De top 10 steenkool aandelen om in te beleggen in 2022

De top 10 steenkool aandelen om in te beleggen in 2022

Steenkool aandelen zijn terug van weggeweest, ook op de beurs. Stijgende energieprijzen hebben de steenkoolaandelen een stevig duwtje in de rug gegeven. Steenkool is een fossiele brandstof gevormd door sedimentlagen. Miljoenen jaren geleden waren dikke plantenlagen bedekt met vuil en water, aangezien de vroege aarde grotendeels uit moerassen bestond.

 

Planten en dieren stierven en nestelden zich op de bodem van dit moeras. Nadat lagen en lagen biologisch materiaal op elkaar waren gepakt, veranderde een enorme hoeveelheid druk de koolstof in het plantaardig en dierlijk materiaal in harde brokken steenkool.

 

Steenkool wordt gebruikt als energiebron omdat de gecomprimeerde koolstof in het onder druk staande materiaal aanzienlijk langer brandt dan andere materialen zoals hout. In de 19e eeuw begonnen mensen steenkool te gebruiken om hun huizen te verwarmen en locomotieven en schepen van stroom te voorzien.

 

Tegenwoordig wordt steenkool voornamelijk verbrand om elektriciteit op te wekken. Wanneer steenkool in een oven wordt verbrand, verandert de warmte van de steenkool water in die oven in stoom. Die stoom wordt vervolgens gebruikt om een turbine te laten draaien en elektriciteit op te wekken, die vervolgens via een transformator naar woningen wordt gedistribueerd.

 

De VS heeft meer steenkool in zijn ondergrond dan enig ander land – ongeveer 25% van de totale steenkool in de wereld. Steenkool moet uit de grond worden gehaald en verpulverd voordat het kan worden gebruikt om elektriciteit op te wekken. Momenteel hebben 25 Amerikaanse staten mijnbouwactiviteiten. Heel wat Europese landen, denk aan Nederland en België, zijn gestopt met de ontginning van hun steenkoolvoorraden.

 

Een steenkoolbedrijf verwijst naar elk bedrijf dat betrokken is bij de winning, verwerking of verbranding van kolen. De bedrijven in kwestie kunnen actief zijn in het winnen van kolen uit de aarde, het voorbereiden van de kolen voor verbranding, het verbranden zelf van de kolen, de distributie van energie of alle vier deze processen. In het laatste geval spreken we van volledig geïntegreerde bedrijven.

 

Hoewel steenkool overvloedig aanwezig is, bevat het sporen van onzuiverheden zoals stikstof en zwavel. Wanneer een kolencentrale of mijnbouwoperatie steenkool verbrandt, laat de steenkool deze stoffen in de lucht vrij. Van daaruit combineren de onzuiverheden met waterdamp in de atmosfeer en vallen terug op de grond in de vorm van zure regen.

 

Bij het verbranden van steenkool komt ook koolstofdioxide vrij, een geurloos, kleurloos gas. Het verbranden van fossiele brandstoffen zoals steenkool wordt door een aantal wetenschappers verondersteld bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Operaties om bepaalde onzuiverheden uit steenkool verwijderen, kunnen de milieu-impact van het verbranden van steenkool voor energie helpen verminderen.

 

Aandelen uit de sector zijn flink gestegen

 

De aandelen van de steenkoolsector hebben een flinke opleving gekend dankzij de wereldwijde vraag na de door de pandemie veroorzaakte lockdowns en de stijgende olie- en aardgasprijzen.

 

De hogere steenkoolprijzen en de opnieuw stijgende vraag naar deze energiebron lagen in het eerste kwartaal van 2022 aan de basis van een stijging van de winstniveaus van de steenkoolexploitanten. Deze trend kan zich de komende jaren voortzetten.

 

Ondanks een verwachte vertraging van de wereldwijde economische activiteiten, stijgt de vraag naar elektriciteit. Nutsbedrijven kopen meer steenkool om de productie te stimuleren. De oorzaak moet worden gezocht bij prijsstijgingen voor andere energiebronnen.

 

De steenkoolsector omvat op de eerste plaats vooral bedrijven die betrokken zijn bij de ontdekking en winning van steenkool. Steenkool wordt gewonnen door ofwel de bovengrondse of de ondergrondse methode. Steenkool wordt gewaardeerd om zijn energiekwaliteit en wordt wereldwijd gebruikt voor de opwekking van elektriciteit en voor de staal- en cementproductie.

 

De VS zijn wereldwijd één van de belangrijkste leveranciers van steenkool, zeker nu Rusland als bron van steenkool en andere energiebronnen afgesloten is. We zullen ons hieronder daarom vooral focussen op de Amerikaanse steenkoolproductie, ook al omdat de belangrijkste beursgenoteerde mijnbouwbedrijven de Amerikaanse nationaliteit hebben.

 

Volgens een rapport van de U.S. Energy Information Administration (“EIA”) bedragen de huidige geschatte winbare steenkoolreserves in de VS ongeveer 252 miljard ton, waarvan ongeveer 58% ondergrondse mijnbouwbare steenkool is.

 

Gezien de huidige productiesnelheden zullen steenkoolbronnen waarschijnlijk nog vele jaren meegaan. Vijf staten van de Verenigde Staten dragen bijna 70% van de jaarlijkse productie bij en 60% van de steenkoolproductie uit dagbouw.

 

Volgens de EIA kan de kolenindustrie ook in de toekomst blijven profiteren van de stijging van de aardgasprijzen in de Verenigde Staten. Dit zou leiden tot een extra vraag naar kolen. Hieronder bespreken we 3 trends die waarschijnlijk van invloed zijn op de kolenindustrie.

 

Meer vraag vanuit de staalsector

 

De export van Amerikaanse steenkool zal waarschijnlijk stijgen bij een hogere staalproductie. Een verbetering van de steenkoolexport stimuleert het vooruitzicht van de Amerikaanse mijnbouwbedrijven.

 

Het versoepelen van de aan de pandemie gerelateerde beperkingen hebben de industriële en commerciële activiteiten over de hele wereld nieuw leven ingeblazen, waardoor de vraag naar elektriciteit is toegenomen. De oorlog in Oekraïne heeft nog geen remmend effect gehad.

 

De EIA verwacht dat de kolenproductievolumes in de Verenigde Staten in 2022 met 5% zullen toenemen tot 606 MMst (miljoenen short tons) en verder verbeteren met 3% in 2023 tot 624,3 MMst. Deze trend zou afgeremd kunnen worden door de komst van een recessie. Op het moment van schrijven is het nog wat vroeg om daar iets zinnigs over te zeggen.

 

Volgens de World Steel Association zal de wereldwijde vraag naar staal in 2022 met 2,2% toenemen tot 1.896,4 Mt. Steenkool speelt een belangrijke rol bij de staalproductie. Bijgevolg zullen de exportvolumes van metallurgische en thermische steenkool in 2022 en 2023 waarschijnlijk toenemen.

 

Volgens de EIA bedroeg de Amerikaanse steenkoolexport 85,6 MMst in 2021, een stijging van 24% ten opzichte van 2020 en zal die jaar op jaar met 3,6% stijgen tot 88,7 MMst in 2022. In 2023 zal de export naar verwachting verder verbeteren met 4,3% tot 92,5 MMst, op voorwaarde natuurlijk dat een recessie geen roet in het eten komt gooien.

 

Afgezien van de sterke vraag van staaleenheden, opnieuw volgens de EIA, zijn hogere internationale steenkoolprijzen in vergelijking met in de VS geproduceerde steenkool een primaire reden achter de toename van de exportvolumes.

 

Wereldwijde vraag naar kolen stijgt opnieuw

 

De wereldwijde vraag naar kolen stijgt opnieuw. Steenkool verloor in een recent verleden voortdurend terrein aan aardgas en andere hernieuwbare energie als brandstof, maar een wereldwijd economisch herstel in 2021 resulteerde in een opleving van de vraag. Waarna de stijging van de energieprijzen in 2022 de prijzen voor steenkool door het dak duwde. Uiteraard speelde ook de oorlog in Oekraïne een rol in dit verhaal.

 

Volgens het International Energy Agency kan de vraag naar steenkool in 2022 nieuwe hoogtepunten bereiken als gevolg van een opleving van de wereldeconomie, vooral geholpen door de vraag vanuit de Aziatische landen.

 

Hoewel het stijgende gebruik van hernieuwbare energie een grote uitdaging zal vormen voor steenkool, zal de vraag naar en het gebruik van de grondstof in de Aziatische economieën niet dalen. Dit zou op zijn beurt de vooruitzichten van Amerikaanse mijnbouwbedrijven blijven verbeteren.

Oorlog heeft situatie op de markt grondig gewijzigd

 

Het militaire conflict in Oekraïne heeft de aanvoer van steenkoolvolumes van Rusland naar andere landen belemmerd, waardoor nieuwe steenkoolexportmogelijkheden voor Amerikaanse steenkoolproducenten zijn ontstaan.

 

Een nieuw emissiebeleid zal de kolenindustrie echter hoe dan ook schaden. De verbetering van de vraag naar steenkool zal naar verwachting van korte duur zijn, aangezien het nieuwe milieubeleid zal streven naar 100% koolstofvrije elektriciteit tegen 2035, waardoor de vraag naar steenkool uit de VS aanzienlijk zal afnemen.

 

Tenzij exploitanten van nutsbedrijven zwaar investeren in maatregelen ter beheersing van de verontreiniging om de emissies van elektriciteitscentrales te verminderen, zal ook het binnenlandse kolenverbruik op wat langere termijn in de VS aanzienlijk dalen.

 

Het nieuwe beleid zal er ook op gericht zijn de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50-52% te verlagen ten opzichte van het niveau van 2005. In de toekomst zullen exploitanten van de kolenindustrie waarschijnlijk met veel problemen te maken krijgen, aangezien een aantal elektriciteitsbedrijven heeft besloten tegen 2050 klimaatneutraal te worden en het gebruik van kolen volledig te verminderen.

 

Oorlogsonzekerheid weegt op de markt

 

Terwijl de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de volatiliteit van de energiemarkt aanwakkert, is de onzekerheid in de sector toegenomen.

 

“Factoren die de onzekerheid over de energievoorziening stimuleren, zijn onder meer de invloed van sancties op de Russische olieproductie, de productiebeslissingen van OPEC+ en de toegenomen snelheid waarmee Amerikaanse olie- en aardgasproducenten boren naar nieuwe voorraden”, zei EIA in haar Short Term Energy Outlook van juni.

 

“De kolenvloot heeft te kampen gehad met beperkingen bij het verhogen van het productieaandeel, ondanks de hoge aardgasprijzen”, zei EIA.

 

“De beperkingen zijn onder meer beperkte spoorwegcapaciteit voor brandstoflevering, lage kolenvoorraden bij elektriciteitscentrales, verminderde mijnbouwcapaciteit en toenemende opwekking uit hernieuwbare bronnen.”

 

Hernieuwbare energie zal naar verwachting 22% van de Amerikaanse stroom opwekken in 2022 en 24% in 2023, vergeleken met 20% in 2021.

 

Ondertussen wordt het kolenverbruik in de energiesector geraamd op 483,7 miljoen MMst in 2022, een daling van 3,5% ten opzichte van 2021. EIA schat dat in 2023 het kolenverbruik voor elektriciteit met 6,3% zal dalen tot 453,4 miljoen MMst.

 

Het totale kolenverbruik wordt geschat op 528,1 miljoen MMst in 2022, een daling van 3,3% ten opzichte van 2021. Het kolenverbruik in 2023 wordt geschat op 496,9 miljoen MMst, een daling van 5,9% ten opzichte van het jaar.

 

“We verwachten dat de stijgende steenkoolproductie de voorraden van de elektriciteitssector zal aanvullen en zal bijdragen aan de steenkoolexport van de VS”, aldus EIA in haar rapport.

 

De nominale gemiddelde prijs voor geleverde kolen aan elektriciteitscentrales wordt geraamd op het hoogste punt in zes jaar van $ 2,08/st in 2022. In 2023 worden de gemiddelde geleverde kolenprijzen voor nutsvoorzieningen geschat op $ 2,05/st.

 

Boom and Bust Coal 2022: stevigere bezuinigingen nodig om klimaatdoelen te bereiken

 

Volgens het achtste jaarlijkse onderzoek van Global Energy Monitor, naar de pijpleiding van de kolencentrale, daalde de wereldwijde capaciteit van kolencentrales in ontwikkeling in 2021. Uit het rapport blijkt dat, na in 2020 voor het eerst sinds 2015 te zijn gestegen, de totale kolencapaciteit in ontwikkeling dat jaar met 13% is gedaald, van 525 gigawatt (GW) tot 457 GW, een laagterecord.

 

34 landen hebben nieuwe kolencentrales in overweging, vergeleken met 41 landen in januari 2021. China, Zuid-Korea en Japan hebben met name toegezegd te stoppen met het financieren van nieuwe kolencentrales in andere landen, maar China bleef alle landen voorafgaan bij de binnenlandse ontwikkeling van nieuwe kolencentrales, waarbij meer kolencapaciteit in gebruik werd genomen dan de rest van de wereld samen.

 

Uit het kritische rapport van het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering (IPCC) blijkt dat er geen koolstofbudget meer is om nieuwe kolencentrales te bouwen en dat het gebruik van kolen tegen 2030 met 75% moet dalen (ten opzichte van het niveau van 2019) om de wereldwijde temperatuurstijging tot onder de 1,5 graad Celsius te beperken, in lijn met het Akkoord van Parijs.

 

Wereldwijd bevond meer dan de helft (56%) van de 45 GW aan nieuw in gebruik genomen capaciteit zich in 2021 in China. Buiten China kromp de wereldwijde kolenvloot voor het vierde jaar op rij, zij het in een langzamer tempo dan in 2020. De nieuw in gebruik genomen capaciteit in China (25,2 GW) compenseerde bijna de uitval van kolencentrales in de rest van de wereld (25,6 GW).

 

Japan, Zuid-Korea en China hebben allemaal toegezegd de publieke steun voor nieuwe internationale kolencentrales te beëindigen, gevolgd door een toezegging van alle G20-landen voorafgaand aan COP26. Met deze toezeggingen blijft er in wezen geen significante internationale publieke financier meer over voor nieuwe kolencentrales.

 

In 2021 daalde de hoeveelheid kolencapaciteit in de VS voor het tweede achtereenvolgende jaar, van 16,1 GW in 2019 naar 11,6 GW in 2020 en naar schatting 9 GW in 2021.

 

Het momentum weg van steenkool moet versnellen

 

Wereldwijd is de trend om af te stappen van steenkool als energiebron onstuitbaar. De 27 lidstaten van de Europese Unie schakelden in 2021 een record van 12,9 GW uit, met de meeste ‘pensioneringen’ in Duitsland (5,8 GW), Spanje (1,7 GW) en Portugal (1,9 GW). Portugal werd in november 2021 kolenvrij, negen jaar voor de beoogde datum van uitfasering in 2030.

 

Sinds de ondertekening van de Overeenkomst van Parijs in 2015 is de capaciteit van de kolencentrale in pre-constructie met 77% gedaald.

 

“De pijpleiding van kolencentrales krimpt, maar er is simpelweg geen koolstofbudget meer om nieuwe kolencentrales te bouwen. We moeten nu stoppen”, zegt Flora Champenois van Global Energy Monitor.

 

“Veel opkomende economieën hebben hun plannen voor nieuwe kolengestookte capaciteit teruggeschroefd, met de grootste reducties in India, Vietnam, Bangladesh en Egypte. Ontwikkelde landen hebben nieuwe doelstellingen voor uitfasering aangekondigd en de bouw van nieuwe fabrieken stopgezet of afgeblazen.

 

Nu moeten landen met netto-nul-emissiedoelstellingen, maar zonder een plan voor de uitfasering van kolen in lijn met die doelstellingen, opvoeren”, zegt Lauri Myllyvirta, de hoofdanalist van het Center for Research on Energy and Clean Air.

 

“In China blijven plannen voor nieuwe kolencentrales aangekondigd. Idealiter betekenen de ambitieuze plannen van de regering om de productie van schone elektriciteit tegen 2025 te verhogen, dat het gebruik van kolencentrales daalt, zelfs als de capaciteit toeneemt. Maar tenzij nieuwe kolencentrales veel strenger worden gecontroleerd, kan een verslechterende overcapaciteit in kolengestookte energie de energietransitie van China moeilijker en duurder maken.”

 

“De domino-effecten van de Russische invasie van Oekraïne op de wereldwijde energiemarkt hebben alleen maar benadrukt wat we al wisten: het bouwen van nieuwe kolencentrales is een dure fout”, zegt Leo Roberts van E3G.

 

“Zoals uit deze analyse blijkt, hebben veel landen over de hele wereld zich dit gerealiseerd en hebben ze nieuwe steenkoolprojecten de rug toegekeerd, maar vele anderen moeten de knoop nog doorhakken. Die landen die in 2022 nog steeds nieuwe kolencentrales overwegen, accepteren openlijk hoge energiekosten voor consumenten, de onmiddellijke dreiging van dure gestrande activa en de energieonzekerheid die gepaard gaat met het vertrouwen op fossiele brandstoffen om een economie aan te drijven.”

 

Het rapport merkte ook op dat de hoeveelheid elektriciteit opgewekt uit steenkool in 2021 met 9% is gestegen tot een recordhoogte, tegenover een daling van 4% in 2020 die deels werd veroorzaakt door de Covid-19-maatregelen.

 

In 2021 is vooruitgang geboekt bij het vaststellen van toekomstige pensioendata voor operationele centrales, waarbij het aantal kolencentrales dat effectief een nabije datum kreeg bijna verdubbelde tot 750 kolencentrales (550 GW)

 

Het rapport bevat gegevens die relevant zijn voor Turkije, een land dat wat extra aandacht verdient. De Turkse versie van het rapport werd gelanceerd door CAN Europe in samenwerking met Ekosfer en Europe Beyond Coal.

 

De geplande kolencentrales in Turkije bleven in 2021 afnemen, met 10,6 GW aan geplande kolenstroom geannuleerd in 2021 en 87 GW geannuleerd sinds 2010. Turkije is afhankelijk van internationale openbare steenkoolfinanciering, wat betekent dat toekomstige voorstellen moeilijk zullen worden gefinancierd vanwege toezeggingen van China en de G20 om te stoppen met de bouw van nieuwe kolencentrales.

 

Naast krimpende internationale financiering, stuiten kolenvoorstellen in Turkije ook op sterke binnenlandse weerstand. In 2021 werden de licenties en vergunningen voor verschillende kolenvoorstellen in Turkije ingetrokken vanwege publieke oppositie en rechtszaken, evenals de terugtrekking van de bedrijven uit de projecten, waaronder de voorgestelde kolencentrales van Çayırhan B, Ayas, Ağan en HEMA Amasra.

 

Vooral de annulering van Çayırhan B is opmerkelijk, aangezien dit het eerste voorbeeld is van de gestroomlijnde “investering zonder been” van het ministerie van Energie, die was gepland om alle benodigde vergunningen voor de bouw van een kolencentrale te regelen en deze aan particuliere bedrijven aan te besteden als investering.

 

Özlem Katısöz, coördinator klimaat- en energiebeleid van CAN Europe voor Turkije: “Er is geen interesse van de particuliere sector of publieke steun voor nieuwe kolencentrales in Turkije. De bestaande kolencapaciteit blijft alleen bestaan dankzij beschikbare staatssubsidies en omdat er geen prijs is op koolstofvervuiling, die de sector zou moeten dekken.

 

Als beleidsmakers een rationele en verantwoorde stap willen zetten in lijn met de wereldwijde klimaatactie, moeten ze uiterlijk tegen de COP27 in november van dit jaar een permanent verbod op de bouw van nieuwe kolencentrales aankondigen en de datum voor kolen vertrek in Turkije.”

De toekomst van steenkool

 

Het wereldwijde energieverbruik groeit. Betrouwbare voorspellingen zeggen dat het totale energieverbruik de komende 20 jaar met ongeveer 60% zal toenemen en dat steenkool wereldwijd nog steeds de belangrijkste bron van energieopwekking zal zijn. Dit ondanks alle tegenkanting vanuit de hoek van de milieu-activisten.

 

Volgens het International Energy Agency zal het volume van de internationale kolenhandel over 30 jaar bijna 1,5 keer zo groot zijn als het huidige niveau en zullen de handelsstromen richting Azië blijven stromen. Voortdurende verbetering van geologische exploratie- en mijnbouwmethoden betekent dat er nog steeds nieuwe steenkoolbronnen worden gevonden.

 

Energie geproduceerd uit steenkool voorziet nog steeds in bijna een derde van de wereldwijde vraag naar stroom. Landen als China, India, Australië en Indonesië zijn buiten de VS de meest prominente producenten van steenkool over de hele wereld, waarbij China, de op één na grootste economie ter wereld, goed is voor ongeveer 65% van het wereldwijde verbruik van steenkool.

 

Het verbranden van dit zwarte goedje om energie te produceren resulteert in de hoogste niveaus van CO2-emissies van alle energieproductieprocessen, zoals gerapporteerd door het World Economic Forum. Dit besef heeft geleid tot een geleidelijke afname van de populariteit en het gebruik van steenkool in de afgelopen jaren, aangezien bedrijven ESG-maatstaven toepassen en overstappen op groene energie.

 

Toen fabrieken, kantoren en bedrijven sloten tijdens de lockdowns van 2020, kelderde de wereldwijde vraag naar energie, evenals de vraag naar steenkool, die tussen 2018 en 2020 met 7% daalde, een volume van meer dan 500 miljoen ton.

 

Het IEA voorspelde dat de stijgende prijzen van aardgas en een sterk groeiende vraag naar elektriciteit zouden leiden tot een vertraging van de structurele daling van steenkool in de EU en de VS, waardoor hun steenkoolverbruik voor het eerst in bijna 10 jaar zou stijgen.

 

Terwijl de Europese Unie probeert haar afhankelijkheid van Russisch aardgas af te bouwen, heeft een groeiende vraag naar steenkool de prijzen van de grondstof hoog doen stijgen, samen met de prijzen van andere metalen en mineralen. Europese bedrijven worstelen om wereldwijde leveringen van steenkool te vinden, aangezien krappe gasvoorraden het continent zorgen baren met hoge stroomprijzen.

 

Rystad Energy schat dat de steenkoolprijs in 2022 waarschijnlijk de $500 per ton zal overschrijden, een verbazingwekkend cijfer voor een grondstof die slechts een paar jaar geleden als ‘dood en verdwenen’ werd beschouwd op Wall Street, zoals blijkt uit dit 2016-rapport van CNBC.

 

Op de beurs hebben aandelen van prominente kolenproducenten zoals Alliance Resource Partners, L.P. (NASDAQ:ARLP), CONSOL Energy Inc. (NYSE:CEIX) en Peabody Energy Corporation (NYSE: BTU) forse prijsstijgingen achter de rug. Toch biedt de sector nog voldoende kansen om nog eens van dichtbij te bekijken. Hieronder vindt u ons lijstje met interessante aandelen.

 

1.  Natural Resource Partners L.P. (NYSE:NRP)

Natural Resource Partners L.P. (NYSE:NRP) staat als eerste op onze lijst van de beste steenkoolaandelen om in te investeren. Het in Texas gevestigde bedrijf bezit, exploiteert en leaset een portefeuille van minerale eigendommen annex grondstoffen in de Verenigde Staten.

 

 

Deze omvatten locaties voor kolen, natriumcarbonaat, trona-erts en andere natuurlijke hulpbronnen. De steenkoolreserves bevinden zich voornamelijk in het Illinois Basin, Appalachia en het Northern Powder River Basin in de Verenigde Staten.

 

Het bedrijf ontvangt royaltybetalingen door delen van zijn minerale reserves te leasen, en handelt ook in de transport- en verwerkingsfaciliteiten met betrekking tot steenkool.

 

Het bedrijf heeft een geschiedenis van dividendbetalingen die teruggaat tot 2003 en biedt momenteel een rendement van circa 7%. In het eerste kwartaal van 2022 genereerde Natural Resource Partners L.P. (NYSE:NRP) $ 52 miljoen aan vrije kasstroom, een jaarlijkse stijging van 120%.

 

De vrije kasstroom voor de voorgaande 12 maanden vanaf eind maart bedroeg $ 152 miljoen, ook een stijging van 85% op jaarbasis. Deze groei werd gedreven door een sterke vraag naar metallurgische kolen, thermische kolen en natriumcarbonaat.

 

2.  Alliance Resource Partners, L.P. (NASDAQ:ARLP)

Alliance Resource Partners, L.P. (NASDAQ:ARLP) opereert als een gediversifieerd bedrijf op het gebied van natuurlijke hulpbronnen, dat zich voornamelijk bezighoudt met de levering van thermische en metallurgische kolen aan industriële gebruikers en nutsbedrijven in de Verenigde Staten.

 

 

Het bedrijf heeft ook omvangrijke belangen in olie- en gasvastgoed. Aan het begin van 2022 had Alliance Resource Partners, L.P. ongeveer 547,1 miljoen ton bewezen en waarschijnlijke in de staten Indiana, Kentucky, Illinois, Pennsylvania, Maryland en West-Virginia.

 

Alliance Resource Partners, L.P. boekte een omzet van $ 460,9 miljoen voor het eerste kwartaal van 2022, een daling van $ 11,7 miljoen en bleef daarmee onder de verwachtingen van analisten. Maar jaar-op-jaar was er een groei van 44,64%. Zoals de meeste steenkoolaandelen heeft ook dit aandeel een stevige stijging achter de rug.

 

3.  Hallador Energy Company (NASDAQ:HNRG)

 

Hallador Energy Company (NASDAQ:HNRG) houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en levering van kolen aan de elektriciteitsproductie-industrie in de Amerikaanse staat Indiana. Haar kolendochter Sunrise Coal LLC is de op één na grootste kolenproducent in Indiana en produceert jaarlijks meer dan 6 miljoen ton kolen via haar Oaktown-complex.

 

Hallador past een ‘kamer-en-pilaar’-benadering toe in zijn ondergrondse kolenmijnen, wat een van de veiligste en meest milieuvriendelijke methoden voor kolenwinning is.

 

4.  BHP Group (NYSE:BHP)

 

BHP Group (NYSE:BHP) is een Australisch bedrijf dat zich bezighoudt met de winning en productie van koper-, ijzererts-, uranium-, goud– en steenkoolproducten over de hele wereld. Het heeft vestigingen in meer dan 90 regio’s over de hele wereld, waaronder Australië, de Verenigde Staten, Canada en Chili.

 

 

Met een marktkapitalisatie van meer dan $169 miljard is BHP Group (NYSE:BHP) een van de grootste mijnbouwbedrijven ter wereld. Het heeft een trackrecord van 22 jaar in het uitkeren van dividenden en heeft de uitkering aan aandeelhouders de afgelopen 5 jaar op rij verhoogd. Het biedt een uitstekende opbrengst van 10,11% vanaf 8 juni.

 

5.  CONSOL Energy Inc. (NYSE:CEIX)

CONSOL Energy Inc. (NYSE:CEIX) is waarschijnlijk een van de meest interessante kolenaandelen die je nu kunt kopen. Het bedrijf houdt zich bezig met de mijnbouw, productie en verkoop van bitumineuze steenkool aan industriële eindgebruikers en andere klanten in de Verenigde Staten en de rest van de wereld via haar exportactiviteiten.

 

CONSOL bezit en exploiteert het Pennsylvania Mining Complex (PAMC), dat bestaat uit een aantal prominente kolenmijnen en beschikt over ongeveer 612 miljoen ton bewezen en waarschijnlijke steenkoolreserves.

 

In het eerste kwartaal van 2022 rapporteerde CONSOL Energy Inc. (NYSE:CEIX) een winst per aandeel van $ 1,55, wat $ 0,30 onder de verwachtingen van analisten bleef. CONSOL haalde voor het kwartaal een omzet van $ 358,5 miljoen, die ook de schattingen met $ 16,6 miljoen niet haalde.

 

Investeringsmaatschappij Greenlight Capital noemde CONSOL Energy Inc. in haar beleggersbrief voor het tweede kwartaal van 2022. Dit is wat het fonds zei: “Er was bijna niets minder populair dan thermische steenkool, maar daar lijkt verandering in te komen.

 

Van 2011 tot 2020 daalde de steenkoolproductie in de VS met 51%. De vraag in de VS is gedaald omdat we zijn overgeschakeld naar alternatieve elektriciteitsbronnen. Hoe impopulair steenkool ook is, het maakt nog steeds ongeveer 20% uit van de Amerikaanse elektriciteitsopwekking.”

 

Greenlight Capital verdedigde de investering in CONSOL als volgt: “Wij bezitten CONSOL Energy (CEIX), de goedkoopste en meest efficiënte mijnwerker in Appalachia, die klaar staat om te profiteren van stijgende kolenprijzen. Het wordt verhandeld tegen 12x de consensus-inkomstenramingen die voor ons achterhaald lijken, omdat ze geen recente stijgingen van de steenkoolprijs weerspiegelen.

6.  Ramaco Resources, Inc. (NASDAQ:METC)

 

Ramaco Resources, Inc. (NASDAQ:METC) staat mee bovenaan onze lijst van de beste steenkoolaandelen om in te investeren. Ramaco houdt zich bezig met de mijnbouw, productie en verkoop van metallurgische steenkool in de staten Virginia, West Virginia en Pennsylvania.

 

De minerale vastgoedportefeuille van het bedrijf bestaat uit de mijnen Elk Creek, Berwind, RAM Mine en Knox Creek. Ramaco levert kolen aan in de VS gevestigde hoogovenstaalfabrieken en cokesfabrieken, evenals aan metallurgische kolenverbruikers over de hele wereld.

 

Voor het kwartaal dat eindigde in maart 2022 rapporteerde Ramaco Resources, Inc. een omzet van $ 154,9 miljoen, met een jaar-op-jaar groei van 256,42%, maar die toch $ 11,5 miljoen onder de consensusramingen lag. De winst per aandeel kwam ook onder de schattingen uit met $ 0,53.

 

Jefferies-analist Christopher LaFemina denkt dat de mijnbouwsector momenteel ondergewaardeerd is en klaar is om beter te presteren nu de economie in China zich herstelt. LaFemina verhoogde zijn kolenprijs- en ijzerertsprognoses en trok het advies voor een handvol bedrijven van de steenkolengroep op. Waaronder dus dat voor Ramaco.

 

7.  Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU)

 

Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU) is een van ‘s werelds grootste producenten van steenkool. Het bedrijf is actief in meer dan 25 landen over de hele wereld, en zijn klanten zijn onder meer grote elektriciteitsopwekkings- en staalproducenten.

 

Begin 2022 had het bedrijf belangen in 17 mijnbouwactiviteiten verspreid over de Verenigde Staten en Australië.

 

Op 2 mei 2022 verhoogde Benchmark-analist Nathan Martin het koersdoel van het bedrijf op Peabody Energy Corporation van $ 19 naar $ 29 en handhaafde een ‘Buy’-rating op de aandelen van het bedrijf.

 

 

Martin merkt op dat de vraag naar steenkool sterk blijft, wat het bedrijf in staat zou stellen een grotere cashflow te genereren, waardoor het zijn doel om schulden af te bouwen, sneller zou kunnen bereiken.

 

8.  Warrior Met Coal Inc. (NYSE:HCC)

 

Warrior Met Coal Inc. (NYSE:HCC) verdient eveneens een plaats op de lijst met de meest interessante kolenaandelen. Het in Alabama gevestigde mijnbouwbedrijf, produceert en verkoopt niet-thermische metallurgische kolen aan de staalindustrie over de hele wereld, inclusief Zuid-Amerika, Europa en Azië. Het verkoopt ook aardgas, dat wordt gewonnen als bijproduct van de steenkoolproductie.

 

Voor het eerste kwartaal van 2022 bedroeg de omzet van Warrior Met Coal Inc. $ 378,65 miljoen, een stijging van 77,14% ten opzichte van de cijfers van een jaar geleden. De winst per aandeel kwam onder de schattingen uit met $ 0,79.

 

9.  Arch Resources, Inc. (NYSE:ARCH)

 

Arch Resources, Inc. (NYSE:ARCH) is een in Missouri gevestigde bedrijf dat actief is in de mijnbouw en de productie van thermische en metallurgische kolen in de Verenigde Staten en exporteert het naar staalproducenten, nutsbedrijven en industriële gebruikers in heel Europa, Afrika en Azië.

 

Op 27 april 2022 verhoogde B. Riley-analist Lucas Pipes het koersdoel van het bedrijf op Arch Resources, Inc. van $ 231 naar $ 234, en handhaafde hij een ‘Koop’-advies voor de aandelen van het bedrijf. De analist is van mening dat het bedrijf goed gepositioneerd is om nieuwe records te vestigen op het gebied van het genereren van cashflow.

 

In het eerste kwartaal van 2022 boekte Arch Resources, Inc. een winst per aandeel van $ 13,02, hoger dan de schattingen van analisten met $ 1,34. De omzet van $ 867,94 miljoen voor het kwartaal overtrof ook de schattingen met $ 142,6 miljoen, en vertegenwoordigde een groei van 142,8% in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

 

Investeringsmaatschappij Nordstern Capital onderzocht de marktpositie en toekomstperspectieven van Arch Resources, Inc. in haar beleggersbrief in het tweede kwartaal van 2022.

 

De conclusie van het rapport luidde: “Arch Resources is een goedkope, hoogwaardige metallurgische steenkoolproducent voor de wereldwijde staalindustrie. Steenkool is misschien wel een van de meest gehate producten ter wereld, vanwege zijn reputatie als een vuile klimaatmoordenaar.

 

Voor staalproductie zijn echter kolen nodig, voor zonnepanelen en windturbines is staal nodig. Jaren van beperkt aanbod en onderinvesteringen hebben nu gezorgd voor wereldwijde problemen in de toeleveringsketen, een toegenomen vraag na de lockdown en inflatoire druk.

 

Bovendien verlammen de sancties tegen Rusland een van de zes grote producenten, trekt China zich terug uit Australië en overweegt de regerende Groene Partij van Duitsland plotseling meer steenkool te willen gebruiken. Vraag omhoog, aanbod omlaag: dat wil zeggen dat de prijs alleen maar kan stijgen.

 

Waardebeleggingsveteraan Bob Robotti betoogt in “wraak van de oude economie” dat Amerikaanse producenten van fysieke goederen profiteren van aanhoudende inflatie. Door inflatie veroorzaakte energiekosten in China en Europa stijgen veel sneller dan in de VS.

 

Daarom hebben energie-intensieve industrieën in de VS, zoals staalproductie, een relatief voordeel. Een gezonde Amerikaanse staalindustrie belooft veel goeds voor Amerikaanse steenkoolproducenten zoals Arch Resources”.

 

10.      Teck Resources Ltd (NYSE:TECK)

 

Teck Resources Ltd (NYSE:TECK) is een Canadees gediversifieerd mijnbouwbedrijf dat zich bezighoudt met de productie en wereldwijde levering van kolen, goud, koper, lood en zilver voor de staalproductie, evenals chemicaliën, meststoffen en andere metalen.

 

Met een aanbodknelpunt dat de prijzen van al deze natuurlijke hulpbronnen hoog opdrijft, zal Teck Resources Ltd (NYSE:TECK) ervan profiteren als een van de grootste mijnbouwbedrijven ter wereld.

 

Teck Resources Ltd maakte op 27 april 2022 zijn winst over het eerste kwartaal bekend en realiseerde een winst per aandeel van $ 2,31, waarmee het de schattingen overtrof met $ 0,06. De omzet van $ 3,93 miljard voor het kwartaal overtrof ook de voorspellingen van analisten met $ 16,1 miljoen en vertegenwoordigde een jaar-op-jaar groei van 89,76%.

 

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen (of dalen). Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Zie voor meer informatie https://slim.beleggen.com/tradingnavigator of de online training https://beleggen.com/training

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.