Aandeleninkoopprogramma is een programma dat door een onderneming wordt gestart om (eigen) aandelen in te kopen. Bij een aandeleninkoopprogramma koopt een bedrijf eigen aandelen in middels overtollige liquiditeiten.

Na de voltooiing van het aandeleninkoopprogramma, kan een onderneming ervoor kiezen om de ingekochte aandelen aan te houden of in te trekken.

Redenen aandeleninkoopprogramma

Er zijn velerlei redenen denkbaar voor een onderneming om een aandeleninkoopprogramma te starten. Een bedrijf kan een kapitaaloverschot aanwenden om eigen aandelen in te kopen, in plaats van dividenden uit te betalen. Een andere reden kan zijn dat het bestuur meent dat het aandeel (te) laag is gewaardeerd.

Aandeleninkoopprogramma aangekondigd

Een aandeleninkoopprogramma wordt normaliter aangekondigd door het bestuur van een onderneming. Daarbij wordt een indicatie gegeven van het bedrag dat aan het aandeleninkoopprogramma zal worden besteed en niet het aantal aandelen dat wordt ingekocht. Het aantal aandelen dat een onderneming zal inkopen, is dus afhankelijk van de geldende aandelenkoers bij inkoop.

Positief signaal aandeleninkoopprogramma

Het starten van een aandeleninkoopprogramma inkopen wordt door beleggers veelal gezien als een positief signaal. Beleggers menen dan dat een onderneming blijk geeft van vertrouwen in de toekomst. Het bedrijf zal eerder geneigd zijn tot aankondigen van een aandeleninkoopprogramma als het meent dat de aandelen laag gewaardeerd zijn.

Winst per aandeel hoger

Een andere positieve reden van een aandeleninkoopprogramma kan zijn, is dat de winst over minder aandelen hoeft te worden verdeeld. Doordat de winst over minder aandelen verdeeld hoeft te worden, kan (ook) de dividenduitkering per aandeel hoger zijn. Hierdoor wordt de waardering van het aandeel aantrekkelijker op basis van bijvoorbeeld dividendrendement en winstratio’s per aandeel. Dit is echter alleen het geval als de ingekochte aandelen van de beurs worden gehaald (worden ingetrokken), dus als de aandelen niet meer op de balans staan.

Geld niet roekeloos aangewend

Een onderneming die eigen aandelen inkoopt en dus geen rare dingen doet met overtollige liquiditeiten, kan positief worden opgevat. Als er veel geld beschikbaar is, kunnen bestuurders wel eens overgaan tot (veel te dure) overnames of geldverslindende projecten. Als er minder geld beschikbaar is, zal waarschijnlijk kritischer worden gekeken naar projecten en/of overnames.

Negatief signaal aandeleninkoopprogramma

Een aandeleninkoopprogramma kan echter ook als negatief worden opgevat. De kosten van aandeleninkoopprogramma’s kunnen aanzienlijk oplopen, wat ten koste gaat van de winst.

Zwaktebod

Een ander negatief effect van een aandeleninkoopprogramma is dat het geld dat is aangewend ter inkoop van aandelen, niet meer kan worden besteed aan dividenden of andere interessante, winstgevende projecten of overnames. Een aandeleninkoopprogramma kan dus ook worden gezien als een zwaktebod, aangezien de directie van een onderneming geen investeringsalternatieven ziet.

Rationeel beleggen is veel slimmer

Rationeel beleggen
Rationeel beleggen

Door het combineren van de meest gebruikte kwantitatieve analysemethodes op de Euronext 100 en Next 150 signaleren we met behulp van geavanceerde software 1 maal per maand de 10 meest kansrijke aandelen. In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling grafisch weergegeven:

Met deze gloednieuwe strategie zou vanaf 2000 een gemiddeld jaarrendement van 14% zijn behaald, echter zonder dat daarvoor een hoog risico werd gelopen. Over de gehele periode vanaf 2000 daalde de AEX met gemiddeld 7%. Het resultaat van de Ratiomethode lag dus jaarlijks gemiddeld 21% (!) hoger dan dat van de Amsterdamse hoofdgraadmeter.

De speciaal ontwikkelde software speurt de Euronext 100 en Next 150 af, op zoek naar de beste combinatie van parameters. Maandelijks ontvangt u een overzicht van de Top-10, de Top-5 en de ‘La crème de la crème’ aandelen zodat u desgewenst een bredere spreiding of tussentijds wijzigingen kunt aanbrengen.

Ondermeer de volgende bewezen strategieën worden gecombineerd bij het selecteren van de laagstgewaardeerde en daardoor meest kansrijke aandelen:

Koers-winstverhouding (Waardestrategie)
Winstkwaliteit (Groeistrategie)
Dividendrendement (Dogs of the Dow)