De top 10 steenkool aandelen om in te beleggen in 2022

Steenkool aandelen

Steenkool aandelen zijn terug van weggeweest, ook op de beurs. Stijgende energieprijzen hebben de steenkool aandelen een stevig duwtje in de rug gegeven. Voordat we gaan kijken naar de beste steenkool aandelen, zullen we eerst wat algemene informatie geven over deze fossiele brandstof.

Inhoudsopgave

Wat is steenkool?

Steenkool is een fossiele brandstof gevormd door sedimentlagen. Miljoenen jaren geleden waren dikke plantenlagen bedekt met vuil en water, aangezien de vroege aarde grotendeels uit moerassen bestond.

Planten en dieren stierven en nestelden zich op de bodem van dit moeras. Nadat lagen en lagen biologisch materiaal op elkaar waren gepakt, veranderde een enorme hoeveelheid druk de koolstof in het plantaardig en dierlijk materiaal in harde brokken steenkool.

Waar wordt steenkool voor gebruikt?

Steenkool wordt gebruikt als energiebron omdat de gecomprimeerde koolstof in het onder druk staande materiaal aanzienlijk langer brandt dan andere materialen zoals hout. In de 19e eeuw begonnen mensen steenkool te gebruiken om hun huizen te verwarmen en locomotieven en schepen van stroom te voorzien.

Tegenwoordig wordt steenkool voornamelijk verbrand om elektriciteit op te wekken. Wanneer steenkool in een oven wordt verbrand, verandert de warmte van de steenkool water in die oven in stoom. Die stoom wordt vervolgens gebruikt om een turbine te laten draaien en elektriciteit op te wekken, die vervolgens via een transformator naar woningen wordt gedistribueerd.

Steenkoolbedrijven

De VS heeft meer steenkool in zijn ondergrond dan enig ander land – ongeveer 25% van de totale steenkool in de wereld. Steenkool moet uit de grond worden gehaald en verpulverd voordat het kan worden gebruikt om elektriciteit op te wekken. Momenteel hebben 25 Amerikaanse staten mijnbouwactiviteiten. Heel wat Europese landen, denk aan Nederland en België, zijn gestopt met de ontginning van hun steenkoolvoorraden.

Een steenkoolbedrijf verwijst naar elk bedrijf dat betrokken is bij de winning, verwerking of verbranding van kolen. De bedrijven in kwestie kunnen actief zijn in het winnen van kolen uit de aarde, het voorbereiden van de kolen voor verbranding, het verbranden zelf van de kolen, de distributie van energie of alle vier deze processen. In het laatste geval spreken we van volledig geïntegreerde bedrijven.

Steenkool fabriek

De invloed van steenkool op het milieu

Hoewel steenkool overvloedig aanwezig is, bevat het sporen van onzuiverheden zoals stikstof en zwavel. Wanneer een kolencentrale of mijnbouwoperatie steenkool verbrandt, laat de steenkool deze stoffen in de lucht vrij. Van daaruit combineren de onzuiverheden met waterdamp in de atmosfeer en vallen terug op de grond in de vorm van zure regen.

Bij het verbranden van steenkool komt ook koolstofdioxide vrij, een geurloos, kleurloos gas. Het verbranden van fossiele brandstoffen zoals steenkool wordt door een aantal wetenschappers verondersteld bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Operaties om bepaalde onzuiverheden uit steenkool verwijderen, kunnen de milieu-impact van het verbranden van steenkool voor energie helpen verminderen.

Steenkool aandelen zijn flink gestegen

Steenkool aandelen hebben een flinke opleving gekend. Dit kwam door de wereldwijde vraag na de door de pandemie veroorzaakte lockdowns en de stijgende olie- en aardgasprijzen. De hogere steenkoolprijzen en de opnieuw stijgende vraag naar deze energiebron lagen in het eerste kwartaal van 2022 aan de basis van een stijging van de winstniveaus van de steenkoolexploitanten. Deze trend kan zich de komende jaren voortzetten, waardoor het investeren in steenkool aandelen gunstig kan zijn.

Ondanks een verwachte vertraging van de wereldwijde economische activiteiten, stijgt de vraag naar elektriciteit. Nutsbedrijven kopen meer steenkool om de productie te stimuleren. De oorzaak moet worden gezocht bij prijsstijgingen voor andere energiebronnen.

De steenkoolsector omvat op de eerste plaats vooral bedrijven die betrokken zijn bij de ontdekking en winning van steenkool. Steenkool wordt gewonnen door ofwel de bovengrondse of de ondergrondse methode. Steenkool wordt gewaardeerd om zijn energiekwaliteit en wordt wereldwijd gebruikt voor de opwekking van elektriciteit en voor de staal- en cementproductie.

De VS zijn wereldwijd één van de belangrijkste leveranciers van steenkool, zeker nu Rusland als bron van steenkool en andere energiebronnen afgesloten is. We zullen ons hieronder daarom vooral focussen op de Amerikaanse steenkoolproductie, ook al omdat de belangrijkste beursgenoteerde mijnbouwbedrijven de Amerikaanse nationaliteit hebben.

Gezien de huidige productiesnelheden zullen steenkoolbronnen waarschijnlijk nog vele jaren meegaan. Volgens de EIA kan de kolenindustrie ook in de toekomst blijven profiteren van de stijging van de aardgasprijzen in de Verenigde Staten. Dit zou leiden tot een extra vraag naar kolen. Hieronder bespreken we 3 trends die waarschijnlijk van invloed zijn op de kolenindustrie:

 1. Meer vraag vanuit de staalsector
 2. Wereldwijde vraag naar kolen stijgt opnieuw
 3. Oorlog heeft de situatie op de markt grondig gewijzigd

1. Meer vraag vanuit de staalsector

De export van Amerikaanse steenkool zal waarschijnlijk stijgen bij een hogere staalproductie. Een verbetering van de steenkoolexport stimuleert het vooruitzicht van de Amerikaanse mijnbouwbedrijven.

Het versoepelen van de aan de pandemie gerelateerde beperkingen hebben de industriële en commerciële activiteiten over de hele wereld nieuw leven ingeblazen, waardoor de vraag naar elektriciteit is toegenomen. De oorlog in Oekraïne heeft nog geen remmend effect gehad.

De EIA verwacht dat de kolenproductievolumes in de Verenigde Staten in 2022 met 5% zullen toenemen tot 606 MMst (miljoenen short tons) en verder verbeteren met 3% in 2023 tot 624,3 MMst. Deze trend zou afgeremd kunnen worden door de komst van een recessie. Op het moment van schrijven is het nog wat vroeg om daar iets zinnigs over te zeggen.

Volgens de World Steel Association zal de wereldwijde vraag naar staal in 2022 met 2,2% toenemen tot 1.896,4 Mt. Steenkool speelt een belangrijke rol bij de staalproductie. Bijgevolg zullen de exportvolumes van metallurgische en thermische steenkool in 2022 en 2023 waarschijnlijk toenemen.

Volgens de EIA bedroeg de Amerikaanse steenkoolexport 85,6 MMst in 2021, een stijging van 24% ten opzichte van 2020 en zal die jaar op jaar met 3,6% stijgen tot 88,7 MMst in 2022. In 2023 zal de export naar verwachting verder verbeteren met 4,3% tot 92,5 MMst, op voorwaarde natuurlijk dat een recessie geen roet in het eten komt gooien.

Afgezien van de sterke vraag van staaleenheden, opnieuw volgens de EIA, zijn hogere internationale steenkoolprijzen in vergelijking met in de VS geproduceerde steenkool een primaire reden achter de toename van de exportvolumes.

2. Wereldwijde vraag naar kolen stijgt opnieuw

De wereldwijde vraag naar kolen stijgt opnieuw. Steenkool verloor in een recent verleden voortdurend terrein aan aardgas en andere hernieuwbare energie als brandstof, maar een wereldwijd economisch herstel in 2021 resulteerde in een opleving van de vraag. Waarna de stijging van de energieprijzen in 2022 de prijzen voor steenkool door het dak duwde. Uiteraard speelde ook de oorlog in Oekraïne een rol in dit verhaal.

Volgens het International Energy Agency kan de vraag naar steenkool in 2022 nieuwe hoogtepunten bereiken als gevolg van een opleving van de wereldeconomie, vooral geholpen door de vraag vanuit de Aziatische landen.

Hoewel het stijgende gebruik van hernieuwbare energie een grote uitdaging zal vormen voor steenkool, zal de vraag naar en het gebruik van de grondstof in de Aziatische economieën niet dalen. Dit zou op zijn beurt de vooruitzichten van Amerikaanse mijnbouwbedrijven blijven verbeteren.

3. Oorlog heeft de situatie op de markt grondig gewijzigd

Het militaire conflict in Oekraïne heeft de aanvoer van steenkoolvolumes van Rusland naar andere landen belemmerd. Hierdoor zijn nieuwe steenkool export mogelijkheden voor Amerikaanse steenkoolproducenten ontstaan.

Een nieuw emissiebeleid zal de kolenindustrie echter hoe dan ook schaden. De verbetering van de vraag naar steenkool zal naar verwachting van korte duur zijn. Dit aangezien het nieuwe milieubeleid zal streven naar 100% koolstofvrije elektriciteit tegen 2035. Hierdoor zal de vraag naar steenkool uit de VS aanzienlijk afnemen.

Tenzij exploitanten van nutsbedrijven zwaar investeren in maatregelen ter beheersing van de verontreiniging om de emissies van elektriciteitscentrales te verminderen, zal ook het binnenlandse kolenverbruik op wat langere termijn in de VS aanzienlijk dalen.

Het nieuwe beleid zal er ook op gericht zijn de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50-52% te verlagen ten opzichte van het niveau van 2005. In de toekomst zullen exploitanten van de kolenindustrie waarschijnlijk met veel problemen te maken krijgen. Dit aangezien een aantal elektriciteitsbedrijven heeft besloten tegen 2050 klimaatneutraal te worden en het gebruik van kolen volledig te verminderen.

Oorlogsonzekerheid weegt op de markt

Terwijl de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de volatiliteit van de energiemarkt aanwakkert, is de onzekerheid in de sector toegenomen. “Factoren die de onzekerheid over de energievoorziening stimuleren, zijn onder meer de invloed van sancties op de Russische olieproductie, de productiebeslissingen van OPEC+ en de toegenomen snelheid waarmee Amerikaanse olie- en aardgasproducenten boren naar nieuwe voorraden”, zei EIA in haar Short Term Energy Outlook van juni.

“De kolenvloot heeft te kampen gehad met beperkingen bij het verhogen van het productieaandeel, ondanks de hoge aardgasprijzen”, zei EIA. “De beperkingen zijn onder meer beperkte spoorwegcapaciteit voor brandstoflevering, lage kolenvoorraden bij elektriciteitscentrales, verminderde mijnbouwcapaciteit en toenemende opwekking uit hernieuwbare bronnen.”

Hernieuwbare energie zal naar verwachting 22% van de Amerikaanse stroom opwekken in 2022 en 24% in 2023, vergeleken met 20% in 2021. Ondertussen wordt het kolenverbruik in de energiesector geraamd op 483,7 miljoen MMst in 2022. Dit is een daling van 3,5% ten opzichte van 2021. EIA schat dat in 2023 het kolenverbruik voor elektriciteit met 6,3% zal dalen tot 453,4 miljoen MMst. Het totale kolenverbruik wordt geschat op 528,1 miljoen MMst in 2022, een daling van 3,3% ten opzichte van 2021. Het kolenverbruik in 2023 wordt geschat op 496,9 miljoen MMst, een daling van 5,9% ten opzichte van het jaar.

“We verwachten dat de stijgende steenkoolproductie de voorraden van de elektriciteitssector zal aanvullen en zal bijdragen aan de steenkoolexport van de VS”, aldus EIA in haar rapport.

De nominale gemiddelde prijs voor geleverde kolen aan elektriciteitscentrales wordt geraamd op het hoogste punt in zes jaar van $ 2,08/st in 2022. In 2023 worden de gemiddelde geleverde kolenprijzen voor nutsvoorzieningen geschat op $ 2,05/st.

Stevigere bezuinigingen nodig om klimaatdoelen te bereiken

Global Energy Monitor deed haar achtste jaarlijkse onderzoek naar de pijpleiding van de kolencentrale. Volgens het onderzoek daalde de wereldwijde capaciteit van kolencentrales in ontwikkeling in 2021. Uit het rapport blijkt dat, na in 2020 voor het eerst sinds 2015 te zijn gestegen, de totale kolencapaciteit in ontwikkeling dat jaar met 13% is gedaald, van 525 gigawatt (GW) tot 457 GW, een laagterecord.

34 landen hebben nieuwe kolencentrales in overweging, vergeleken met 41 landen in januari 2021. China, Zuid-Korea en Japan hebben met name toegezegd te stoppen met het financieren van nieuwe kolencentrales in andere landen, maar China bleef alle landen voorafgaan bij de binnenlandse ontwikkeling van nieuwe kolencentrales.

Uit het kritische rapport van het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering (IPCC) blijkt dat er geen koolstofbudget meer is om nieuwe kolencentrales te bouwen en dat het gebruik van kolen tegen 2030 met 75% moet dalen (ten opzichte van het niveau van 2019) om de wereldwijde temperatuurstijging tot onder de 1,5 graad Celsius te beperken, in lijn met het Akkoord van Parijs.

Wereldwijd bevond meer dan de helft (56%) van de 45 GW aan nieuw in gebruik genomen capaciteit zich in 2021 in China. Buiten China kromp de wereldwijde kolenvloot voor het vierde jaar op rij. De nieuw in gebruik genomen capaciteit in China (25,2 GW) compenseerde bijna de uitval van kolencentrales in de rest van de wereld (25,6 GW).

Japan, Zuid-Korea en China hebben allemaal toegezegd de publieke steun voor nieuwe internationale kolencentrales te beëindigen. Dit gevolgd door een toezegging van alle G20-landen voorafgaand aan COP26.

In 2021 daalde de hoeveelheid kolencapaciteit in de VS voor het tweede achtereenvolgende jaar. Het ging van 16,1 GW in 2019 naar 11,6 GW in 2020 en naar schatting 9 GW in 2021.

Afstappen van steenkool

Wereldwijd is de trend om af te stappen van steenkool als energiebron onstuitbaar. De 27 lidstaten van de Europese Unie schakelden in 2021 een record van 12,9 GW uit. Sinds de ondertekening van de Overeenkomst van Parijs in 2015 is de capaciteit van de kolencentrale in pre-constructie met 77% gedaald.

“De pijpleiding van kolencentrales krimpt, maar er is simpelweg geen koolstofbudget meer om nieuwe kolencentrales te bouwen. We moeten nu stoppen”, zegt Flora Champenois van Global Energy Monitor.

“Veel opkomende economieën hebben hun plannen voor nieuwe kolengestookte capaciteit teruggeschroefd. Ontwikkelde landen hebben nieuwe doelstellingen voor uitfasering aangekondigd en de bouw van nieuwe fabrieken stopgezet of afgeblazen. Nu moeten landen met netto-nul-emissiedoelstellingen, maar zonder een plan voor de uitfasering van kolen in lijn met die doelstellingen, opvoeren”, zegt Lauri Myllyvirta, de hoofdanalist van het Center for Research on Energy and Clean Air.

“De domino-effecten van de Russische invasie van Oekraïne op de wereldwijde energiemarkt hebben alleen maar benadrukt wat we al wisten: het bouwen van nieuwe kolencentrales is een dure fout”, zegt Leo Roberts van E3G.

“Zoals uit deze analyse blijkt, hebben veel landen over de hele wereld zich dit gerealiseerd en hebben ze nieuwe steenkoolprojecten de rug toegekeerd, maar vele anderen moeten de knoop nog doorhakken. Die landen die in 2022 nog steeds nieuwe kolencentrales overwegen, accepteren openlijk hoge energiekosten voor consumenten, de onmiddellijke dreiging van dure gestrande activa en de energieonzekerheid die gepaard gaat met het vertrouwen op fossiele brandstoffen om een economie aan te drijven.”

In 2021 is vooruitgang geboekt bij het vaststellen van toekomstige pensioendata voor operationele centrales, waarbij het aantal kolencentrales dat effectief een nabije datum kreeg bijna verdubbelde tot 750 kolencentrales (550 GW).

De toekomst van steenkool

Het wereldwijde energieverbruik groeit. Betrouwbare voorspellingen zeggen dat het totale energieverbruik de komende 20 jaar met ongeveer 60% zal toenemen en dat steenkool wereldwijd nog steeds de belangrijkste bron van energieopwekking zal zijn. Dit ondanks alle tegenkanting vanuit de hoek van de milieu-activisten.

Volgens het International Energy Agency zal het volume van de internationale kolenhandel over 30 jaar bijna 1,5 keer zo groot zijn als het huidige niveau. Voortdurende verbetering van geologische exploratie- en mijnbouwmethoden betekent dat er nog steeds nieuwe steenkoolbronnen worden gevonden.

Energie geproduceerd uit steenkool voorziet nog steeds in bijna een derde van de wereldwijde vraag naar stroom. Het verbranden van steenkool resulteert in de hoogste niveaus van CO2-emissies van alle energieproductieprocessen. Dit is zo gerapporteerd door het World Economic Forum. Dit besef heeft geleid tot een geleidelijke afname van de populariteit en het gebruik van steenkool in de afgelopen jaren. Bedrijven passen namelijk ESG-maatstaven toe en stappen over op groene energie.

Toen fabrieken, kantoren en bedrijven sloten tijdens de lockdowns van 2020, kelderde de wereldwijde vraag naar energie. Hiermee kelderde ook de vraag naar steenkool.

Het IEA voorspelde dat de stijgende prijzen van aardgas en een sterk groeiende vraag naar elektriciteit zouden leiden tot een vertraging van de structurele daling van steenkool in de EU en de VS. Hierdoor zou voor het eerst in bijna 10 jaar hun steenkoolverbruik stijgen.

Terwijl de Europese Unie probeert haar afhankelijkheid van Russisch aardgas af te bouwen, heeft een groeiende vraag naar steenkool de prijzen van de grondstof doen stijgen. Europese bedrijven worstelen om wereldwijde leveringen van steenkool te vinden.

Rystad Energy schat dat de steenkoolprijs in 2022 waarschijnlijk de $500 per ton zal overschrijden. Dit is een verbazingwekkend cijfer.

Investeren in steenkool aandelen

Op de beurs hebben aandelen van prominente kolenproducenten zoals Alliance Resource Partners, L.P. (NASDAQ:ARLP), CONSOL Energy Inc. (NYSE:CEIX) en Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU) forse prijsstijgingen achter de rug. Toch biedt de sector nog voldoende kansen om nog eens van dichtbij te bekijken. Hieronder vindt u ons lijstje met interessante steenkool aandelen:

 1. Natural Resource Partners L.P. (NYSE:NRP)
 2. Alliance Resource Partners, L.P. (NASDAQ:ARLP)
 3. Hallador Energy Company (NASDAQ:HNRG)
 4. BHP Group (NYSE:BHP)
 5. CONSOL Energy Inc. (NYSE:CEIX)
 6. Ramaco Resources, Inc. (NASDAQ:METC)
 7. Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU)
 8. Warrior Met Coal Inc. (NYSE:HCC)
 9. Arch Resources, Inc. (NYSE:ARCH)
 10. Teck Resources Ltd (NYSE:TECK)

1. Natural Resource Partners L.P. (NYSE:NRP)

Natural Resource Partners L.P. (NYSE:NRP) staat als eerste op onze lijst van de beste steenkool aandelen om in te investeren. Het in Texas gevestigde bedrijf bezit, exploiteert en leaset een portefeuille van minerale eigendommen annex grondstoffen in de Verenigde Staten.

Deze omvatten locaties voor kolen, natriumcarbonaat, trona-erts en andere natuurlijke hulpbronnen. De steenkoolreserves bevinden zich voornamelijk in het Illinois Basin, Appalachia en het Northern Powder River Basin in de Verenigde Staten.

Het bedrijf ontvangt royaltybetalingen door delen van zijn minerale reserves te leasen, en handelt ook in de transport- en verwerkingsfaciliteiten met betrekking tot steenkool.

Het bedrijf heeft een geschiedenis van dividendbetalingen die teruggaat tot 2003 en biedt momenteel een rendement van circa 7%. In het eerste kwartaal van 2022 genereerde Natural Resource Partners L.P. (NYSE:NRP) $ 52 miljoen aan vrije kasstroom, een jaarlijkse stijging van 120%.

De vrije kasstroom voor de voorgaande 12 maanden vanaf eind maart bedroeg $ 152 miljoen, ook een stijging van 85% op jaarbasis. Deze groei werd gedreven door een sterke vraag naar metallurgische kolen, thermische kolen en natriumcarbonaat.

Steenkool aandeel Natural Resource Partners LP

2. Alliance Resource Partners, L.P. (NASDAQ:ARLP)

Alliance Resource Partners, L.P. (NASDAQ:ARLP) staat als tweede bedrijf op het lijstje van de steenkool aandelen. Het opereert als een gediversifieerd bedrijf op het gebied van natuurlijke hulpbronnen, dat zich voornamelijk bezighoudt met de levering van thermische en metallurgische kolen aan industriële gebruikers en nutsbedrijven in de Verenigde Staten.

Het bedrijf heeft ook omvangrijke belangen in olie- en gasvastgoed. Aan het begin van 2022 had Alliance Resource Partners, L.P. ongeveer 547,1 miljoen ton bewezen en waarschijnlijke in de staten Indiana, Kentucky, Illinois, Pennsylvania, Maryland en West-Virginia.

Alliance Resource Partners, L.P. boekte een omzet van $ 460,9 miljoen voor het eerste kwartaal van 2022, een daling van $ 11,7 miljoen en bleef daarmee onder de verwachtingen van analisten. Maar jaar-op-jaar was er een groei van 44,64%. Zoals de meeste steenkool aandelen heeft ook dit aandeel een stevige stijging achter de rug.

3. Hallador Energy Company (NASDAQ:HNRG)

Hallador Energy Company (NASDAQ:HNRG) mag niet ontbreken in het lijstje met steenkool aandelen. Het bedrijf houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en levering van kolen aan de elektriciteitsproductie-industrie in de Amerikaanse staat Indiana. Haar kolendochter Sunrise Coal LLC is de op één na grootste kolenproducent in Indiana. Dit bedrijf produceert jaarlijks meer dan 6 miljoen ton kolen via haar Oaktown-complex.

Hallador past een ‘kamer-en-pilaar’-benadering toe in zijn ondergrondse kolenmijnen. Dit is een van de veiligste en meest milieuvriendelijke methoden voor kolenwinning.

4. BHP Group (NYSE:BHP)

BHP Group (NYSE:BHP) is een Australisch bedrijf dat zich bezighoudt met de winning en productie van koper-, ijzererts-, uranium-, goud– en steenkoolproducten over de hele wereld. Het heeft vestigingen in meer dan 90 regio’s over de hele wereld, waaronder Australië, de Verenigde Staten, Canada en Chili.

Met een marktkapitalisatie van meer dan $169 miljard is BHP Group (NYSE:BHP) een van de grootste mijnbouwbedrijven ter wereld. Het heeft een trackrecord van 22 jaar in het uitkeren van dividenden en heeft de uitkering aan aandeelhouders de afgelopen 5 jaar op rij verhoogd. Het biedt een uitstekende opbrengst van 10,11% vanaf 8 juni.

5. CONSOL Energy Inc. (NYSE:CEIX)

CONSOL Energy Inc. (NYSE:CEIX) is waarschijnlijk een van de meest interessante steenkool aandelen die je nu kunt kopen. Het bedrijf houdt zich bezig met de mijnbouw, productie en verkoop van bitumineuze steenkool aan industriële eindgebruikers en andere klanten in de Verenigde Staten en de rest van de wereld via haar exportactiviteiten.

CONSOL bezit en exploiteert het Pennsylvania Mining Complex (PAMC), dat bestaat uit een aantal prominente kolenmijnen en beschikt over ongeveer 612 miljoen ton bewezen en waarschijnlijke steenkoolreserves.

In het eerste kwartaal van 2022 rapporteerde CONSOL Energy Inc. (NYSE:CEIX) een winst per aandeel van $ 1,55, wat $ 0,30 onder de verwachtingen van analisten bleef. CONSOL haalde voor het kwartaal een omzet van $ 358,5 miljoen, die ook de schattingen met $ 16,6 miljoen niet haalde.

Investeringsmaatschappij Greenlight Capital noemde CONSOL Energy Inc. in haar beleggersbrief voor het tweede kwartaal van 2022. Dit is wat het fonds zei: “Er was bijna niets minder populair dan thermische steenkool, maar daar lijkt verandering in te komen.

Van 2011 tot 2020 daalde de steenkoolproductie in de VS met 51%. De vraag in de VS is gedaald omdat we zijn overgeschakeld naar alternatieve elektriciteitsbronnen. Hoe impopulair steenkool ook is, het maakt nog steeds ongeveer 20% uit van de Amerikaanse elektriciteitsopwekking.”

Greenlight Capital verdedigde de investering in CONSOL als volgt: “Wij bezitten CONSOL Energy (CEIX), de goedkoopste en meest efficiënte mijnwerker in Appalachia, die klaar staat om te profiteren van stijgende kolenprijzen. Het wordt verhandeld tegen 12x de consensus-inkomstenramingen die voor ons achterhaald lijken, omdat ze geen recente stijgingen van de steenkoolprijs weerspiegelen.”

6. Ramaco Resources, Inc. (NASDAQ:METC)

Ramaco Resources, Inc. (NASDAQ:METC) staat op nummer zes van onze lijst met de beste steenkool aandelen om in te investeren. Ramaco houdt zich bezig met de mijnbouw, productie en verkoop van metallurgische steenkool in de staten Virginia, West Virginia en Pennsylvania.

De minerale vastgoedportefeuille van het bedrijf bestaat uit de mijnen Elk Creek, Berwind, RAM Mine en Knox Creek. Ramaco levert kolen aan in de VS gevestigde hoogovenstaalfabrieken en cokesfabrieken, evenals aan metallurgische kolenverbruikers over de hele wereld.

Voor het kwartaal dat eindigde in maart 2022 rapporteerde Ramaco Resources, Inc. een omzet van $ 154,9 miljoen, met een jaar-op-jaar groei van 256,42%, maar die toch $ 11,5 miljoen onder de consensusramingen lag. De winst per aandeel kwam ook onder de schattingen uit met $ 0,53.

Jefferies-analist Christopher LaFemina denkt dat de mijnbouwsector momenteel ondergewaardeerd is en klaar is om beter te presteren nu de economie in China zich herstelt. LaFemina verhoogde zijn kolenprijs- en ijzerertsprognoses en trok het advies voor een handvol bedrijven van de steenkolengroep op. Waaronder dus dat voor Ramaco.

7. Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU)

Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU) is een van ‘s werelds grootste producenten van steenkool. Het bedrijf is actief in meer dan 25 landen over de hele wereld, en zijn klanten zijn onder meer grote elektriciteitsopwekkings- en staalproducenten.

Begin 2022 had het bedrijf belangen in 17 mijnbouwactiviteiten verspreid over de Verenigde Staten en Australië.

Op 2 mei 2022 verhoogde Benchmark-analist Nathan Martin het koersdoel van het bedrijf op Peabody Energy Corporation van $ 19 naar $ 29 en handhaafde een ‘Buy’-rating op de aandelen van het bedrijf.

Martin merkt op dat de vraag naar steenkool sterk blijft, wat het bedrijf in staat zou stellen een grotere cashflow te genereren, waardoor het zijn doel om schulden af te bouwen, sneller zou kunnen bereiken.

8. Warrior Met Coal Inc. (NYSE:HCC)

Warrior Met Coal Inc. (NYSE:HCC) verdient eveneens een plaats op de lijst met de meest interessante steenkool aandelen. Het in Alabama gevestigde mijnbouwbedrijf, produceert en verkoopt niet-thermische metallurgische kolen aan de staalindustrie over de hele wereld, inclusief Zuid-Amerika, Europa en Azië. Het verkoopt ook aardgas, dat wordt gewonnen als bijproduct van de steenkoolproductie.

Voor het eerste kwartaal van 2022 bedroeg de omzet van Warrior Met Coal Inc. $ 378,65 miljoen, een stijging van 77,14% ten opzichte van de cijfers van een jaar geleden. De winst per aandeel kwam onder de schattingen uit met $ 0,79.

9. Arch Resources, Inc. (NYSE:ARCH)

Arch Resources, Inc. (NYSE:ARCH), uit Missouri, is actief in de mijnbouw en de productie van thermische en metallurgische kolen in de VS. Het exporteert naar staalproducenten, nutsbedrijven en industriële gebruikers in heel Europa, Afrika en Azië.

In het eerste kwartaal van 2022 boekte ze een winst per aandeel van $ 13,02. Dit was hoger dan de schattingen van $ 1,34. De omzet van $ 867,94 miljoen voor het kwartaal overtrof ook de schattingen met $ 142,6 miljoen. Bovendien vertegenwoordigde het een groei van 142,8% in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

Investeringsmaatschappij Nordstern Capital onderzocht de marktpositie en toekomstperspectieven van Arch Resources, Inc.. Dit onderzoek is terug te zien in haar beleggersbrief van het tweede kwartaal van 2022.

De conclusie van het rapport luidde: “Arch Resources is een goedkope, hoogwaardige metallurgische steenkoolproducent voor de wereldwijde staalindustrie. Steenkool is misschien wel een van de meest gehate producten ter wereld, vanwege zijn reputatie als een vuile klimaatmoordenaar.

Voor staalproductie zijn echter kolen nodig, voor zonnepanelen en windturbines is staal nodig. Jaren van beperkt aanbod en onderinvesteringen hebben nu gezorgd voor wereldwijde problemen in de toeleveringsketen, een toegenomen vraag na de lockdown en inflatoire druk.

Bovendien verlammen de sancties tegen Rusland een van de zes grote producenten, trekt China zich terug uit Australië en overweegt de regerende Groene Partij van Duitsland plotseling meer steenkool te willen gebruiken. Vraag omhoog, aanbod omlaag: dat wil zeggen dat de prijs alleen maar kan stijgen.

Waardebeleggingsveteraan Bob Robotti betoogt in “wraak van de oude economie” dat Amerikaanse producenten van fysieke goederen profiteren van aanhoudende inflatie. Door inflatie veroorzaakte energiekosten in China en Europa stijgen veel sneller dan in de VS.

Daarom hebben energie-intensieve industrieën in de VS, zoals staalproductie, een relatief voordeel. Een gezonde Amerikaanse staalindustrie belooft veel goeds voor Amerikaanse steenkoolproducenten zoals Arch Resources”.

10. Teck Resources Ltd (NYSE:TECK)

Teck Resources Ltd (NYSE:TECK) is het laatste bedrijf op het lijstje met beste steenkool aandelen. Het is een Canadees gediversifieerd mijnbouwbedrijf. Teck Resources Ltd houdt zich bezig met de productie en wereldwijde levering van kolen, goud, koper, lood en zilver. Deze materialen zijn bedoeld voor de staalproductie, evenals chemicaliën, meststoffen en andere metalen.

Met een aanbodknelpunt dat de prijzen van al deze natuurlijke hulpbronnen hoog opdrijft, zal Teck Resources Ltd (NYSE:TECK) ervan profiteren als een van de grootste mijnbouwbedrijven ter wereld.

Teck Resources Ltd maakte op 27 april 2022 zijn winst over het eerste kwartaal bekend. Het bedrijf realiseerde een winst per aandeel van $ 2,31. Hiermee overtrof het de schattingen met $ 0,06. De omzet van $ 3,93 miljard voor het kwartaal overtrof ook de voorspellingen van analisten met $ 16,1 miljoen. Bovendien vertegenwoordigde het een jaar-op-jaar groei van 89,76%.

Ultieme Beleggersgids

Meer lezen over dit onderwerp? Wij hebben een handleiding geschreven die kunt u vinden in ons gratis e-book: Ultieme Beleggersgids.

Tot slot

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.