Algemene regelingen

 1. Organisator

1.1         De organisator is BeursBulletin Alerts B.V., Rokebrandlaan 2, 1261 WV Blaricum, t.h.o.d.n. Beleggen.com (hier na te noemen: Beleggen.com). E-mail: [email protected].

 1. Deelnamevoorwaarden en overige voorwaarden
  • Deze deelnamevoorwaarden gelden voor de hieronder beschreven reclameactie van de organisator met winmogelijkheden tijdens de kansspelperiode en zijn raadpleegbaar op de site van Beleggen.com: beleggen.com

2.2         Naast onderhavige deelnamevoorwaarden, zijn tevens de algemene voorwaarden en privacy statement van BeursBulletin Alerts B.V. van toepassing op onderhavige rechtsverhouding. De deelnemer verklaart door zich in te schrijven voor het kansspel een exemplaar van de algemene voorwaarden en privacy statement te hebben ontvangen.

2.3         Wanneer deelnemer zich inschrijft voor het kansspel, gaat deelnemer uitdrukkelijk akkoord met de omstandigheid dat BeursBulletin Alerts B.V. zijn/haar persoonsgegevens mag gebruiken voor commerciële doeleinden. Partijen die in het kader van het kansspel prijzen ter beschikking stellen, zijn gerechtigd om via BeursBulletin Alerts B.V. de deelnemers te benaderen met commerciële mailings, waarvoor deelnemer door akkoord te gaan met deze deelnamevoorwaarden uitdrukkelijk toestemming verleent. Indien deelnemer niet meer wil worden benaderd voor voornoemde mailings en aldus afziet van zijn deelname, dan kan hij/zij dat per e-mail aangeven aan: [email protected] en zich afmelden.

 1. Plaats van het kansspel

3.1         De Beleggen.com wordt in Nederland gehouden. De acties zijn tot de grenzen van Nederland beperkt en prijzen worden slechts in Nederland uitgekeerd. Voor prijzen kunnen er verdere beperkingen met betrekking tot de plaats van levering bestaan.

 1. Kansspelperiode

4.1       20 november 2019 tot en met 20 november 2020.

 1. Gerechtigd om deel te nemen
  • Deelnamegerechtigd zijn handelingsbekwame, natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt en die gedurende de kansspelperiode hun woonplaats of duurzame verblijfplaats in Nederland hebben;
  • Medewerkers van Beleggen.com behorende ondernemingen, medewerkers van de ondernemingen die belast zijn met de ontwikkeling en uitvoering van het kansspel, evenals de medewerkers van de samenwerkingspartner (steeds met inbegrip van hun familieleden) zijn niet gerechtigd om aan het kansspel deel te nemen.
 2. Registratie en kosten
  • Voorwaarde voor deelneming aan het kansspel is de behoorlijke registratie op het kansspelplatform op www.Beleggen.com.

6.2         Er bestaat geen aanspraak op registratie, gebruik van of toegang tot bepaalde informatie;

6.3                   Deelname aan de actie is gratis, met dien verstande dat de kosten die door de deelnemer worden gemaakt ten aanzien van het internetgebruik voor eigen rekening van de deelnemer komen.

 1. Gebruik van het kansspelplatform
  • De deelnemer mag het kansspelplatform volgens de bestemming ervan gebruiken. Beleggen.com stelt het kansspelplatform met de telkens aanwezige functies ter beschikking; er bestaat geen aanspraak op het behoud van of de terbeschikkingstelling van bepaalde functies of verdergaande prestaties. Beleggen.com is steeds bevoegd om de content, functionaliteiten of features van het kansspelplatform te wijzigen;
  • Een bepaalde bereikbaarheid van het kansspelplatform wordt niet toegezegd. Technische problemen of onderhoudswerkzaamheden kunnen tot periodes van uitval en vertragingen leiden. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om het kansspelplatform tijdelijk uit te schakelen bij onvoorziene storingen of om dringende redenen (bijv. manipulatie, aanvallen, virussen);

7.3         De communicatie in verband met het kansspel vindt in beginsel per e-mail plaats. Beleggen.com informeert de deelnemer over het verloop van het kansspel per e-mail. De deelnemer is verplicht om het e-mailadres, alsmede zijn overige adresgegevens op het kansspelplatform achter te laten;

7.4                   De gegevens van de deelnemer worden door Beleggen.com bewaard en kunnen worden aangewend voor promotionele doeleinden. Mocht de deelnemer op enig moment geen correspondentie van Beleggen.com meer willen ontvangen, dan kan deze zich afmelden via de link in alle mails die deze ontvangt van [email protected]

 1. Verloop van het kansspel
  • Deelneming vindt via inschrijving plaats. De actie beantwoordt aan een toevalsprincipe;

8.2.        De prijswinnaars worden op willekeurige wijze per computer door Beleggen.com vastgesteld, middels loting. De trekking zal op verschillende momenten plaatsvinden, als volgt:   

15-12-19
15-01-20
15-02-20
15-03-20
15-04-20
15-05-20
15-06-20
15-07-20
15-08-20
15-09-20
15-10-19
15-11-20
 • Wanneer er twijfel bestaat aan een ordelijk technisch verloop of een verdenking van schending van deze voorwaarden, keert Beleggen.com de prijs naar eigen goeddunken uit. Daarnaast kan Beleggen.com bij elke twijfel de verloting laten herhalen of bij technische storingen die tot meer winnaars van een prijs leiden, het lot laten beslissen.
 1. Manipulatie van het spel/verboden acties
  • Alle handelingen van deelnemers of derden zijn verboden, die het doel hebben om een faire uitvoering van het kansspel te verhinderen of te beperken of het ordelijke verloop van het spel te beïnvloeden. Het is in het bijzonder niet toegestaan:
 • Onjuiste of willekeurige e-mailadressen op te geven;
 • voeren van deelnemersaccounts voor derden buiten de in deze deelnemersvoorwaarden vastgelegde regelingen;
 • hinderen van andere deelnemers;
 • manipulaties van het kansspelplatform, met name technische aanvallen.

Verboden acties, het meewerken daaraan of het ondersteunen daarvan kunnen tot uitsluiting van deelname leiden, d.w.z. tot blokkering van het kansspelplatform.

 1. Beschrijving en uitreiking van de prijzen
 • De te winnen prijzen bestaan uit door partners van Beleggen.com ter beschikking gestelde producten en diensten die per trekking bekend worden gemaakt op Beleggen.com.
 • Alle winnaars worden per e-mail over hun prijs geïnformeerd en krijgen daarbij alle verdere details voor de overhandiging van de prijs. De uitkering van de prijs kan rechtstreeks door de leverancier van de prijs geschieden.
 1. Algemene bepalingen voor de prijzen
  • De aanspraak op een prijs kan niet aan andere personen overgedragen worden. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld. Het is uitgesloten om prijzen te ruilen;
  • De afbeeldingen van de te winnen prijzen dienen slechts ter illustratie. De feitelijke prijzen en de type-uitvoering ervan kunnen van de afbeeldingen afwijken. Prijzen kunnen door Beleggen.com door gelijkwaardige modellen vervangen worden, zonder dat Beleggen.com terzake tot een verplichting tot nakoming c.q. schadevergoeding gedwongen wordt;
  • In de eerste plaats gelden eventuele bij de betreffende prijzen op het kansspelplatform medegedeelde extra bepalingen, waarin verdere voorwaarden vastgelegd zijn voor deelname, levering, verkrijging of gebruik van de betreffende prijzen;
  • De levering van prijzen vindt plaats op het bij de registratie aangegeven leveringsadres van de winnaar en worden tot achter de eerste afsluitbare deur afgeleverd;

11.5       De kansspelbelasting komt voor rekening van de prijswinnaar. Beleggen.com draagt zorg voor eventuele afdracht van kansspelbelasting aan de Belastingdienst nadat deze is ontvangen van de prijswinnaar. De prijs zal ter beschikking worden gesteld nadat de kansspelbelasting is ontvangen.

 1. Reclame met winnaars, toestemming van deelnemers

12.1       Door zijn deelneming aan het kansspel verklaart de deelnemer zich akkoord dat hij in geval van winst voor Beleggen.com en/of de betreffende schenkers van de prijs in gebruikelijke en passende mate ter beschikking staat voor eventuele foto- / filmopnames evenals in het kader van PR-afspraken. Reclame met de winnaar is in een passende mate geoorloofd. De achternaam van de winnaar zal daarbij afgekort worden.

 1. Einde van het kansspel
  • com deelt mede wanneer het moment is aangebroken van het einde van het kansspel.
 2. Aansprakelijkheid
  • com aanvaardt – voor zover juridisch geoorloofd – geen aansprakelijkheid voor vergissingen of drukfouten en evenmin voor in verband met de terbeschikkingstelling en de inontvangstneming van prijzen mogelijk ontstane schade, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Beleggen.com;
  • com is niet aansprakelijk voor schade die resulteert uit fouten, vertragingen of uit het verzenden van gegevens e.d., en evenmin bij storingen van de technische installaties of de klantenservice, virussen, verlies of wissen van gegevens, enz;

14.3        Beleggen.com kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig defect aan de gewonnen prijs/prijzen. Evenmin kan Beleggen.com aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan door enig defect aan de gewonnen prijzen. De deelnemer die een prijs heeft gewonnen, kan alleen aanspraak maken op een door de fabrikant van de te winnen of gewonnen prijs afgegeven garantie, voor zover deze garantie is afgegeven.

 1. Uitsluiting van deelname, blokkering van actiecodes
  • com behoudt zich het recht voor om personen geheel of gedeeltelijk van deelname uit te sluiten wanneer er een gegronde verdenking van een niet onaanzienlijke schending van de deelnamevoorwaarden, zoals onder punt 9.1 beschreven, bestaat.
 2. Overige bepalingen
  • com kan het kansspel – ook zonder redenen aan te geven – te allen tijde verlengen, voortijdig beëindigen, of inhoudelijk wijzigen;

16.2       Beleggen.com behoudt zich het recht voor om tijdens de looptijd van de actie de voorwaarden eenzijdig aan te passen. Een aangepaste versie van de voorwaarden wordt alsdan zo spoedig mogelijk op de website van Beleggen.com geplaatst;

 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Voor klachten ten aanzien van onderhavige actie, kan de deelnemer contact opnemen met Beleggen.com per e-mail: [email protected];

16.4.      Beleggen.com heeft zich geconformeerd aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen;

 • Op de actie en op de onderhavige voorwaarden is Nederlands recht van toepassing;
 • Geschillen kunnen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland, of aan de rechter binnen het arrondissement van de deelnemer.