duration

Obligaties duration

DurationDuration is de looptijdmaatstaf voor obligaties, waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige kasstromen. De duration wordt onder andere gehanteerd om vooraf vaststaande verplichtingen te koppelen (‘matchen’) aan de inkomsten uit een obligatieportefeuille.

Obligaties en obligatiefondsen niet zonder risico

Obligaties en obligatiefondsen zijn niet zonder risico. Er dient rekening te worden gehouden met de twee belangrijkste risico’s die het geïnvesteerd vermogen in obligaties kunnen beïnvloeden: het kredietrisico (‘default’-risico van een debiteur) en het renterisico (renteschommelingen). Met de looptijd kan het renterisico worden bepaald.

Berekening modified duration

Op basis van de looptijd, kan de gevoeligheid van de obligatiekoers voor renteveranderingen worden berekend en dit wordt de modified duration genoemd.

Durationbeleid

Durationbeleid is een beleggingsbeleid dat wordt gevoerd, waarbij een obligatieportefeuille bewust gevoelig of juist ongevoelig maakt voor renteschommelingen. Wanneer een rentestijging, dus een koersdaling van obligaties, wordt verwacht, dan zal worden getracht de looptijd van de portefeuille te verlagen. Wanneer een rentedaling, dus een koersstijging, wordt voorzien, zal geprobeerd worden de looptijd te verhogen.

Duration in formulevorm

De duration is het gewogen gemiddelde van de looptijden van een verzameling vastrentende waarden. Looptijd wordt weliswaar veel gebruikt bij het beheer van obligaties binnen een beleggingsportefeuille, maar kan evengoed gebruikt worden voor bijvoorbeeld spaarrekeningen.

In formulevorm:

duration

Duration verklaard

Duration is dus een maatstaf van de gewogen looptijd van kasstromen. De opbrengsten van een obligatie liggen vooral aan het einde van de looptijd.

Een belegger ontvangt couponbetalingen (rentevergoedingen), maar het grootste gedeelte wordt bij de betaling van de laatste coupon en de terugbetaling van hoofdsom in het laatste jaar ontvangen.

De betalingen die in de laatste jaren plaatsvinden, hebben meer gewicht en zijn dus belangrijker. Om dit te reflecteren worden bij de berekeningen van de looptijd, de afzonderlijke looptijden van de kasstromen vermenigvuldigd met de afzonderlijke kasstromen. Hiermee komt tot uitdrukking wanneer tijdens de looptijd van een obligatie een belegger het meeste van zijn belegging kan terugverwachten.

De eerste stap voor het berekenen van de looptijd van een obligatie, is het berekenen van de contante waarde van elk van de jaarlijkse kasstromen in de vorm van de couponbetalingen en de terugbetaling van de hoofdsom. De contante waarde wordt gehanteerd om rekening te houden met inflatie. Bijvoorbeeld € 1 nu, is meer waard dan € 1 die bijvoorbeeld over 3 jaar wordt uitgekeerd.

Vervolgens wordt de kasstroom in het eerste jaar met 1 vermenigvuldigd, de kasstroom uit het tweede jaar met 2 enzovoort voor de rest van de kasstromen. Deze uitkomsten worden bij elkaar opgeteld.

Tot slot wordt de uitkomst vervolgens gedeeld door de obligatiekoers, waaruit de duration dan blijkt.

Stel dat de contante waarde van de jaarlijkse kasstromen € 448 bedraagt en de obligatiekoers 104.20 is, dan bedraagt de duration 4,3 jaar.

Weten hoe de trend is van de rente? Gebruik dan een objectieve indicator, bijvoorbeeld de Trading Navigator