Goud nog steeds in ruste?

Trading dag update 8 oktober 2015

Hoewel velen nog menen dat de goudprijs tot stand komt als gevolg van de reguliere marktfactoren van vraag en aanbod, wijst de praktijk sinds september 2011 uit dat de grootste marktspelers – V.S. en China – vooralsnog “het spelverloop” bepalen waartegen zelfs hedge funds niet zijn opgewassen ! Dat spel vindt plaats op de COMEX (futures beurs) in New York middels manifeste manipulatie resulterend in het dalende patroon tot het huidige niveau van $1100 – $1.200. Charts bestuderen heeft bijgevolg weinig nut.

Immers, geen van beide hoofdrolspelers wenst dat er vooralsnog aan de geloofwaardigheid van de dollar wordt getornd, waarvan de goudprijs de barometer blijft. China profiteert daarbij bovendien van het additionele voordeel niet aldoor achter de markt te hoeven aanhollen, hetgeen prijsopdrijving voorkomt. Eigenlijk is prijsopdrijving niet de juiste term want het gaat in wezen om koopkrachtdaling. Ten overvloede: daar goud de constante koopkracht vertegenwoordigt zou het fiatpapier ten principale in goud moeten luiden en niet andersom, ofwel een monetaire dwaling van de eerste orde door goud af te doen als een ‘barberous relic’.

De voortdurende manipulatie van het edelmetaal bracht de term ‘backwardation’ aan de orde, waaraan in mijn column meerdere malen aandacht is geschonken. Middels backwardation werd en wordt de het “papieren goud” middels shorts op de COMEX voortdurend neerwaarts bijgesteld. Dit leidde er toe dat de fysieke prijs hoger wordt gewaardeerd dan de termijnprijs. Normaal doet de term ‘contango’ opgeld waarbij de termijnprijs van een commodity hoger ligt dan de actuele prijs ter indekking van het toekomstrisico. In de bijwagen van het goud is zilver het zelfde lot beschoren. In feite in nog veel ernstiger mate daar de historische verhouding van 16 op 1 is opgeschroefd naar ruim 80 op 1. In casu, de zilverprijs zou thans op minstens $75 per ounce moeten staan. Daar zilver ook een industriële commododity is, zit de verwerkende industrie (computers, medische toepassingen, zonne-energie etc.) er uiteraard goed mee. Let verder ook op de euronotering die wellicht opnieuw kan verzwakken gezien Draghi’s snode plannen.

Het hoeft dus geen betoog dat manipulatie sinds het Lehman débâcle meer dan ooit het business model van Washington en Wall Street is geworden (uitspraak Bernie Sanders, Democraten presidentskandidaat). Als gevolg daarvan worden de bubbels met passieve instemming steeds groter, resulterend in een crash van navenante dus steeds stijgende omvang. Pas nadien zullen de koopkrachtplaatjes weer een realistisch beeld vertonen maar zullen tegelijkertijd ook een totaal ander aanzien krijgen!

Zodra de rol van het fiatpapier is uitgespeeld, vind je dat direct terug in de beprijzing van alle grondstoffen die voor de mens onontbeerlijk zijn, met een centrale rol weggelegd voor goud en zilver.

Gegeven het totaal aan mondiaal uitstaande schulden van een slordige $225 biljoen + ca. $700 biljoen aan schuldderivaten afgezet tegen het huidige bruto mondiale product van een slordige $65 biljoen kom je op een goudfix van ca. $14.600 per ounce of ruim 12,5 maal de huidige goudprijs.

Nu is het niet noodzakelijk om een één op één verhouding te hanteren. Een staatsschuld met een minimum dekking door goud van 20 – 25% zal acceptabel worden bevonden neerkomend op een goudprijs van ruwweg $3.600 per ounce. Echter naarmate de schuldgroei stijgt, zal dat automatisch ook voor de goudprijs gelden. Ergo, onze koopkracht zal altijd minimaal met een factor van 75% à 80% dalen en dat impliceert een afglijden naar een Derde zo niet naar een Vierde Wereldniveau. Dat is de situatie van vandaag. Het bezit van edelmetaal geldt bijgevolg als een conditio sine qua non.

Tot dusver is edelmetaal op diverse wijzen te verwerven:

 1. in baren of munten, alleen zinvol bij een ongeregistreerde aankoop (dus niet via een bank – alle banken wereldwijd staan “onder gezag”van de FATCA in de V.S.)
 2. via een rekening bij een bank, zonder dat de bank “dat goedje” de facto in bezit heeft (100% risico!)
 3. via een ETF met hetzelfde risico
 4. via een goud- en/of zilverfonds met de voorraad daadwerkelijk in de kelders, de veiligste oplossing (geen opslag-, verzekering- en opslagkosten, 100% zuiverheidsgarantie, geen fysiek aan- en verkooprisico) en dagelijks verhandelbaar
 5. op naam gesteld geteld goud bij een officiële dealer maar dat dient dan op naam gesteld te zijn om het te kunnen opvragen (nadeel, zie boven)
 6. via belegging in de mijnbouw met het risico van interim koersverlies/winst.

Voor edelmetaalbestanddelen geldt onder de huidige omstandigheden: eenmaal gekocht blijft gekocht tot de financieel/monetaire omslag zich heeft voltrokken. Alleen weten we niet wanneer dat moment zich zal aandienen. Dat kan morgen zijn maar is niet zeer waarschijnlijk. Enerzijds omdat niemand op een dergelijke omslag leidend tot immense verarming zit te wachten en anderzijds in de wetenschap dat elke centrale overheid zich hiervan allang rekenschap heeft gegeven en geen andere uitweg ziet dan ‘kicking this can further down the road’ totdat er geen enkel middel meer opgewassen is tegen deze immense vooralsnog onderzeese schuldentsunami.

Als gevolg van de gedaalde edelmetaalprijs ligt de mijnbouwsector nagenoeg op z’n knieën en er zijn nog maar weinig producenten die het droog weten te houden. Dus geen ideaal doelwit om in te beleggen tenzij men een langere adem heeft dan wel een fonds met uitzonderlijke perspectieven weet te spotten. Maar wat zijn uitzonderlijke perspectieven in een klimaat dat totaal verziekt wordt door manipulaties van de marktprijs van bovenaf, er in resulterend dat met uitzondering van enkele grote beleggers de animo om in edelmetaal te beleggen sinds 2008 niet zo gering is geweest. Sterker, er werd zelfs begrijpelijkerwijs aanzienlijk afgebouwd!

Met de ontwikkeling van de mega vinding van de zgn. Thermal Fragmentation Technology mag Nippon Dragon Resources Inc, een Canadese junior, worden beschouwd als de primus inter pares in de gehele mijnbouwsector die om te beginnen de all-in sustainable cash cost voor goud wist terug te brengen tot CAD650 – CAD700 (US$500 – US$540) per ounce waar het gemiddelde thans rond 0 ligt. Maar dat is niet alles want bij toepassing van deze ‘break through’ technologie wordt tevens de ecologische voetafdruk aanmerkelijk gereduceerd, hetgeen grote voordelen oplevert in de procedurele aanvraag van een mijnbouwlicentie en bijgevolg tijdwinst oplevert. Tenslotte kunnen middels de inzet van deze veel goedkopere, tijdsbesparende en milieuvriendelijke methode zgn. dormant mines weer tot leven worden gebracht die uit hoofde van de prijs/opbrengstverhouding moesten sluiten.

Intussen hebben zich meer dan 15 producenten voor deze technologie aangediend w.o. één der ‘de big 5’die hiermee reeds operationeel is. Een ander wapenfeit is dat IBM * deze technologie aan het hart heeft gedrukt door middels haar eigen sensor methodologie de rentabiliteit van deze TF technologie nog verder te verbeteren.

Achteraf bezien niet onbegrijpelijk dat het fonds na het uitbrengen van deze technologie eind vorig jaar in feite alleen maar een neergaande koerstrend heeft ondergaan in lijn met de onderkant van de sector, zonder dat beleggers in de gaten kregen dat hier sprake was van een revolutionaire ontwikkeling. Dit hield verband met het feit dat Nippon in de eerste plaats alle aandacht richtte op het uitbrengen was haar revolutionaire technologie zonder voldoende tijd te kunnen vrijmaken voor pers en publiciteit. Kortom, deze technologie bleef in feite onder de radar totdat Peter Krauth van Money Morning vorige week met zijn top story uitkwam, zie nogmaals hieronder:

The Biggest Thing to Happen to Gold Mining Since the Shovel

By Peter Krauth, Resource Specialist, Money Morning • October 20, 2015
Peter Krauth

Right now, many of the planet’s gold miners are eking out in survival mode, breaking even if they’re lucky, or losing money on every ounce they produce. It’s become unsustainable. Meanwhile, globally, there are thousands of gold mines holding tens of millions of ounces left underground. Essentially, those mines and the gold stuck inside are worthless – unless someone devises a new way to extract the “leftovers” in a safe and cost-effective way.

Well, there’s a small Canadian company with the technology to do precisely that. This equipment will turn the mining world on its ear in a way not seen since the shovel was invented. The company’s “thermal fragmentation” approach will be as disruptive to mining as fracking has been to oil and gas… except that it’s highly environmentally friendly. That’s welcome news, but the best part is that investors can buy shares of this company and its revolutionary technology for a song right now. Here’s how that firm is going to cut mining costs by at least 50% and send production soaring worldwide, no matter what happens to gold prices…

This Breakthrough Has Been a Long Time Coming

Gold mining has been around in one way or another for at least 7,000 years. Over that time, it has naturally managed to evolve and modernize – to a point. Yet despite technological advances improving nearly all industries in the last few decades, gold mining has remained rather stagnant, boasting only small incremental improvements. Mining gold is a tough business, too. It often takes decades to discover an economical deposit, then define, permit, build, and finally start pulling metal out of the ground. All the while, the business is subject to often large fluctuations in the price of its end product, gold.

Ultimately, achieving production involves massive upfront capital expenditures and high fixed production costs. Thanks to slumping prices, the gold mining industry is about where the U.S. oil and gas industry found itself before fracking was adopted across the sector in North America. And as we’ve seen in the last four years, the price of gold can fall dramatically, then stay low for an extended period. South Africa knows this all too well. For many years until 2006, South Africa was the world’s top gold producer; it’s where nearly a third of all the gold ever mined in history has come from. But today it draws a humble seventh place. The South African gold mining industry is in tatters, and output is a shadow of its former levels. In fact, of its 6,000 gold mines, only a tiny fraction are still in operation. Clearly, gold mining is more than ready for a breakthrough. Here’s what’s going to save the day.

Enter the Dragon Extractor

Patented in the 10 main mining countries, this equipment allows miners to accurately target and extract narrow veins of gold or other metals. Here’s how it works.

First, a pilot hole is drilled into the gold-bearing rock. Then a thermal head is inserted and ignited, generating just sufficient heat while injecting air into the hole. That’s when the fragmenting begins. The heat cushion causes the rock walls of the hole to begin to “spall” and fall away in very small fragments or flakes of 0 mm to 13 mm. This procedure continues expanding the size of the hole until the desired dimension is reached. It’s so fast and powerful that a 1.8 m² hole is created and extracted in less than 3 minutes (heb dit met eigen ogen gezien! ).

At that point, a new pilot hole can be drilled further along the gold vein and the process repeated, with resulting ore fragments containing the valuable gold.

Advantages are numerous:

 • Thanks to near surgical precision, roughly 400% less ore needs to be extracted.
 • Since little or no blasting is involved, there is virtually none of the wall damage that is typical of standard extraction techniques, improving safety and lowering costs.
 • The process requires a fraction of the time needed in standard underground mining methods.
 • Mined ore needs significantly less processing (milling) thanks to the very small fragment size.
 • The method is considered “green technology” as typically 80% less ore needs to be extracted for the same metal content, massively reducing the environmental footprint. The reduced footprint often facilitates a faster path to permits, which in turn allows the gold to be mined sooner.
 • There are dramatic savings of water, fuel, electricity, and equipment.
 • Much more valuable ore can be transported longer distances for refining, allowing for major capex savings.
 • Overall production costs (of precious metals, for example) are reduced by 30% to 60%.

This picture illustrates just how precise thermal fragmentation is compared to conventional vein mining, leading to the multiple advantages and cost reductions I mentioned.

The implications of this are simply huge. Suddenly, large amounts of valuable ore, previously deemed unsafe and/or uneconomical to mine, are now profitable to extract and can be converted from resources to reserves. There is even a vast market of currently closed mines which can be brought back into very profitable production.

Here’s the company responsible for all of this…

How to Play This Remarkable Development?

The company I’m talking about is Nippon Dragon Resources Inc. (TSX.V: NIP). It’s a million nano-cap enterprise trading on Canada’s Toronto Venture Exchange. Nippon Dragon already has distribution agreements in place with partners in key markets in South Africa, Japan, Australia, and neighboring countries. In 2014, the company’s South African partner/distributor (MaXem) completed very successful demonstrations to miners anxious for solutions to their numerous challenges. MaXem has recently built and allocated three new Dragon Extractors, which will begin work shortly. The company continues to work diligently to improve and commercialize its equipment on a global scale. That’s already bearing significant fruit and will over the next few years.

But Nippon has another asset, one I consider strategically important: the Rocmec 1 Mine. located in the top mining jurisdiction of Quebec, was acquired in 2005 and has seen $41 million invested so far. That includes exploration and geological work, ramps, shafts, development, etc. The mine is fully licensed and permitted.

In May 2010, the company confirmed there were 479,100 ounces of gold in all categories at 3 grams/ton cutoff, and the deposit appears open in all directions. Nippon plans to mine Rocmec 1’s gold using the Dragon Extractor, earning thick profits on each ounce as one of the world’s lowest-cost gold producers. That cash flow will be used to support expansion plans. At the same time, the mine becomes a “showroom” to demonstrate the effectiveness of its innovative mining technology to prospective clients.

Now Is the Perfect Time to Buy!

With the Dragon Extractor, every single stage of mining underground veins of gold is positively impacted. It’s forcing engineers , mine planners, mine operators, and even gold stock analysts to totally rethink how to plan, develop, operate, and evaluate gold mines. We’re on the cusp of nothing short of a mining revolution, and that’s even if gold prices were to stay where they are now. Thanks to the Dragon, gold mining is about to become insanely profitable.

Zoals eerder reeds aangegeven was Nippon’s koers zelfs met meer dan de sector trend gedaald dit jaar totdat Nippon’s unieke mijnbouwmethode werd opgemerkt door Peter Krauth en de koers sterk begon op te veren. Hoe vreemd het ook moge klinken is dat tot dusver geen enkele mijnbouwer in deze fase nog met een eigen nieuwsbericht te kennen wenste te geven in de slag te zijn met deze technologie. Dit gebrek aan publiciteit werkt niet in het voordeel van de bestaande beleggers die op goed moment moe werden van het lange wachten en tot verkoop besloten. Na de koers tot 3 cent te hebben zien dalen, zullen deze nu ongetwijfeld grote spijt hebben. Geduld is soms een schone zaak! Niettegenstaande de plots immens grote belangstelling voor Nippon’s stukken begreep ik dat de grootste verkoopdruk uit Europa afkomstig bleek te zijn, kennelijk omdat beleggers overdonderd waren en te laat of te vroeg zo men wil, hebben gereageerd en dit ondanks mijn tijdige uitbrengen van Krauth’s bericht.

Ongeacht de verdere publiciteit zullen de inkomstenstromen verder groeien maar zullen pas zijn terug te vinden in de jaarcijfers. De publicatie hiervan zal op z’n vroegst plaats vinden in februari 2016. Nippon’s aanvankelijke verwachting begin dit jaar dat de koers tot CDN1 zou kunnen oplopen zal vooralsnog niet waargemaakt worden, ook al omdat de aanloopfase van deze technologie in diverse mijnen aanzienlijk meer tijd (gezien de aard van het gesteente, analyses, calculaties, vervanging van apparatuur, scholing van personeel etc) blijkt te vergen. Het belangrijkste blijft evenwel deze doorbraak in de mijnbouw die onafwendbaar en onomkeerbaar is It’s only a matter of time*, niet alleen waar het goud betreft maar ook zilver, platina, koper, diamant etc. en zelfs in de tunnelbouw kan worden toegepast. Hoe dan ook, Nippon is een aandeel om voor een reeks van jaren te koesteren.

Het koersbeeld spreekt boekdelen maar verder maar laten voor wat het is.

Robert Broncel

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.