Obligaties duration

DurationDuration is de looptijdmaatstaf voor obligaties, waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige kasstromen. De duration wordt onder andere gehanteerd om vooraf vaststaande verplichtingen te koppelen (‘matchen’) aan de inkomsten uit een obligatieportefeuille.

Obligaties en obligatiefondsen niet zonder risico

Obligaties en obligatiefondsen zijn niet zonder risico. Er dient rekening te worden gehouden met de twee belangrijkste risico’s die het geïnvesteerd vermogen in obligaties kunnen beïnvloeden: het kredietrisico (‘default’-risico van een debiteur) en het renterisico (renteschommelingen). Met duration kan het renterisico worden bepaald.

Duration voor berekening modified duration

Op basis van de duration, kan de gevoeligheid van de obligatiekoers voor renteveranderingen worden berekend en dit wordt de modified duration genoemd.

Durationbeleid

Durationbeleid is een beleggingsbeleid dat wordt gevoerd, waarbij een obligatieportefeuille bewust gevoelig of juist ongevoelig maakt voor renteschommelingen. Wanneer een rentestijging, dus een koersdaling van obligaties, wordt verwacht, dan zal worden getracht de duration van de portefeuille te verlagen. Wanneer een rentedaling, dus een koersstijging, wordt voorzien, zal geprobeerd worden de duration te verhogen.

Duration in formulevorm

De duration is het gewogen gemiddelde van de looptijden van een verzameling vastrentende waarden. Duration wordt weliswaar veel gebruikt bij het beheer van obligaties binnen een beleggingsportefeuille, maar kan evengoed gebruikt worden voor bijvoorbeeld spaarrekeningen.

In formulevorm:

duration

Duration verklaard

Duration is dus een maatstaf van de gewogen looptijd van kasstromen. De opbrengsten van een obligatie liggen vooral aan het einde van de looptijd.

Een belegger ontvangt couponbetalingen (rentevergoedingen), maar het grootste gedeelte wordt bij de betaling van de laatste coupon en de terugbetaling van hoofdsom in het laatste jaar ontvangen.

De betalingen die in de laatste jaren plaatsvinden, hebben meer gewicht en zijn dus belangrijker. Om dit te reflecteren worden bij de berekeningen van de duration, de afzonderlijke looptijden van de kasstromen vermenigvuldigd met de afzonderlijke kasstromen. Hiermee komt tot uitdrukking wanneer tijdens de looptijd van een obligatie een belegger het meeste van zijn belegging kan terugverwachten.

De eerste stap voor het berekenen van de duration van een obligatie, is het berekenen van de contante waarde van elk van de jaarlijkse kasstromen in de vorm van de couponbetalingen en de terugbetaling van de hoofdsom. De contante waarde wordt gehanteerd om rekening te houden met inflatie. Bijvoorbeeld € 1 nu, is meer waard dan € 1 die bijvoorbeeld over 3 jaar wordt uitgekeerd.

Vervolgens wordt de kasstroom in het eerste jaar met 1 vermenigvuldigd, de kasstroom uit het tweede jaar met 2 enzovoort voor de rest van de kasstromen. Deze uitkomsten worden bij elkaar opgeteld.

Tot slot wordt de uitkomst vervolgens gedeeld door de obligatiekoers, waaruit de duration dan blijkt.

Stel dat de contante waarde van de jaarlijkse kasstromen € 448 bedraagt en de obligatiekoers 104.20 is, dan bedraagt de duration 4,3 jaar.

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille of voor meer informatie.