Beleggen in waterstof: hype of de kans van je leven?

Investeren in waterstof Nel Asa

Beleggen in waterstof kan in grote bekende multinationals en enkele kleine nichedrijven. Een logische vraag is uiteraard of het de moeite waard is via categorie A te beleggen in waterstof. Of geven we toch liever de voorkeur aan categorie B? Vandaag komt categorie A aan de beurt.

Selecteer gratis 30 winstgevende aandelen binnen 5 minuten

Download de gratis handleiding ‘Hoe selecteer je 30 aandelen binnen 5 minuten’ en maak winst op de beurs: https://www.10stappen.com

Waterstof als goedkope alternatieve brandstof

In onze eerdere column (https://beleggen.com/investeren-in-waterstof-voor-de-grote-doorbraak/)

hebben we geleerd dat waterstof met chemisch symbool H één van de meest voorkomende elementen op aarde is. Dat waterstof is volop in de belangstelling van de wetenschap gekomen als een mogelijke alternatieve en goedkope brandstof. Maar zo eenvoudig zit de zaak natuurlijk niet in elkaar. De wedloop naar waterstof als bruikbare energiebron is volop bezig, maar heeft nog geen definitieve resultaten opgeleverd.

Wat wel interessant is, is dat wind- en zonne-energie kunnen helpen om alternatieve brandstof te maken. Wind- en zonne-energie zijn onderhevig aan grote schommelingen in de levering van elektriciteit vanwege de wisselvallige weersomstandigheden. Soms is er weinig elektriciteit beschikbaar, op andere momenten veel. De overtollige elektriciteit kan worden gebruikt in een Solid Oxide Electrolyser Cell (SOEC) om deze te splitsen in verschillende soorten synthetische brandstof met behulp van een geschikte katalysator. Algemeen wordt aangenomen dat het overschot aan elektriciteit 3,6 US $ / GJ kost, waardoor de productieprijs geschat wordt op ongeveer 5 US $ / GJ. Dat stemt overeen met 30 US $ / vat ruwe olie of tot 0,6 US$/gge (gallon benzine-equivalent)(1).

Daarnaast wordt er naar allerlei alternatieven gekeken.

De Arabische Emiraten zijn hier bijvoorbeeld naar op zoek, in hun onderzoek focusten onderzoekers zich op een voorlopig zonne-waterstof-energiesysteem dat werd voorgesteld voor de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) om de kloof tussen vraag en aanbod van olie en aardgas in de 21e eeuw te overbruggen en om het aandeel van het land op de markt voor hernieuwbare energie te vergroten. In deze studie bekeken de auteurs kwantitatief de voordelen van een dergelijk energiesysteem voor de algemene energiesituatie in de VAE. De variabelen die in aanmerking werden genomen omvatten bevolking, energievraag, energieproductie, inkomsten uit de verkoop van fossiele brandstoffen en waterstofenergie, fotovoltaïsche oppervlakte en totale landoppervlakte die nodig is voor het installeren van een dergelijk systeem(2).

Waterstof wordt beschouwd als een synthetische brandstof of energiedrager voor het post-fossiele brandstoftijdperk. Het heeft veel eigenschappen waarmee het zichzelf goed in de markt zet: het vult de niet-conventionele primaire energiebronnen aan en presenteert zich in een handige vorm aan de consument; het is relatief goedkoop om te produceren; het kan bij de consument worden omgezet in verschillende energievormen met een hoger rendement dan andere brandstoffen; het is hernieuwbaar en het is tenslotte de lichtste en schoonste brandstof. Het kan worden gebruikt in elke toepassing waar tegenwoordig fossiele brandstoffen worden gebruikt, inclusief het voldoen aan de energiebehoeften van de mensheid(3).

Deze kennis is interessant voor de race naar alternatief brandstof.

Verschillende bedrijven zijn betrokken in die race, waarbij het er op aankomt die op basis duurzaam opgewekte waterstof via brandstofcellen auto’s aan het rijden te krijgen. Het zal u niet verbazen dat bijna alle grote autobedrijven betrokken zijn in de race naar de auto van de toekomst. Het staat nog niet helemaal vast hoe die er zal uitzien. Maar een autoreus als Toyota heeft zich met volle overgave in de strijd geworpen[1].

Beleggen in waterstof via Toyota

Beleggen in waterstof maar in welke vorm van waterstof?

In een studie verschenen in 2019 besteedde Bolero uitgebreid aandacht aan waterstof in al zijn vormen[2]. Want zo maar gewoon waterstof in het dagelijks leven tegenkomen blijkt niet voor de hand liggend te zijn. Waterstof verbindt zich namelijk snel met andere chemische verbindingen tot andere moleculen. Als voorbeeld daarvan verwijst Bolero naar waterstofgas (of in chemische termen H2), dat bekend staat vanwege zijn hoge brandbaarheidsgraad.

Waterstof komt (hoe kan het ook anders) ook voor in de vorm van een verbinding met zuurstof. H²O is uiteraard gewoon water. Daarnaast zijn er andere verbindingen mogelijk, waarbij Bolero bijvoorbeeld verwijst naar methaan (CH4). Belangrijk om te weten is volgens de analisten van deze broker dat waterstof een energiedrager is en geen energiebron. Dat heeft als consequentie dat met behulp van waterstof energie kan opgeslagen worden met de bedoeling om die later te gebruiken. De brandstofcellen zetten waterstof om in elektriciteit, die dan klaar is voor gebruik. Uit de studie van Bolero blijkt dat er verschillende soorten waterstoffen zijn, die onderscheiden worden door een naam gebaseerd op een kleur.

3 soorten waterstof met verschillende kleuren

Waterstofgas of H2 komt in deze vorm niet voor in de natuur en moet dus aangemaakt worden. Bij dat proces wordt gebruik gemaakt van een (fossiele) energiebron zoals aardgas (of andere koolwaterstoffen, dixit Bolero) door een proces op basis van hitte. Bij dit proces komt veel CO² vrij en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Omwille van die CO² heeft deze vorm van waterstof de benaming ‘grijze waterstof’ gekregen.

Blauwe waterstof wordt gebruikt wanneer CO² tijdens het productieproces wordt opgevangen en opgeslagen. Het wordt met andere woorden geneutraliseerd. De studie van Bolero vermeldt het niet met zoveel woorden, maar we menen dat dit een positief gegeven is. Daar staat een efficiëntie in de productie van 70 tot 80% tegenover, want betekent dat ongeveer een kwart van de energie geleverd door het aardgas verloren gaat. En dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn.

Om groene waterstof te krijgen is veel elektriciteit vereist

Het zal waarschijnlijk niemand verbazen dat groene waterstof de meest duurzame weg is om waterstofgas te produceren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van energie van de zon of de wind. Milieuvriendelijke energiebronnen dus. Bij de productie van groene waterstof komt geen CO² vrij en dat is mooi meegenomen. Elke medaille heeft volgens het team van Bolero echter een andere zijde en in dat geval is dat het proces om groene waterstof te krijgen veel elektriciteit vereist.

Hierdoor zakt de graad van efficiëntie om waterstof te produceren tot 40 tot 65%. Wat niet bepaald percentages zijn om van te waterhanden. Het aanmaken van waterstof via elektrolyse (met behulp van een electrolyser) is naar schatting twee tot drie keer zo duur als uit aardgas, zo sluit Bolero dit hoofdstuk af. De conclusie mag luiden dat er nog heel wat werk voor de boeg is alvorens we de ideale efficiënte productie krijgen. Wie wil beleggen in waterstof moet daar hoe dan ook rekening mee houden.

Beleggen in waterstof want de tijd dringt

Op de website van Toyota Nederland wordt heel wat aandacht besteed aan waterstof. De behoefte aan een nieuwe energiebron is groot, gezien de nadelen die verbonden zijn aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Als we onze energieconsumptie belangrijk vinden, zullen we uit een ander vaatje moeten tappen. Beleggen in waterstof is nuttig en noodzakelijk.

De wereld snakt naar een duurzaam systeem zonder dat daar fossiele brandstoffen aan te pas komen. De oplossing ligt volgens Toyota voor de hand: waterstof en niets anders. De benodigde infrastructuur kan volgens de Japanse autobouwer worden gebaseerd op die van bestaande fossiele brandstoffen, er zijn met andere woorden weinig aanpassingen nodig. Dit bespaart niet alleen kosten, maar heeft bovendien ook nog eens een positieve invloed op het milieu. Er gaan bij dit proces geen jobs verloren en er hoeft niet beknibbeld te worden op investeringen in andere noodzakelijke zaken.

Het grote voordeel is dat waterstof kan worden aangemaakt worden met stabiele chemie. Toyota vat het zodoende samen dat het proces veilig, schoon en rendabel is. Of met andere woorden: niets dan voordelen. Bovendien houdt waterstof energie langer vast en dat is zonder meer een extra pluspunt. Want op die manier wordt waterstof ook vanuit commercieel een energiebron die opbrengt. Gezinnen kunnen hun eigen elektriciteit opwekken en zijn dus niet meer afhankelijk van de buitenwereld. Er wordt niet alleen op de kosten bespaard, maar ook het milieu komt er goed af.[3]

Corona heeft roet in het eten gestrooid

Toyota trapt waarschijnlijk een open deur in door te stellen dat, in veel landen in het openbaar vervoer, proeven gedaan worden met het gebruik van waterstof als ‘brandstof’. De conclusies die uit dat onderzoek worden getrokken zijn veelbelovend. Het voltanken van de auto’s blijkt op een snel en weinig ingewikkelde manier te kunnen gebeuren. Bovendien raakt een auto die ‘getankt’ heeft op waterstof met zijn tank een heel stuk verder. Maar ook op het vlak van het milieu zijn er heel wat voordelen aan te geven. De mensen van Toyota verwijzen daarbij naar het gebruik van waterstof naar de emissies, geluidsoverlast en milieuschade.

Dit alles moet mogelijk gemaakt worden zonder dat de kwaliteit van het openbaar vervoer daaronder te lijden zou hebben. De proef op de som zou worden geleverd bij de Olympische en Paralympische Spelen van 2020 in Tokio, niet toevallig is Japan de thuisbasis van Toyota. Bedoeling was om meer dan 100 bussen met een brandstofcel, die waterstof gebruikt in te zetten. Een ambitieus plan, dat helaas geen doorgang heeft kunnen vinden.

Naar de oorzaak daarvan moet niet lang worden gezocht. De wereldwijde pandemie van het Coronavirus kwam roet in het eten strooien. We zijn er echter zeker van dat de Japanners een tweede kans zullen krijgen om zich te bewijzen. Die bussen op waterstof hadden ook een symbolische waarde, want ze moesten de buitenstaander vertrouwd maken met voertuigen die op waterstof rijden. Maar Corona zal maar tijdelijk roet in het eten strooien, wie wil beleggen in waterstof hoeft zich dus geen zorgen te maken.

Beleggen in waterstof: de zaken worden groots aangepakt

Op de website besteedt Toyota ook veel aandacht aan de uitbouw van de waterstofinfrastructuur in Europa. Hydrogen Mobility Europe (H2ME) is een prestigieus project gericht op het ontwikkelen van een geheel Europa dekkend netwerk van waterstoftankstations. Of anders uitgedrukt: overal langs de Europese wegen zal de chauffeur van een auto die op brandstof zijn ‘tank’ kunnen vullen. Zonder zo’n netwerk maakt de introductie van auto’s die op waterstof rijden weinig zin.

De uitbouw van zon’ netwerk betekent een grote stap voorwaarts voor de samenleving gebaseerd op waterstof, aldus nog Toyota. Chauffeurs (Toyota gebruikt liever de term ‘berijders’ van waterstofauto’s of brandstofcelauto’s) zullen veel makkelijker toegang krijgen tot waterstoftankstations en zullen dus sneller geneigd zijn om een auto te kopen die rijdt op waterstof. Het doel van het H2ME Project is aan te tonen dat auto’s met een brandstofcel, waterstoftankstations en de productietechniek van waterstof technisch klaar zijn om op de markt te worden gebracht.

En dat moet lukken door het aantal brandstofcelauto’s op de weg in Europa ingrijpend uit te breiden, zoals Toyota het uitdrukt. Concreet betekent dit dat meer mensen zo’n auto moeten kopen en er mee de weg opgaan. Wanneer dit massaal gebeurt, is de grote doorbraak een feit. En kunnen we uitkijken naar aandelen waarmee we kunnen beleggen in waterstof[4].

Hoe kunnen we concreet beleggen in waterstof via aandelen?

Het ligt voor de hand dat we één naam al hebben genoemd van een bedrijf dat winstkansen biedt in de sector waterstof. Die naam is natuurlijk die van Toyota, dat hoog heeft ingezet op waterstof. Ook de andere autobedrijven zijn daarmee bezig, maar dan in mindere mate. Daar krijgt momenteel de elektrische auto prioriteit. Het zwaartepunt van de ontwikkeling van de auto die rijdt op waterstof ligt dus in Azië. Beleggen in waterstofaandelen kan dus naast Toyota ook via Honda en Hyundai. Deze bedrijven zullen in de gaten moeten gehouden worden met het oog op een mogelijke grote doorbraak.

Succesvol beleggen in nog geen 10 minuten per week

Meld je aan voor de gratis LIVE online training: www.beleggen.com/training

Oliesector kan via waterstof een tweede adem vinden

Een tweede sector die kan profiteren van de grote doorbraak van waterstof is de oliesector. De oliereuzen krijgen het steeds moeilijker op hun traditionele markten. 2020 zal als jaar op velerlei manieren de geschiedenis ingaan. Het was uiteraard het jaar dat de coronacrisis de wereld rondom ons een heel ander uitzicht gaf, maar het was bijvoorbeeld ook het jaar dat de goud– en de zilverprijs stegen en bleven. Ook grote technologische bedrijven deden op de beurs hetzelfde. Maar op de oliemarkt deed zich een omgekeerde beweging voor, de olieprijs werd tientallen dollars goedkoper. Wat onder andere te wijten was aan een overaanbod op de markt.

Die instorting van de olieprijs was uiteraard een flinke streep door de rekening van de oliebedrijven. Vooral de grote spelers in de sector, zeg maar de majors, werden hard geraakt. Geconfronteerd met een enorm overaanbod aan ruwe olie op de markt stonden de resultaten van die majors zwaar onder druk. Zowat alle grote oliebedrijven doken diep in de rode cijfers, iets wat niemand enkele maanden voordien zou durven voorspellen.

Een herstel tot de vroegere situatie is onwaarschijnlijk

Daarna kwam dan nog eens het coronavirus bovenop, dat het leven van de managers van de grote oliebedrijven nog meer kwam verzuren. Ze hebben de marges onder druk zien komen te staan en zijn er voorlopig nog niet in geslaagd om daar een antwoord op te formuleren. De hele sector is in een diep dal gevallen en het ziet er niet naar uit dat herstel om de hoek ligt te loeren. In die zin is een uitspraak gedaan door het management van Shell veel zeggend. Dat management stelde openlijk dat een herstel tot de vroegere situatie onwaarschijnlijk is. Zoals de meeste andere branchegenoten zag Shell zich gedwongen om het dividend te verlagen. De vraag is waar de bodem voor de oliemaatschappijen moet gezocht worden. De wereld rondom ons verandert zo snel dat dit onmogelijk te voorspellen is. Sommige oliebedrijven hebben maar al te goed begrepen dat er geld kan worden verdiend met beleggen in waterstof en hebben daar tijdig op geanticipeerd.

Beleggen in waterstof: Shell is haantje de voorste

Met name Shell is haantje de voorste wat investeren in waterstof betreft. Dit bedrijf verwacht inderdaad dat waterstof als alternatieve energiebron kan doorbreken. Daartoe werden op verschillende plaatsen in zowel het Verenigd Koninkrijk als in de Verenigde Staten al waterstoftankstations gebouwd. Op die manier mikt het bedrijf op diversificatie weg van de fossiele energiebronnen. Het valt op dat de andere oliebedrijven zich voorlopig relatief afzijdig houden. Shell heeft momenteel het grootste waterstofproject in de wereld lopen, een project waar veel van wordt verwacht[5].

Dividendverlaging RDS Shell

Shell mikt op 10 gigawatt offshore wind in 2040

Het project van Shell betreft een offshore wind project dat uitsluitend gebouwd wordt voor de productie van groene waterstof. Volgens de eerste ramingen wordt gemikt op 3 tot 4 gigawatt offshore wind capaciteit in de Noordzee tegen 2030. Die productie kan echter uitgebreid worden tot 10 gigawatt tegen 2040. De electrolysers zullen geplaatst worden in Eemshaven aan de Nederlandse Noordzeekust. Het NortH2 project, zoals het werd genoemd, heeft als partners ook Gasunie en de haven van Groningen. Er wordt nog uitgekeken naar andere partners voor het consortium te vervoegen. Bedoeling is om uiteindelijk een “European Hydrogen Valley” cluster te ontwikkelen.

RDS kwartaal

Shell ziet de zaken dus groots en daar zit eigenlijk vooral pure noodzaak achter. Het management beseft dat de klassieke energiebronnen in de komende jaren/decennia een steeds wankelbaardere bron van inkomsten zullen worden. De toekomst behoort toe aan nieuwe projecten zoals dit. Marjan van Loon, president-directeur van Shell, ziet mogelijkheden weggelegd in de hele waterstofketen. Overigens is ook in de Belgische haven van Oostende een 50-megawatt electrolyzer gepland. Vanwege de betrokkenheid bij het NortH2 project is Shell momenteel een interessant aandeel in de sector waterstof wat de grote bedrijven betreft. Beleggen in waterstof kan echter ook nog via een paar andere bedrijven, waaronder een paar kleintjes.

Een lijst met (tickersymbolen van) aandelen waarin kan worden geïnvesteerd is:

NASDAQ:BLDP,

NYSE:BE,

NASDAQ:PLUG,

LSE:PPS.

XETR:F3C,

LSE:ITM,

OSE:NEL,

EURONEXTPAR:AI,

NYSE:LIN,

STO:HEXA_B,

LSE:CWR,

EURONEXTPAR:

MCPHY,

NYSE:CNHI

Beleggen op de automatische piloot?

Bouw zelf je vermogen uit. Volg het bewezen systeem: groen is kopen, rood is verkopen. Eenvoudig, vrij van grote risico’s, rendementen per jaar gemiddeld 7,4 – 20,6%. Bekijk je mogelijkheden op https://www.bfm.tools

Harm van Wijk

Pin ook deze handige infographic als geheugensteuntje:

beleggen in waterstof

[1] https://www.toyota.nl/over-toyota/toyota-world/Brandstof-van-de-toekomst.json

[2] https://www.bolero.be/uploads/media/5c98c61325a88/waterstof.pdf

[3] https://www.toyota.nl/over-toyota/milieu/environment/waterstof/de-waterstofsamenleving.json

[4] https://www.toyota.nl/over-toyota/milieu/environment/waterstof/waterstof.json

[5] https://www.greentechmedia.com/articles/read/shell-exploring-worlds-largest-green-hydrogen-project

 1. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360319907002480
 2. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960148100001993
 3. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0360319987900863
1 antwoord
 1. Jaap Hollemans
  Jaap Hollemans zegt:

  Paar keren in Ballard power belegd
  Met $7 ingegaan en uitgestapt met $14
  De koers is doorgeslagen naar $22
  Ook een aandeel met perspectief

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.