijk verhogen.

SolarEdge heeft ook een manier gevonden om haar concurrenten voor te blijven. Het beschikt over financiële flexibiliteit waardoor het bedrijf kan investeren in uitbreiding van zijn productiefaciliteiten om aan de steeds groeiende vraag te voldoen. De nieuwste aanwinsten van SolarEdge betreffen energieopslag, EV-opladen, accu’s, UPS-systemen, etc. Door de steeds groeiende activiteiten van SolarEdge kunt u beleggen in energieopslag via één van de meest veelbelovende aandelen.

7. Clearway Energy (CWEN)

Clearway Energy is een toonaangevend bedrijf in de opwekking van hernieuwbare energie in de Verenigde Staten. De faciliteiten van het bedrijf maken gebruik van wind, zon en aardgas om een constante aanvoer van schone energie te garanderen. Clearway Energy verkoopt een deel van zijn stroom via PPA’s, waardoor het bedrijf constant geld krijgt. Dat heeft het makkelijker gemaakt om uit te breiden en te investeren in andere sectoren.

Door de jaren heen heeft het bedrijf voortdurend aandeelhouderswaarde gecreëerd. Clearway Energy breidde zijn portfolio, cashflow en dividend in korte tijd uit. Het management streeft momenteel naar een dividendgroei van ongeveer 8% in de nabije toekomst. Hernieuwbare energie heeft een enorm potentieel, aangezien landen over de hele wereld inspanningen leveren.

Clearway Energy verwerft en investeert in grootschalige activa voor hernieuwbare energie en verkoopt stroom aan nutsbedrijven op basis van langetermijncontracten met een vaste prijs. Aangezien de gecontracteerde kasstromen stabiel en voorspelbaar zijn, heeft Clearway Energy dividendgroei tot een cruciaal onderdeel van haar bedrijfsstrategie gemaakt. Daartoe schrikt het er niet voor terug om een aanzienlijk deel van zijn kasstroom uit te keren via dividenden en waar nodig een beroep te doen op externe financieringsbronnen voor groei.

8. ON Semiconductor Corporation (ON)

ON Semiconductor Corporation behoort tot de Fortune 100-bedrijven in de VS. Het bedrijf staat in de energie-industrie bekend als een ongeëvenaarde leverancier van zonnepanelen, industriële energie en opslagsystemen. Het gebruikt zijn technologieën om intelligente stroomoplossingen te bieden.

De producten die ON Semiconductor Corporation verkoopt hebben verschillende toepassingen in diverse branches. Je vindt ze in de communicatie-, auto-, computer-, medische en militaire sector. ON Semiconductor Corporation is een ongeëvenaarde chipmaker die klaar is om de aandelenmarkt stormenderhand te veroveren. Het maakt momenteel een hoge groei door, die door de meeste analisten als abnormaal hoog wordt beschouwd.

ON Semiconductor Corporation is een van de namen om rekening mee te houden in de duurzame energiesector. Het bedrijf is het overwegen waard als een zeer veilige voorraad voor beleggen in energieopslag.

9. NIO (NIO)

NIO is geen grote naam op de beurs, maar wel één van de koplopers als in de duurzame energiesector. Dit Chinese autobedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van elektrische auto’s. Tegelijkertijd wil NIO zich wereldwijd vestigen als hét bedrijf voor luxe auto’s op batterijen. NIO breidt ook haar activiteiten uit door een fabriek voor de productie van zonnepanelen op te zetten. Hierdoor zal zijn positie stijgen met het doel van het bedrijf om een one-stop-shop leverancier van duurzame energieoplossingen te worden.

NIO is een relatief nieuwe speler in de branche, maar de kans is groot dat het de komende jaren een van de grote namen op het internationale toneel in de sector energieopslag zal worden. Het bedrijf schat dat ze meer dan 100.000 bestellingen zullen krijgen voor hun hoog-waardige EV’s, waardoor hun aandelen exponentieel zullen stijgen. Met de wereldmarkt tot zijn beschikking, zal NIO de moeite waard zijn om als veilig energieopslag te volgen.

10. AES Corporation (AES)

AES Corporation levert energieopslagsystemen aan huiseigenaren en bedrijfsleiders over de hele wereld. Als een van de leidende bedrijven in zijn sector voldoet het bedrijf aan alle eisen van de klanten. AES heeft zijn portfolio ook uitgebreid door samen te werken met leveranciers van energieopslagtechnologieën zoals Fluence en Google. Je kunt dit bedrijf overwegen in uw investeringsopties in energieopslag.

11. ABB LTD (ABB)

ABB LTD behoort tot de top 50 van bedrijven die bekend staan om hun betrouwbare energieopslag. Het is misschien minder bekend, maar ABB LTD is het grootste elektrotechnische bedrijf ter wereld. Het is actief in meer dan 100 landen wereldwijd. ABB LTD biedt automatiseringstechnologieën, robotica en elektriciteitsnetten. Met deze uitgebreide productlijn voert ABB de lijst van de meest veelzijdige energieopslag aandelen aan.

12. Stem (STEM)

Stem biedt AI-gestuurde oplossingen voor duurzame energieopslag. Het bedrijf ontwerpt, produceert en levert slimme batterijen. Deze zijn nodig om veerkrachtigere energienetwerken te bouwen. Dat is alles wat nodig is om de ecologische voetafdruk en de negatieve impact op het milieu te verkleinen.

De nieuwste ontwikkeling van Stem is de overname van AlsoEnergy, waardoor het een alles-in-één leverancier van schone energieoplossingen wordt. Zelfs daarvoor maakte Stem al een opmerkelijke groei door. Stem is misschien een relatief nieuwe speler in de branche, maar het is een van de beste aandelen op de markt voor energieopslag.

Ultieme Beleggersgids

Meer lezen over dit onderwerp? Wij hebben een handleiding geschreven over beleggen in energieopslag, die kunt u vinden in ons gratis e-book: Ultieme Beleggersgids.

Tot slot

Niet alle energieopslag aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.