Berichten

Dividend als alternatieve beleggingspolis

Nu voor het eerst in de geschiedenis van de woekerpolisaffaire een rechter heeft geoordeeld dat sprake is geweest van dwaling, opent dat interessante kansen voor de gedupeerde beleggers. Eind januari heeft de rechter geoordeeld dat een klant van verzekeringsmaatschappij ASR gecompenseerd moet worden voor zijn Falcon Levensplan polis. Lees meer

Dividend wint het van Industrie en Dienstverlening

Hoewel de resultaten van de portefeuille Industrie en Dienstverlening sinds de start positief zijn, blijven de prestaties achter bij de andere portefeuilles van BeursBulletin. Het zijwaartse verloop van de aandelen (de AEX heeft in de afgelopen jaren per saldo geen terreinwinst geboekt) speelt hierin een belangrijke rol. Lees meer

Dividend is de enige waarheid

Met dividend valt niet te marchanderen. Vandaar ook dat veel beleggers de voorkeur geven aan strategieën op basis van dividend boven bijvoorbeeld winst per aandeel. Zoals we in de afgelopen jaren veelvuldig hebben gezien, is winst een rekbaar begrip. Aangezien dividend veelal in contanten wordt uitgekeerd, is het niet alleen een feit wanneer het dividend op de bankrekening wordt bijgeschreven, het genereert daardoor ook nog eens een mooi en veelal stabiel inkomen. Lees meer

Pagina's

Dividendbelasting

Dividendbelasting (Nederland), opbrengstbelasting genoemd in Caribisch Nederland of roerende voorheffing genoemd in België is een internationaal veel voorkomende vorm van belasting, die door een staat wordt geheven op inkomen in de vorm van dividend.

Dividendbelasting veelal voorheffing

De belasting wordt geïnd door inhouding op de dividenduitkering. De dividendbelasting is veelal, maar niet onder alle omstandigheden, een voorheffing. Dit houdt in dat de vennootschap die het dividend uitkeert, de belasting op de dividendbetaling inhoudt en vervolgens de dividendbelasting aan de fiscus afdraagt. De afgedragen dividendbelasting, mag vervolgens door de aandeelhouder op de door hem (of haar) over het dividend verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting in mindering worden gebracht.

Dividendbelasting geregeld in Wet op de dividendbelasting 1965

In Nederland is de dividendbelasting geregeld in de Wet op de dividendbelasting 1965. Het tarief bedraagt momenteel 15% van de opbrengst. De Wet op de dividendbelasting 1965 (kortweg Wet DB 1965) regelt de dividendbelasting die de Nederlandse rijksoverheid heft met betrekking tot “opbrengsten” uit aandelen (en daarmee gelijkgestelde rechten) in vennootschappen die in Nederland gevestigd zijn. Het tarief voor de dividendbelasting is proportioneel en bedraagt dus 15% van de opbrengst, ongeacht de hoogte van het dividend.

Dividendbelasting NL is afzonderlijke heffing

De Nederlandse dividendbelasting is een afzonderlijke heffing. Onder omstandigheden kan de dividendbelasting echter verrekend worden met zowel Nederlandse als niet-Nederlandse inkomensbelastingen, zoals de Nederlandse inkomstenbelasting en de Nederlandse vennootschapsbelasting. De dividendbelasting werkt in zo’n geval als een voorheffing.

In 2006 bedroeg de opbrengst van de dividendbelasting ruim € 4 miljard (ruim 3% van de totale rijksbelastinginkomsten).

DividendPortefeuille

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoog dividend worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

De aandelen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn een veilige keuze. In de afgelopen elf jaar leverde een dergelijke werkwijze met de tien beste aandelen uit de Euronext 100 en Next 150 een samengesteld rendement op van 12,5% per jaar versus een jaargemiddelde van -2,6% voor de Eurostoxx 50, de Europese hoofdindex.

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning? Schrijf u nu in en profiteer direct. Kijk op http://www.beursbulletin.nl/acties/id/ voor meer informatie.

Dividend

Dividend is een uitkering van een deel van de winst een onderneming aan de aandeelhouders (kapitaalverschaffers). Een onderneming die winst maakt, heeft 2 mogelijkheden om de winst aan te wenden.

Dividend is uitkering aan aandeelhouder

De winst kan worden geherinvesteerd in het bedrijf of de winst kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders in de vorm van dividend. Een winstuitkering heeft een negatief effect op de hoeveelheid kapitaal (eigen vermogen) dat de onderneming beschikbaar heeft.

(Goede) ondernemingen streven naar een stabiele of (licht) stijgende dividenduitkeringen. Het kan ook voor komen dat bij verlies een bedrag wordt uitgekeerd, wat dan ten laste komt van reserves. Aandeelhouders hebben voor elk aandeel dat zij hebben, recht op een winstuitkering.

Dividend: uitkering in contanten of in aandelen

Dividend kan worden uitgekeerd in contanten (cash), maar ook in aandelen. Dit wordt stockdividend genoemd. De aandeelhouder kan doorgaans kiezen tussen een uitkering in aandelen of contant.

Ex-dividend gaan van een fonds

Op de dag dat een fonds (aandeel) ex-dividend gaat, wordt de koers van het aandeel gecorrigeerd voor het dividendbedrag dat door de onderneming wordt uitgekeerd. Stel dat Royal Dutch Shell (RDS) op 24 april € 25,50 noteert en op 25 april € 0,25 ex-dividend gaat. De (theoretische) openingskoers van RDS op 25 april zal dan € 25,25 (€ 25,50 – € 0,25) bedragen.

Het kan voorkomen dat de aandelenkoers na het ex-dividend gaan, gaat stijgen. Dit verschijnsel wordt ook wel ‘het inlopen van het dividend’ genoemd. Let wel, het is geen ‘Wet van Meden en Perzen’ dat het dividend wordt ingelopen. Als het sentiment op de beurs dermate slecht is, dan kan het ook voorkomen dat de koers verder daalt.

DividendPortefeuille

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoge winstuitkering worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

De aandelen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn een veilige keuze. In de afgelopen elf jaar leverde een dergelijke werkwijze met de tien beste aandelen uit de Euronext 100 en Next 150 een samengesteld rendement op van 12,5% per jaar versus een jaargemiddelde van -2,6% voor de Eurostoxx 50, de Europese hoofdindex.

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning? Schrijf u nu in en profiteer direct. Kijk op http://www.beursbulletin.nl/acties/id/ voor meer informatie.

Ex dividend

Ex dividend

Ex dividend betekent dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de voorafgaande periode. Op de ‘record date’ wordt bepaald welke beleggers het aandeel in bezit hadden. Alleen deze beleggers hebben recht op het dividend.

apple ex dividend

Ex dividend gaan

Op ex dividend datum noteert het aandeel ex dividend en zal de koers van het aandeel (voor opening van de beurs) worden gecorrigeerd met de hoogte van het dividend.

Stel dat een aandeel op het slot van de dag voor ex dividend datum € 10, – noteert. Als € 1 aan dividend wordt uitgekeerd, dan zal de (theoretische) openingskoers € 9, – noteren op de ex dividend datum. Natuurlijk spelen ook andere factoren een rol, die de koers op dat moment bepalen. Het kan dus ook zijn dat een aandeel bijvoorbeeld op € 9,25 opent of juist lager, bijvoorbeeld vanwege slecht nieuws of het sentiment op de beurs.

Oorsprong dividend

Dividend, of ‘periodieke winstuitkering’ is ontleend aan het Frans ‘dividend’, meestal in het meervoud: ‘dividenden’. In het Latijn: ‘dīvidendum’, oftewel ‘wat verdeeld moet worden’. Het werkwoord is ‘dīvidere’: verdelen, indelen of scheiden.

Dividenddata

Het is van belang om goed te kijken naar de dividend data die een onderneming publiceert. We zullen Royal Dutch Shell (RDS) als voorbeeld nemen:

Aankondigingsdatum: 26 juli 2012.

Ex dividend datum: 8 augustus 2012.

Record date: 10 augustus 2012.

Betaalbaarstelling: 20 september 20 2012.

Op aankondigingsdatum (announcement of declaration) geeft de onderneming aan hoeveel dividend er zal worden uitgekeerd en wanneer het dividend betaalbaar zal worden gesteld.

Op de ex dividend datum zal het aandeel ex dividend noteren en op ‘record date’ zal de onderneming nagaan welke aandeelhouders recht hebben op het uit te keren dividend. Aandelen worden 3 dagen na aankoop of verkoop ‘gesettled’ (T+3).

Dat betekent dus dat je als aandeelhouder recht hebt op dividend van RDS als je op 7 augustus 2012 of daarvoor de aandelen hebt gekocht. Iemand die op 8 augustus 2012 aandelen RDS gaat kopen, heeft dus geen recht op het (interim) dividend.

Betaalbaarstelling dividend

De betaalbaarstellingsdatum geeft aan wanneer de onderneming het dividend op de rekening van de dividendgerechtigde stort.

DividendPortefeuille

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoog dividend worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

De aandelen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn een veilige keuze. In de afgelopen elf jaar leverde een dergelijke werkwijze met de tien beste aandelen uit de Euronext 100 en Next 150 een samengesteld rendement op van 12,5% per jaar versus een jaargemiddelde van -2,6% voor de Eurostoxx 50, de Europese hoofdindex.

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning? Schrijf u nu in en profiteer direct. Kijk op https://slim.beleggen.com/tradingnavigator  voor meer informatie.

backtest trend dividend

Winst per aandeel

Winst per aandeel wordt ook wel afgekort tot wpa. De wpa geeft aan hoeveel winst per aandeel beschikbaar is. De winst (na afschrijving, belasting en preferente dividenden) wordt gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.

De wpa is een indicatie van het maximale dividend dat per aandeel kan worden uitgekeerd. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen niet-verwaterde winst per aandeel en verwaterde winst per aandeel.

Winst per aandeel = nettowinst / aantal uitgegeven aandelen

Stel dat een onderneming een nettowinst van € 100 miljoen heeft behaald en 5 miljoen aandelen heeft uitstaan, dan is de wpa: € 20 (€ 100 miljoen/5 miljoen). Als de directie besluit om de gehele winst uit te keren als dividend, dan kan het bedrijf dus maximaal € 100 miljoen/5 miljoen= € 20 per aandeel aan dividend uitkeren.
Een onderneming kan bijvoorbeeld opteren om bij de winstverdeling € 50 miljoen te reserveren, (ook wel winstreserve of algemene/overige reserve genoemd) en € 50 miljoen uit te keren als dividend. De onderneming heeft 5 miljoen gewone aandelen uitgegeven. Elk aandeel zal dan dus recht geven op een dividend van € 10 (€ 50 miljoen/ 5 miljoen).

Winst per aandeel verwatert

De verwaterde wpa wordt berekend onder de aanname dat alle contingente effecten (convertibles, warrants en opties) die tot verwatering van de winst leiden, omgezet of uitgeoefend worden en dus als gewone aandelen moeten worden beschouwd.

Alle ondernemingen met uitstaande convertibles, warrants en/of opties dienen de gewone en verwaterde wpa dan ook in hun jaarrekening te vermelden.

Stel dat er bij een obligatielening (bestaand uit 3 miljoen obligaties) per obligatie 1 warrant is uitgegeven. 1 warrant geeft recht op aankoop van 5 aandelen tegen een bepaalde prijs. De verwaterde winst per aandeel kan dan als volgt worden berekend: € 100 miljoen / 20 miljoen* = € 5.

* 5 miljoen uitgegeven aandelen + de 3 miljoen warrants die ieder recht geven tot aankoop van 5 aandelen; 5 miljoen + (3 miljoen x 5) = 20 miljoen aandelen dat potentieel in omloop zou kunnen zijn.

DividendPortefeuille

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoog dividend worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

De aandelen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn een veilige keuze. In de afgelopen elf jaar leverde een dergelijke werkwijze met de tien beste aandelen uit de Euronext 100 en Next 150 een samengesteld rendement op van 12,5% per jaar versus een jaargemiddelde van -2,6% voor de Eurostoxx 50, de Europese hoofdindex.

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning? Schrijf u nu in en profiteer direct. Kijk op http://www.beursbulletin.nl/acties/id/ voor meer informatie.

Dividendrendement

DividendrendementDividendrendement is het rendement op aandelen op basis van het uitgekeerde dividend. De waarde van het totale jaarlijkse uitgekeerde dividend (per aandeel) wordt gedeeld door de (huidige) koers van het aandeel.

Let wel, dit is slechts een indicatie van het dividendrendement. De toekomstige dividenden worden geschat op basis van het afgelopen jaar. Een onderneming kan ervoor kiezen om dividend aan te passen of zelfs te passeren.

Dividendrendement = (jaarlijks) dividend/aandelenkoers

Het dividendrendement is met name interessant bij de beoordeling van aandelen die weinig koerswinst laten zien. Door een hoge payout ratio kan met het dividend jaarlijks dan toch een mooi rendement gemaakt worden. Dit in tegenstelling tot aandelen die het juist van koersstijgingen moeten hebben, omdat zij weinig of geen dividend uitkeren.

Het dividendrendement is in het geval van fondsen die weinig koerswinst laten zien, verantwoordelijk voor een groot deel van de totale winst (koerswinst + dividend) op aandelen. We zien dit vaak bij aandelen die een groot deel van de winst (moeten) uitkeren aan de aandeelhouders, zoals enkele vastgoedfondsen.

Dividend niet altijd zeker

Dividend-Royal-Dutch-Shell

Het toekomstige dividend is natuurlijk onzeker, maar de meeste bedrijven streven ernaar om een stabiel of licht stijgend dividend uit te keren. In crisissituaties kan echter het dividend ter discussie worden gesteld. Een sprekend voorbeeld is Fortis, dat in 2008 het dividend schrapte (ondanks eerdere stellige ontkenningen van het bestuur) en vervolgens ten onder ging.

Toch kan het zijn dat een onderneming de dividenduitkeringen handhaaft, ondanks een crisis. Een goed voorbeeld is Royal Dutch Shell (RDS) dat nooit in het bestaan van het olie- en gasconcern het dividend heeft verlaagd danwel gepasseerd. De dividenduitkeringen van RDS zijn (vooralsnog) meegegroeid met de inflatie.

Dividendrendement manier om cash flow te berekenen

Dividendrendement is een manier om de cash flow te berekenen, dus hoeveel euro je terugkrijgt voor iedere euro die je hebt geïnvesteerd in een aandeel. Beleggers die graag een minimum stroom aan cashflow wensen, zouden bijvoorbeeld aandelen in portefeuille kunnen opnemen met een stabiel en (relatief) hoog dividend.

Voorbeeld: 2 gelijksoortige energiebedrijven keren jaarlijks € 1 aan dividend uit, maar fonds ABC noteert € 10, terwijl XYZ € 20 noteert. Het dividendrendement van aandeel ABC bedraagt dan 10% ((€ 1/ € 10) * 100%), terwijl het dividendrendement van XYZ 5% bedraagt. Ceteris paribus, zou een belegger dan waarschijnlijk liever ABC aandelen verkiezen boven die van XYZ, mits beide fondsen wel een (vrijwel) zelfde risicoprofiel hebben.

DividendPortefeuille

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoge winstuitkering worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

De aandelen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn een veilige keuze. In de afgelopen elf jaar leverde een dergelijke werkwijze met de tien beste aandelen uit de Euronext 100 en Next 150 een samengesteld rendement op van 12,5% per jaar versus een jaargemiddelde van -2,6% voor de Eurostoxx 50, de Europese hoofdindex.

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning? Schrijf u nu in en profiteer direct. Kijk op http://www.beursbulletin.nl/acties/id/ voor meer informatie.

Dividend-aandelenfondsen

Dividend-aandelenfondsen zijn fondsen die doorgaans alleen in ondernemingen beleggen die veel dividend uitkeren.

Deze fondsen zijn herkenbaar vanwege de benaming: bijvoorbeeld High Income, High Dividend of Hoog Dividend.

Dividend-aandelenfondsen beleggen in aandelen met hoog dividendrendement

Fondsbeheerders van (hoog) dividend-aandelenfondsen beleggen in ondernemingen die stabiele en hoge dividenden uitkeren. Daarbij worden bijvoorbeeld de best presterende ondernemingen met hoge en stabiele dividenden geselecteerd. Dergelijke dividend-aandelenfondsen kunnen aantrekkelijk zijn in periodes met lage rentes. Als ook nog wordt belegd in meer landen, sectoren en ondernemingen, wordt een betere spreiding gerealiseerd.

Dividend Aristocrats

In Europa zijn er veel bedrijven die een jarenlange dividendhistorie hebben. Amerika kent zelfs de S&P 500 Dividend Aristocrats. Dit is een mandje van ondernemingen die minimaal 25 opeenvolgende jaren hun dividend hebben verhoogd.

Grote Europese aandelen die minimaal 10 jaar het dividend hebben verhoogd of minstens gelijk hebben gehouden, zijn veel dunner gezaaid dan in de VS. Royal Dutch Shell, het Zwitserse Nestlé en het Franse L’Oréal voldoen aan dit criterium. Dit zijn de drie fondsen die in Europa Dividend Aristocrats mogen worden genoemd. In de VS is de keus met 51 fondsen overigens veel uitgebreider.

Dividendrendement: één kant van de medaille

Beleggers kunnen zich beter niet blind staren op een hoog dividendrendement alleen. Het is niet raadzaam om alleen fondsen met een hoog dividend in portefeuille op te nemen. Meerdere factoren dienen in ogenschouw te worden genomen, waaronder cashflow en de soliditeit van een onderneming. Royal Dutch Shell is (vooralsnog) een solide onderneming gebleken die nog nooit het dividend heeft verlaagd of geschrapt.

Dividenden kunnen alleen worden uitbetaald als bedrijven economisch in staat zijn om deze uit te keren. En omdat prestaties uit het verleden maar weinig zeggen over de toekomst, is het ook zaak goed naar het bedrijf te kijken. Betrouwbare dividend betalers kunnen immers in de problemen komen, zoals ook Carrefour, RBS, Fortis en BP hebben laten zien.

Belangrijk is om de ontwikkeling van de vrije kasstroom in de gaten te houden. Hieruit wordt immers het dividend betaald. Voorspelbaarheid van de kasstroom is belangrijk bij het dividendbeleggen. Des te cyclischer het bedrijfsmodel, des te groter de kans dat een onderneming bij een slechte markt, het dividendbeleid (neerwaarts) moet bijstellen en des te groter de kans dat het hoge (theoretische) dividendrendement verdwijnt.

Eén van de redenen waarom dividendfondsen traditioneel belegd zijn in stabiele sectoren zoals de nutsbedrijven, voedingsfondsen, farmacie of tabak, is de relatief goede voorspelbaarheid van de kasstromen van deze ondernemingen.

DividendPortefeuille

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoog dividend worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

De aandelen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn een veilige keuze. In de afgelopen elf jaar leverde een dergelijke werkwijze met de tien beste aandelen uit de Euronext 100 en Next 150 een samengesteld rendement op van 12,5% per jaar versus een jaargemiddelde van -2,6% voor de Eurostoxx 50, de Europese hoofdindex.

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning? Schrijf u nu in en profiteer direct. Kijk op https://iris.nl/signaalbeleggen/modelportefeuilles/dividendportefeuille/ voor meer informatie.

Pay-out ratio

Pay-out ratio wordt ook wel dividend pay-out ratio genoemd. Pay-out ratio is het percentage van de winst dat een bedrijf uitkeert als dividend.

Pay-out ratio percentage winst uitgekeerd als dividend

Als een onderneming (per aandeel) een jaarlijkse winst genereert van € 10 en daarvan € 2 individenden uitkeert, dan bedraagt de pay-out ratio 2 gedeeld door 10, oftewel 20%.

Volwassen ondernemingen: hoge pay-out ratio

Volwassen ondernemingen die weinig groeimogelijkheden (meer) hebben, kennen doorgaans een hoge pay-out ratio. In plaats dat een (volwassen) onderneming ‘cash op cash’ opstapelt, kiest een dergelijke onderneming doorgaans voor een hoge dividenduitkering van de winst.

Snelgroeiende bedrijven: lage pay-out

Snelgroeiende ondernemingen daarentegen, hanteren doorgaans een lage pay-out ratio. Een jong, snelgroeiend bedrijf investeert zoveel mogelijk van de winst in toekomstige groei.

Hoge pay-out ratio

Een onderneming die een pay-out ratio hanteert, biedt beleggers een goed dividendrendement op hun investering. Daarnaast kan weliswaar ook nog koerswinst worden behaald, echter de kans op hoge groeipercentages is doorgaans klein.

Beleggers in snel groeiende jonge ondernemingen, moeten het daarentegen vaak stellen zonder een hoge pay-out ratio of niet zelden zelfs zonder een dividenduitkering. De winst moet dan voor beleggers uit koerswinst komen.

DividendPortefeuille

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoge winstuitkering worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

De aandelen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn een veilige keuze. In de afgelopen elf jaar leverde een dergelijke werkwijze met de tien beste aandelen uit de Euronext 100 en Next 150 een samengesteld rendement op van 12,5% per jaar versus een jaargemiddelde van -2,6% voor de Eurostoxx 50, de Europese hoofdindex.

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning? Schrijf u nu in en profiteer direct. Kijk op http://www.beursbulletin.nl/acties/id/ voor meer informatie.

Cash dividend

Cash DividendCash dividend is een dividend uitkering in contanten. Dividend is een uitkering van een deel van de winst van een onderneming aan de aandeelhouders. Dit kan in aandelen geschieden, het zogenoemde stock dividend of in contanten, cash dividend dus. Bij een keuze dividend kan de aandeelhouder zelf het dividend kiezen: of cash dividend of dividend in aandelen.

Cash dividend uitkering

Cash dividend is de verdeling van de winst van een onderneming aan de kapitaalverschaffers. Hoe vaak het dividend wordt uitgekeerd, hangt af van de onderneming. Sommige ondernemingen keren maar 1 keer per jaar cash dividend uit en andere bijvoorbeeld 4 keer per jaar, oftewel 1 per kwartaal betaald. Sommige bedrijven keren halfjaarlijkse (cash) dividenden uit.

Hoogte cash dividend

De hoogte van het cash dividend wordt bepaald door de raad van bestuur van een onderneming. Beleggers kunnen vervolgens het voorstel goedkeuren, danwel afkeuren tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aandeel ex cash dividend

Op ex (cash) dividend datum, zal de aandelenkoers evenveel afnemen als er aan cash dividend wordt uitgekeerd. Vervolgens zal het dividend op een bepaalde datum betaalbaar worden gesteld, mits de belegger op ‘record date’ de aandelen in portefeuille had. Het is dus belangrijk om te kijken wanneer een aandeel ex cash dividend gaat, wanneer de ‘record date’ is en wanneer het cash dividend betaalbaar wordt gesteld.

DividendPortefeuille

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoge winstuitkering worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

Cash Dividend

De aandelen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn een veilige keuze. In de afgelopen elf jaar leverde een dergelijke werkwijze met de tien beste aandelen uit de Euronext 100 en Next 150 een samengesteld rendement op van 12,5% per jaar versus een jaargemiddelde van -2,6% voor de Eurostoxx 50, de Europese hoofdindex.

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning? Schrijf u nu in en profiteer direct. Kijk op http://www.beursbulletin.nl/acties/id/ voor meer informatie.