Goud: het meest vermaledijde “goedje”

goud

‘Gold looses luster for third straight year as investors sell’. Dat stond op 31 december j.l. op Bloomberg te lezen. De schrijver was kennelijk vergeten dat de goudprijs zich al sinds september 2011 in een neerwaartse spiraal bevindt en bepaald niet omdat beleggers verkopen! Voorts werd gemeld dat het goud zich sinds het jaar 2000 in de langste glijvlucht beweegt. Ook dat is niet juist want de langste glijvlucht deed zich voor na het hoogtepunt van $856 in januari 1980 en duurde tot het jaar 2000 toen de goudprijs was teruggevallen tot het bedenkelijke niveau rond $250 gelijk aan een val van ruim 70%.

In lijn met deze val zou het goud vanaf de top in september 2011 toen het dollar gerelateerde monetaire systeem al ernstig in verval was geraakt nog wel tot onder 0 kunnen dalen aldus sommige analisten. Dat zou niet ondenkbaar zijn, ware het niet dat het monetaire systeem intussen middels de verder opgelopen schulden nog sterker werd en wordt “uitgewoond”. Op de keper beschouwd zou goud juist als de niet weg te denken monetaire barometer bijgevolg alleen maar verder hebben moeten stijgen. Intussen weten we dat de monetaire “jongleurs” in Washington daarvoor middels het zgn. gold rigging een stokje hebben weten te steken. We verkeren thans in de ondenkbare situatie dat het goud uitgedrukt in US dollars daalt, terwijl de vraag nog nooit zo groot is geweest. Ofwel, er is evident sprake van “cognitieve dissonantie”.

Diverse guru’s hebben de laatste tijd opnieuw hun licht laten schijnen op de toekomstige goudprijs in hoogte uiteenlopend van $500 tot wel $16.000. Het edelmetaal zou ook lijden onder de enorme exodus uit de grondstoffensector. Prachtig, maar dat is niet de essentie van onze toekomstige koopkrachtontwikkeling. Het gaat er niet om wat goud of andere grondstoffen uitgedrukt in waardeloos papier doen maar wat je er straks reëel voor kunt kopen nadat het huidige systeem het letterlijk en figuurlijk heeft begeven. Dat is de essentie van het verhaal dat kennelijk niet meer aan de kindertjes wordt doorverteld.

We dienen te beseffen dat het fiatpapier maar een hulpruilmiddel is en geen ‘store of value’, zoals dat zo lang na de oorlog werd benadrukt toen er nog rente op het geld kon worden getoucheerd. We dienen opnieuw in te zien dat basiselementen als edelmetaal en grondstoffen een reële constante waarde vertegenwoordigen, ongeacht in welke parameter die zijn uitgedrukt. Zo weten we uit overlevering dat zo’n 2.300 jaar geleden een kilo gerst in Babylonië 0,01026 sjekels kostte. Op een gewicht van 8,33 gram per shekel zou dit uitkomen op een equivalent van 0,171 gram zilver of $3,75, hetgeen de huidige te lage marktprijs aardig benadert.
Zo zie je thans de prijs van het goud in andere valuta’s stijgen als gevolg van de stijging van de dollar. Dit terwijl de dollar zelf naar het randje van de afgrond is afgestevend.

Op het moment dat de dollar als mat onder het systeem wordt weggetrokken, zullen we alle fysieke waarden (commodities) naar ongekende niveaus zien stijgen. In de markt zal men dan spreken van een hyperinflatie in dollars omdat het vertrouwen er uit is gelopen. Dat zal trouwens ook gelden voor alle andere opgeblazen (fiat)valuta’s zoals met name de euro, het pond sterling en de yen maar niet de yuan. Deze munt weet zich gesterkt door de grootste ondergrondse goudreserve alsmede een bovengrondse goudvoorraad van enige duizenden tonnen (de juiste tonnage is onbekend), naast een “stille” reserve van een slordige $3.500 biljoen aan Amerikaans (intrinsiek waardeloos) papier.

Dit papier zal straks dienen als “wisselgeld” bij het IMF waarvoor China straks met ingang van 30 september a.s. SDR’s (Special Drawing Rights) kan opnemen. Dit papieren IMF mandje met de dollar, euro, pond, yen en straks ook de yuan wordt gezien als een mogelijk tussenstation in “het ordelijke verloop” in de transitie van de dollar naar SDR’s als de nieuwe (tijdelijke) reserve valuta. China heeft geen enkel belang bij monetaire onrust (die kan ook leiden tot interne sociale onrust) en wenst derhalve in dit proces als tweede economie ter wereld een prominentere rol te spelen. Vandaar China’s klop op de deur van het IMF. De rol van het IMF wordt met “de inlijving” van de Chinese munt op 30 september a.s. cruciaal en er zal tijdens dit transitieproces veel stuurmanskunst worden vereist. Dat blijkt nu al.

Het zal dus niet zo zijn dat goud met zilver in het kielzog de reservestatus van de dollar zal overnemen maar wel dat de ankerrol ervan weer nieuwe inhoud zal worden gegeven. In dat kader is het ook interessant te weten hoeveel ton goud er zich nog in de V.S. bevindt. Maar ook de rol van de euro hoeft niet uitgespeeld te zijn tegen de achtergrond van een totale goudreserve van ruim 10.000 ton verdeeld over de eurolidstaten, voor zover eurocohesie stand houdt. Wel laat het zich aanzien dat de monetaire draagkracht straks niet langer zal worden bepaald door de omvang van de economie maar in de eerste plaats door de omvang van de goudreserves.

Vooralsnog heeft China er alle belang bij de huidige status quo zoveel mogelijk te handhaven. Dat betekent de dollar in leven houden en de prijs van het goud ‘at bay’ te houden. Na de recente renteverhoging door de Fed meenden velen dat hiermee de goudprijs verder zou dalen aangezien de ‘opportunity cost’ voor het bezit van goud toeneemt. Maar de praktijk wijst uit dat deze ‘conventional wisdom’ op een foutief spoor zit. Wel blijkt dat de goudprijs een dalende tendens vertoont bij de aankondiging van een renteverhoging maar zodra deze eenmaal heeft plaats gevonden, verdwijnt dit effect en blijkt de goudprijs juist weer aan te trekken.

De chart hieronder laat dit duidelijk zien toen in 2004 de rente met kleine stapjes omhoog werd gebracht en de goudprijs min of meer in dezelfde cadans mee omhoog bewoog. Wel dient hieraan te worden toegevoegd dat de ‘gold rigging’ op de COMEX (futures beurs) in New York in die tijd lang niet de omvang had, zoals dat vanaf september 2011 stelselmatig aan de orde kwam. Daar tegenover staat dat de vraag naar goud in die tijd aanzienlijk geringer was dan na 2008 toen China begreep dat de Fed zich middels haar QE beleid volstrekt aan het overspelen was. Het is vooralsnog een open vraag of de goudprijs tijdens het aankomende transitieproces “onder de duim” kan worden gehouden.

.
Intussen zijn vele “groten der aarde” vorig jaar weer ingestapt zoals Stanley Druckenmiller (Duquesne Capital), Paul Singer (Vulture Fund), David Einhorn (Greenlight Capital), filantroop Thomas Kaplan, Paul Tudor Jones (Tudor Investment Corp.), George Soros, hedge fund manager John Paulson, rijkste Mexicaan Carlos Slim, Eric Sprott, Donald Trump (of all people) e.a..

Even verrassend was het bericht dat Overstock.com (global shopping site) met een omzet van enkele miljarden ‘s jaars voor $10 miljoen aan gouden en zilveren munten heeft ingekocht om straks hun personeel te kunnen blijven betalen op het moment dat het systeem “om” is. Tot dusver is dit bedrijf het enige maar dit voorbeeld zal stellig navolging krijgen.

Volgens Lawrence Williams, bekend Londens commentator bedroeg de totale omzet op de Shanghai Gold Exchange (SGE) in 2015 precies 2.596 ton of rond 80% van de wereldproductie. Niettemin waren ‘the Golden Wonder Boys’ niet te vermurwen. De goudprijs moest en zou omlaag en zo geschiedde. Wall Street daarentegen tekende met 81 maanden de langste ‘bull’ in de geschiedenis aan. Dat is 31 maanden langer dan de gemiddelde ‘bull market’ sinds WO II. Misschien dat de rente call thans reeds z’n tol op de beurs begint op te eisen. Immers, deze kwam af op een slecht moment waarop de industriële productie in de V.S. begon te haperen en de kredietcyclus neerwaarts boog. Het is geen toeval dat in samenhang met de beursturbulenties de goudprijs nu weer iets is aangetrokken maar de vraag is voor hoe lang. Als we Goldman Sachs als “eerste stuur op de bok van Washington” moeten geloven (goud gaat naar .000), niet lang.

Geen dag te vroeg kwam Mohammed El-Erian, Allianz’ hoofdeconoom en voormalig PIMCO bestuurder, op maandag 3 januari met zijn voorspellende uitspraak dat ‘2016 will be all about volatility’. Ook de wereldwijd bekende econoom Carmen Reinhart liet zich niet onbetuigd en waarschuwde op 1 januari j.l. dat ‘Serious Sovereign Debt Defaults are Looming’. Ze gaf aan dat schuldaccumulatie en ‘defaults’ tenderen zich in cycli te manifesteren zoals we die al sinds 1800 kennen. Zie onderstaande chart.

Onderstaand blijkt ‘klipp-und-klar’ hoe er vorig jaar met een daling van ruim 10% opnieuw op de COMEX werd “gerotzooid”! Voor de goede orde bleef de daling met 1,5% in euro’s beperkt als gevolg van de daling van de euro ten opzichte van de dollar met bijna 11%.

Door een groeiend aantal Republikeinen w.o. senator Ted Cruz wordt er steeds luider om een nieuwe koppeling van de dollar met het goud geroepen maar niemand weet hoe groot de Amerikaanse goudreserve is, terwijl de Fed al sinds midden jaren ‘50 niet “thuis” geeft.

Voor de producenten is dit natuurlijk een buitengewoon frustrerende ontwikkeling die hen eigenlijk geen andere keuze laat dan te produceren tegen kostprijs c.q. verlies (volgens GFMS ruim 50% van de sector). Sommige mijnbouwers hebben een deel van hun portefeuille moeten afstoten om aan cash te komen, zoals AngloGold Ashanti of hebben hun productie teruggebracht zoals Barrick Gold. Sluiting is in de meeste gevallen geen optie daar het stilleggen van een mijn niet alleen voor velen ontslag betekent maar ook dat een toekomstige heropening een flinke prijs vergt nog afgezien van de vraag of men weer even kwalitatief hoogwaardige kaders weet te rekruteren. Vandaar het doormodderen, tenzij men in staat is om de productiekosten significant naar beneden te brengen. Dat kan alleen middels de inzet van zeer innovatieve productiemethoden.

Hoewel in mijn columns gewoonlijk geen expliciete fondsen worden opgenomen is er een uitzondering gemaakt voor Nippon Dragon Resources Inc.. Dit fonds beschikt sinds kort over een revolutionaire technologie die zowel sterk kosten- als milieubesparend werkt, resulterend in een daling van de all-in sustainable cash cost (ascc) tot CAD$650 – CAD$700 of tot US$470 – US$500 per ounce. Voor veel producenten ligt de gemiddelde aicc nog boven .000 per ounce dus implementatie van deze technologie dat impliceert een substantiële reductie in een tijd dat kostenbesparing de hoogste prioriteit heeft. In het afgelopen jaar zijn er al belangrijke licentieovereenkomsten gesloten met mijnbouw installatie-, onderhoud- en service partijen in Zuid-Afrika, Australië en uiteraard in Canada en de V.S. zodat via directe ingangen introductie, demonstraties en overleg met diverse mijnbouwers kan plaats vinden. Een en ander resulteerde intussen in een productiecontract met één der grootste goudproducenten ter wereld. Met een tweede maar ook met andere vindt intussen intensief overleg plaats.

Onderstaand het laatste nieuws rechtstreeks van Nippon opgetekend d.d. 8 januari j.l.
The coming months are going to be extremely busy for the company and if all the pieces of the puzzle fall into place it will enable Nippon to attain very important milestones that should translate into a much higher stock price

Het bedrijf beschikt over een eigen mijnportefeuille met één mijn die nagenoeg productiegereed is met een eerste reserve van bijna 480.000 ounces, terwijl nog geen 4% van het totale territorium is onderzocht, zodat mag worden geanticipeerd op een lange levensduur. Eenmaal in productie genomen zal Nippon de eerste hybride mijnbouwer ter wereld zijn met een dubbele inkomstenstroom, enerzijds uit de toepassing van haar gepatenteerde technologie en anderzijds uit de eigen toekomstige goudproductie . Daarmee is het fonds als mijnbouwer niet afhankelijk van de goudprijsontwikkeling dat hierop middels haar gepatenteerde technologie juist weet in te spelen. Voorts blijkt deze technologie tevens van toepassing in andere sectoren als zilver, platina, palladium, koper etc. Voor een mijnbouwbedrijf een unieke business case in een tijd dat het edelmetaal zwaar heeft moeten inleveren.

De koers heeft in deze introductiefase opvallend genoeg nog weinig gedaan maar dat heeft te maken met de tot dusver geringe analisten ‘coverage’, met het voordeel dat op dit moment van een nog lage instap gebruik kan worden gemaakt (zie ook: goud update + gouden tip en scroll door naar het artikel van Peter Krauth).

Het aandeel heeft o.m. notering op de Vancouver Stock Exchange onder de ticker code NIP.V. Bijzonder is dat Nippon beleggers op een unieke wijze thans in de gelegenheid stelt deel te nemen in een nieuwe Private Placement, waarop kan worden ingeschreven met een minimum van CAD$25.000 tegen een koers van CAD$0,09 terwijl daarnaast een warrant wordt uitgeschreven op basis van het verkregen aantal aandelen die recht geven op uitoefening drie maanden na sluiting van deze Private Placement op een koers vanaf CAD$0,135 met een looptijd van 2 jaar. Het is uiteraard niet aan te raden om tot uitoefening over te gaan zodra dit koersniveau is bereikt maar de verdere koersontwikkeling rustig te blijven volgen daar de looptijd pas over 2 jaar en 3 maanden expireert. Huidige valutakoers CAD$1,55 = 1 EURO.

Voorts wordt en dat is uniek, een recht verleend op een goudroyalty gelijk aan 50% van de initiële investering. Deze royalty wordt betaalbaar vanaf één jaar na de start van de productie gedurende een periode van 5 jaar waarin per kwartaal een uitkering wordt gedaan in goud (bij een investering van minimaal CAD$500.000 of €333.333 dan wel in cash bij een investering beneden CAD$500.000 totdat de 50% doelstelling is bereikt. Deze Private Placement voorziet bijgevolg in 2 verdienmodellen, hetgeen een ‘nouveauté’ is.
1) Koersstijging aandelen
2) Uitoefening warrants met een substantiële winstpotentie
3) Royalty uitbetaling in goud dan wel in cash gelijk aan 50% van de investeringshoogte.
Stuur bij interesse een mail naar: [email protected] voor de volledige informatie. Daar de initiële sluitingsdatum op 21 januari a.s. is gepland, is het zaak op korte termijn te reageren. Dat wil zeggen dat er tenminste aanmelding moet hebben plaats gevonden zonder dat dit nog tot een verplichting leidt.

De recente koersontwikkeling van het fonds nodigt niet direct (opnieuw) deel te nemen in de zojuist uitgeschreven Private Placement. De  negatieve trend is echter in hoge mate te danken aan één Amerikaanse belegger die vanwege z’n geleden verliezen op Wall Street gedwongen werd te liquideren. Zoals bekend wordt er op de beurs grootschalig met geleend geld geopereerd en dat brengt extra risico’s met zich mee. De geringe ‘float’ op de beurs in Vancouver leidt bij grotere orders al snel tot een relatief grote uitslag.  Als zodanig heeft dat absoluut niets te maken met Nippon’s buitengewoon voortvarende ontwikkelingen in Canada, V.S., Mexico, Zuid-Afrika en Australië.  Er is dan ook geen enkele reden om de inschrijvingskoers te verlagen. Middels inschrijving op deze Private Placement genereert de belegger middels de aangehechte warrants alsmede de 50% uitkering in cash/goud meer dan dubbele opbrengsten die niet op andere wijze te realiseren zijn.

Robert Broncel Copyright, 11 januari 2016

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.