Pagina's

High yield obligaties

Rating tabel high yield obligatiesHigh yield obligaties zijn bedrijfsobligaties, waarbij het rendement uit een rentevergoeding en een vergoeding voor het gelopen kredietrisico bestaat. Daarnaast is er een vergoeding vanwege de wat minder goede verhandelbaarheid (liquiditeit) van deze obligaties. De vuistregel is dat dit gemiddeld ongeveer 2%.

Een goed beleggingsfonds houdt er rekening mee dat er voldoende liquiditeit in de totale beleggingsportefeuille is, maar heeft daarnaast voldoende ruimte om de liquiditeitspremie op te strijken.

High yield obligaties kunnen een interessante beleggingscategorie zijn als aanvulling op een bredere beleggingsportefeuille met bijvoorbeeld staatsobligaties en aandelen. Vooral ook omdat de ‘high yield’-obligaties vaak restrictieve voorwaarden kennen en soms zelfs een claim op bepaalde bezittingen van het bedrijf.

Restrictieve voorwaarden

De restrictieve voorwaarden beperken de mogelijkheden voor het management om teveel risico te nemen; de claim op bezittingen zorgt er voor dat er, in het uitzonderlijke geval van een faillissement, een betere restwaarde is dan bij de meeste Investment Grade bedrijven.

High Yield obligaties hebben hoger risico

De zogenoemde high yield obligaties, zijn obligaties die een ‘rating’ hebben lager dan ‘investment grade’. Kredietbeoordelaars zoals Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch Ratings gebruiken letters om de kwaliteit van een obligatie aan te duiden (zie illustratie). Ratings lager dan BBB/Baa worden aangemerkt als ‘no investment grade’, en worden ook wel junk bonds genoemd.

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Staatsobligaties

StaatsobligatiesStaatsobligaties, oftewel staatsleningen, zijn schuldbewijzen die door een overheid zijn uitgegeven. In Nederland worden staatsobligaties geveild door het Agentschap van het ministerie van Financiën. Dit Agentschap, gevestigd in Den Haag, plaatst langlopende en kortlopende leningen om het financieringstekort van het Rijk te dekken.

Staatsobligaties geveild via tender- of toonbanksysteem

Een aantal keren per jaar plaatst het Agentschap langlopende staatsleningen op de openbare kapitaalmarkt. Beleggers kunnen dan op de te veilen staatsleningen inschrijven.

Staatsobligaties kunnen (in Nederland) via 2 systemen worden geveild: via het tendersysteem of het toonbanksysteem. Het Agentschap hanteert ook wel een combinatie van toonbankuitgifte en een tendersysteem.

Tendersysteem

Bij het tendersysteem maakt het Agentschap bekend tegen welke rente de staat wil gaan lenen, maar de uitgiftekoers van de lening wordt pas na afloop van de inschrijving bepaald. Beleggers geven vervolgens via hun bank of commissionair door tegen welke limietkoers (maximale koers) een bepaald bedrag aan staatsobligaties zij willen kopen.

Naarmate de beleggers de staatslening aantrekkelijker vinden, zullen zij dan tegen hogere limietkoersen inschrijven. Na sluiting van de inschrijving maakt het Agentschap een overzicht bekend, voor welk bedrag en tegen welke koersen is ingeschreven.

Toonbanksysteem

Bij het toonbanksysteem (‘over the counter’-systeem), wordt de uitgiftekoers dagelijks vastgesteld en kunnen beleggers opgeven voor welk bedrag zij willen inschrijven. Het Agentschap kan de uitgiftekoers verhogen als er veel belangstelling bestaat.

Vanzelfsprekend wordt daarbij rekening gehouden met de rendementen van al bestaande staatsleningen op dat moment. Op elk gewenst ogenblik kan de inschrijving worden gestopt. Het voordeel van dit systeem is, dat beter op de markt kan worden ingespeeld dan bij het tendersysteem.

Uitgiftekoers

Ten aanzien van de uitgiftekoers geldt dat een lagere (uitgifte)koers een grotere opbrengst oplevert, maar dat de staat dan relatief duur leent.

Stel dat de Nederlandse staat een obligatielening met een couponrente van 7% plaatst tegen een uitgiftekoers van 98%. Dan ontvangt het Rijk per obligatie van nominaal € 1000 een bedrag van € 980. Wel zal de staat jaarlijks €70 (7% van €1000) aan rente moeten betalen. Het effectieve rendement bedraagt in dat geval 7,14% [(70/980) x 100%].

Beleggers die hadden ingeschreven tegen een limietkoers van bijvoorbeeld 97%, konden dus niet meedoen met de lening. Beleggers die bijvoorbeeld een limietkoers van 100% hadden meegegeven, krijgen wel staatsobligaties toegewezen, afhankelijk van het toewijzingspercentage.

Beleggers die een limiet hoger dan de uitgiftekoers hadden opgegeven, krijgen de obligaties dus goedkoper dan hun limietkoers. Deze beleggers waren bereid om in ieder geval meer dan €980 te bieden voor een staatsobligatie en zijn in dit voorbeeld dus goedkoper uit.

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille voor meer informatie.

Couponrendement

Couponrendement Couponrendement is het quotiënt van de couponrente (de rente over de nominale waarde van een obligatie) en de beurskoers van een obligatie maal 100%. Des te lager u een obligatie heeft gekocht, des te hoger uw couponrendement zal zijn en vice versa.

Couponrendement voorbeeld

Stel, een 6%-staatsobligatie heeft een beurskoers van 98%. Het couponrendement bedraagt dan: 6/98 x 100% = 6,12%. Transactiekosten laten we in de voorbeelden buiten beschouwing.

Als een belegger een 7% obligatie (met nominale waarde van € 1000) heeft gekocht tegen een koers van 99,92%, dan bedraagt het couponrendement (70:999,2) x 100% = 7,006%.

In het formulevorm: couponrendement = (rentebedrag/beurskoers)*100%.

Het couponrendement wordt uitgedrukt als percentage van de beurskoers en dit kunt u daarom vergelijken met het dividendrendement bij aandelen.

Couponrendement versus effectief rendement

Couponrendement dient echter niet te worden verward met het effectieve rendement van een obligatie. Dit is de contante waarde van alle toekomstige rentes die wordt betaald of ontvangen. Het effectieve rendement wordt ook wel “yield” genoemd.

Het effectief rendement houdt naast het couponrendement nog rekening met winst of verlies bij aflossing. In sommige (vak)bladen en bijvoorbeeld Het Financieele Dagblad en NRC Handelsblad, wordt het effectief rendement bij elke lening vermeld.

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille voor meer informatie.

Effectief rendement

Effectief rendementEffectief rendement wordt ook wel ‘yield to maturity’ genoemd en is het verwachte totale rendement als een obligatie tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Daarbij worden alle couponbetalingen tegen dezelfde rente herbelegd.

Effectief rendement versus couponrendement

Effectief rendement dient niet te worden verward met het couponrendement van een obligatie. Het effectieve rendement van een obligatie is de contante waarde van alle toekomstige rentes die wordt betaald of ontvangen.

Het effectieve rendement wordt ook wel in jargon ‘yield’ genoemd. Het effectieve rendement houdt dus naast het couponrendement, ook nog rekening met winst of verlies bij aflossing. In vakbladen en bijvoorbeeld Het Financieele Dagblad en NRC Handelsblad, wordt het effectief rendement bij elke lening vermeld.

Effectief rendement voorbeeld berekening

In formulevorm:

Formule effectief rendement

Onderstaand een voorbeeld hoe het effectieve rendement op een 10-jarige lening kan worden berekend:

Een 10-jarige staatslening (93-03) met coupon van 7%, werd in2003 inzijn geheel afgelost. De vervaldag van de coupon van deze lening is jaarlijks op 15 februari. De beurskoers op 15 mei 1995 bedroeg 101,25%. Wie op 15 mei 1995 een obligatie van €1000 had gekocht voor € 1012,50 (101,25%*€ 1000,-), zou bij aflossing een nadeel van € 12,50 hebben gehad.

Omdat het rendement op jaarbasis wordt berekend, moet dit nadeel uitgesmeerd worden over de resterende looptijd van de lening. De resterende looptijd betrof op 15 mei 1995 tot 15 februari 2003: 7 jaar en 9 maanden (omgerekend 7,75 jaar).

De berekening, op 15 mei 1995, van het effectief rendement van de 7%-staatslening 93-03, zou er als volgt uit hebben gezien:

Effectief rendement= (0,07*€ 1000) + ((€ 1000-€ 1012,50)/7,75)/((€ 1000+€ 1012,50)/2) = 6,78%.

 

TrendPortefeuille

Spreiding over verschillende aandelen draagt bij aan het verlagen van het risico en het verhogen van het rendement. Met een trendvolgende indicator kunnen we dan objectief bepalen waar we instappen en uitstappen. Gewoon de trend volgen en niet tegen de stroom in gaan. Het gemiddelde resultaat tussen 1993 en 2017 met de Trading Navigator was 19,8%. Een systeem gebaseerd op een modelportefeuille van 20.000 euro.

https://iris.nl/signaalbeleggen/modelportefeuilles/trendportefeuille/

 

Duration

DurationDuration is de looptijdmaatstaf voor obligaties, waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige kasstromen. De duration wordt onder andere gehanteerd om vooraf vaststaande verplichtingen te koppelen (‘matchen’) aan de inkomsten uit een obligatieportefeuille.

Obligaties en obligatiefondsen niet zonder risico

Obligaties en obligatiefondsen zijn niet zonder risico. Er dient rekening te worden gehouden met de twee belangrijkste risico’s die het geïnvesteerd vermogen in obligaties kunnen beïnvloeden: het kredietrisico (‘default’-risico van een debiteur) en het renterisico (renteschommelingen). Met duration kan het renterisico worden bepaald.

Duration voor berekening modified duration

Op basis van de duration, kan de gevoeligheid van de obligatiekoers voor renteveranderingen worden berekend en dit wordt de modified duration genoemd.

Durationbeleid

Durationbeleid is een beleggingsbeleid dat wordt gevoerd, waarbij een obligatieportefeuille bewust gevoelig of juist ongevoelig maakt voor renteschommelingen. Wanneer een rentestijging, dus een koersdaling van obligaties, wordt verwacht, dan zal worden getracht de duration van de portefeuille te verlagen. Wanneer een rentedaling, dus een koersstijging, wordt voorzien, zal geprobeerd worden de duration te verhogen.

Duration in formulevorm

De duration is het gewogen gemiddelde van de looptijden van een verzameling vastrentende waarden. Duration wordt weliswaar veel gebruikt bij het beheer van obligaties binnen een beleggingsportefeuille, maar kan evengoed gebruikt worden voor bijvoorbeeld spaarrekeningen.

In formulevorm:

duration

Duration verklaard

Duration is dus een maatstaf van de gewogen looptijd van kasstromen. De opbrengsten van een obligatie liggen vooral aan het einde van de looptijd.

Een belegger ontvangt couponbetalingen (rentevergoedingen), maar het grootste gedeelte wordt bij de betaling van de laatste coupon en de terugbetaling van hoofdsom in het laatste jaar ontvangen.

De betalingen die in de laatste jaren plaatsvinden, hebben meer gewicht en zijn dus belangrijker. Om dit te reflecteren worden bij de berekeningen van de duration, de afzonderlijke looptijden van de kasstromen vermenigvuldigd met de afzonderlijke kasstromen. Hiermee komt tot uitdrukking wanneer tijdens de looptijd van een obligatie een belegger het meeste van zijn belegging kan terugverwachten.

De eerste stap voor het berekenen van de duration van een obligatie, is het berekenen van de contante waarde van elk van de jaarlijkse kasstromen in de vorm van de couponbetalingen en de terugbetaling van de hoofdsom. De contante waarde wordt gehanteerd om rekening te houden met inflatie. Bijvoorbeeld € 1 nu, is meer waard dan € 1 die bijvoorbeeld over 3 jaar wordt uitgekeerd.

Vervolgens wordt de kasstroom in het eerste jaar met 1 vermenigvuldigd, de kasstroom uit het tweede jaar met 2 enzovoort voor de rest van de kasstromen. Deze uitkomsten worden bij elkaar opgeteld.

Tot slot wordt de uitkomst vervolgens gedeeld door de obligatiekoers, waaruit de duration dan blijkt.

Stel dat de contante waarde van de jaarlijkse kasstromen € 448 bedraagt en de obligatiekoers 104.20 is, dan bedraagt de duration 4,3 jaar.

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille of voor meer informatie.

Modified duration

Modified durationModified duration (aangepaste duration) is een maatstaf voor de gevoeligheid van de obligatie op een verandering van de rentestand. Vuistregel is, dat de koers van de obligatie zal veranderen met de modified duration (als percentage), als het effectief rendement met 100 basispunten (1%-punt) verandert.

Modified duration geeft renterisico weer

Modified duration wordt veel gebruikt bij fondsmanagement om het renterisico weer te geven. Het is echter belangrijk om te onthouden dat deze maatstaf wordt gebruikt voor relatief kleine veranderingen in het effectief rendement.

Effectief rendement en obligatiekoersen bewegen tegenovergesteld aan elkaar. Als het effectief rendement stijgt, daalt de obligatiekoers en vice versa.

Stel dat een obligatie een couponrente heeft van 7% en de rente naar bijvoorbeeld 10% stijgt. In dit geval zal de koers van deze obligatie dalen, want beleggers zullen dan minder willen betalen voor de toekomstige te ontvangen kasstromen (7% aan rente per jaar).

Als de rente daarentegen zou gaan dalen naar 5%, dan wordt deze obligatie juist duurder, omdat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor dezelfde kasstromen.

Modified duration berekening

De modified duration is te berekenen door de duration te delen door 1 + het effectief rendement. Des te hoger de waarde van de duration, des te groter zal de waardeverandering dus zijn bij een verandering van de rente.

Modified duration voorbeeld

Stel dat een 7%-lening 93/03 (10 jaar) een duration heeft van 9,63 en de rente zou gaan stijgen van 6,78% naar 7,78%. Met hoeveel procent zal de obligatiekoers dan dalen?

Antwoord: 9,63/(1+0,678) = 5,74(%).

Stel dat de aanvankelijke obligatiekoers 102% bedroeg. Dan zou de nieuwe koers van deze obligatie bedragen: 102% – (5,74 x 1,02) = 102% – 5,85% = 96,15%.

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt: stijgt of daalt de rente met 1%, dan fluctueert de waarde van de obligatie met 1% maal de duration.

Wanneer de duration is berekend, kunt u dus eenvoudig de modified duration van een obligatie bepalen. Het laatste is nuttig om te weten, want dit maakt het mogelijk om de gevoeligheid van de koersen van obligaties voor kleine veranderingen in de rente (effectief rendement) eenvoudig te bepalen.

 

TrendPortefeuille

Spreiding over verschillende aandelen draagt bij aan het verlagen van het risico en het verhogen van het rendement. Met een trendvolgende indicator kunnen we dan objectief bepalen waar we instappen en uitstappen. Gewoon de trend volgen en niet tegen de stroom in gaan. Het gemiddelde resultaat tussen 1993 en 2017 met de Trading Navigator was 19,8%. Een systeem gebaseerd op een modelportefeuille van 20.000 euro.

https://iris.nl/signaalbeleggen/modelportefeuilles/trendportefeuille/

Rentemarkt

Rentemarkt

Rentemarkt opgedeeld in geldmarkt en kapitaalmarkt

De rentemarkt wordt veelal opgedeeld in de geldmarkt (geldmarktrente) en de kapitaalmarkt (kapitaalmarktrente). Onder de geldmarktrente wordt de korte rente verstaan (met een looptijd tot 2 jaar). Onder de kapitaalmarktrente wordt de lange rente (met een looptijd vanaf 2 jaar) verstaan.

Als maatstaf van de kapitaalmarktrente wordt vaak naar staatsleningen gekeken. Gezien het lage debiteurenrisico (risico dat er niet betaald wordt) bij een Nederlandse staatslening, geldt dit tarief vaak als een soort basistarief (benchmark). Leningen met hogere risico’s kennen een rente-opslag voor dat hogere risico, waarbij geldt dat de opslag (risicopremie) hoger wordt, naarmate het debiteurenrisico groter wordt.

Bij hypothecaire en consumptieve leningen is de kapitaalmarktrente belangrijk. Bij leningen met een langere renteperiode, bewegen de hypotheekrente en de leenrente vaak mee met de kapitaalmarktrente

Normaal gesproken is de ‘lange’ rente hoger dan korter lopende leningen, dit wordt ook wel een normale yield curve genoemd. Dit komt onder meer doordat (ceteris paribus) bij een langer lopende lening een compensatie voor de kans op waardevermindering door toekomstige inflatie “ingebouwd” moet zijn.

Ook als de actuele inflatie laag is, zal onzekerheid omtrent de toekomstige inflatieontwikkeling normaliter zorgen voor een stijgende yieldcurve. Toch is het ook mogelijk dat de korte rente boven de lange rente noteert, wat een inverse yieldcurve wordt genoemd. Een andere variant is de vlakke yieldcurve, waarbij de rentes van de verschillende looptijden rond hetzelfde niveau liggen.

Een yieldcurve is een grafiek die het verband weergeeft tussen het rendement op vergelijkbare leningen met verschillende looptijden. Op de horizontale as wordt de looptijd in jaren aangegeven en op de verticale as het (effectieve) rendement.

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille of http://www.beursbulletin.nl/acties/tu/ voor meer informatie.

Yieldcurve

YieldcurveYieldcurve geeft grafisch het verband weer tussen het rendement op vergelijkbare leningen met verschillende looptijden. Op de horizontale as wordt de looptijd in jaren aangegeven en op de verticale as het (effectieve )rendement.

 

 

Yieldcurve normaal

Onder ‘normale’ omstandigheden is de lange rente hoger dan korter lopende leningen, wat een normale yieldcurve wordt genoemd. Dit komt onder meer doordat een langer lopende lening een compensatie voor inflatie zou moeten hebben. Bovendien is de situatie over 10 jaar moeilijker in te schatten en daardoor dus risicovoller dan de situatie over 1 jaar.

Stijgend yieldcurve

Als de markt verwacht dat er inflatoire druk zal optreden, zal dit normaliter zorgen voor een stijgende yieldcurve. Lang(er)lopende obligaties zullen dan worden verkocht, waardoor de rente (het effectief rendement) zal stijgen. De grafiek begint dus linksonder en eindigt rechtsboven.

Inverse yieldcurve

Als de korte rente boven de lange rente noteert, spreken we van een inverse yieldcurve. De grafiek begint in dit geval linksboven en eindigt rechtsonder.

Vlakke yieldcurve

Een andere variant is de, waarbij de rentes van de verschillende looptijden rond hetzelfde niveau liggen. De grafiek loopt dus vlak.

Rentestructuur

De rentestructuur wordt bepaald door:

  • liquiditeit: korte rente is lager door zijn grote liquiditeit. Mede hierdoor is ook het inflatierisico beperkt.
  • Verwachtingen rente ontwikkeling: een verwachte rentestijging kan de yieldcurve fors steiler maken doordat langer lopende leningen worden verkocht. Daarentegen azal een verwachte rentedaling een vlakker wordende of dalende yieldcurve (inverse yieldcurve) tot gevolg kunnen hebben.
  • Kredietwaardigheid van de debiteur. De kredietwaardigheid van een debiteur (uitgever van obligatie) is van invloed op de rente-opslag (spread) die beleggers eisen. Een land als Griekenland of Spanje, zal een hogere rente moeten betalen dan bijvoorbeeld veiliger geachte landen zoals Duitsland en Nederland.
  • Inflatieverwachtingen.

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille voor meer informatie.

Inverse yieldcurve

Inverse yieldcurve

Inverse yieldcurve

Inverse yieldcurve wil zeggen dat het rendement van korter lopende leningen hoger is dan de yield van langer lopende leningen. Een dergelijke situatie doet zich onder andere voor wanneer de centrale bank de officiële tarieven (korte rente) sterk heeft verhoogd.

Een inverse yieldcurve ontstaat ook als beleggers naar zekerheid vluchten en lang(er) lopende obligaties kopen. Korter lopende obligaties worden onder meer in de verkoop gedaan als er gevreesd wordt voor inflatie op korte termijn. In de bijgaande figuur is een inverse yieldcurve getoond.

 

Rentewapen van centrale bank

Een centrale bank hanteert meestal het ‘rentewapen’ in het kader van inflatiebestrijding of het trachten af te remmen van een te onstuimige conjunctuur. Ook kan een renteverhoging plaatsvinden in het kader van het afremmen van een te sterke groei van de kredietverlening door banken.

Inverse yieldcurve stijgende kosten funding banken

Een inverse yieldcurve zou voor banken reden kunnen zijn om de stijgende kosten van hun “funding” door te berekenen aan hun klanten. Als gevolg hiervan nemen de kosten van krediet toe, hetgeen een dempend effect op de hoogconjunctuur kan hebben.

Als een bank niet in staat is om hogere rentekosten door te berekenen, bijvoorbeeld vanwege concurrentieoverwegingen, dan neemt de rentemarge van betreffende bank af. De winstgevendheid van het kredietbedrijf van de bank neemt dan af.

Hoewel inverse yieldcurves niet frequent voorkomen, zijn deze ook weer niet zeldzaam. Het is opvallend dat bij de 4 recessies die de VS hebben gekend, er telkens een inverse yieldcurve-situatie aan vooraf ging.

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille voor meer informatie.

Rente staatsobligaties

Portugal 10 jaar

Portugal 10 jaar

Italië 10 jaar

Italië 10 jaar

Griekenland 10 jaar

Griekenland 10 jaar

Ierland 10 jaar

Ierland 10 jaar

Spanje 10 jaar

Spanje 10 jaar

 

Griekenland 1 jaar

Griekenland 1 jaar

 

Nederland 10 jaar

Nederland 10 jaar

 

Duitsland 10 jaar

Duitsland 10 jaar

 

Frankrijk 10 jaar

Duitsland 10 jaar