Top 19 windenergie aandelen om in te investeren in 2022

investeren in windenergie

Windenergie lijkt in de toekomst alleen maar belangrijker te worden. De oorlog in Oekraïne heeft immers één ding duidelijk gemaakt: Europa moet zo snel mogelijk minder afhankelijk worden van Russische olie en aardgas. Een diversificatie van de energievoorziening is noodzakelijk voor het bereiken van energiezekerheid. Om de klimaatdoelstellingen te halen, stapt ons contintent steeds meer over op elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Investeren in windenergie kan daarom erg aantrekkelijk zijn. Lees in dit artikel meer over de voordelen van windenergie, de redenen om te investeren in windenergie en de top 19 aandelen om in te beleggen in 2022.

Inhoudsopgave

Verschuiving naar hernieuwbare energie

Steve Cicala van het (Amerikaans) National Bureau of Economic Research steekt het niet onder stoelen of banken. De Europese Unie zou met de hoogst mogelijke snelheid moeten bewegen om van het Russische aardgas en olie af te komen. Tegen 2030 wil de Europese Unie de netto-uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% verminderen. Wat betreft hernieuwbare bronnen die worden gebruikt voor energieopwekking, is er een voorstel om de huidige doelstelling van ten minste 32% in 2030 te verhogen tot ten minste 40%.

De boodschap is dan ook duidelijk: “Om de energieonafhankelijkheid van de EU te vergroten, moeten we blijven investeren in hernieuwbare energiebronnen. Maar we moeten ook meer doen om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.” De vraag naar zonnepanelen en thuisbatterijen stijgt enorm, wat aangeeft dat investeerders openstaan voor een duik in de sector van hernieuwbare energie. Aangezien het een van de veiligste opties voor Europa blijft om af te stappen van de afhankelijkheid van Rusland. En dan komen ook wind- en zonne-energie in beeld.

Voordelen van windenergie

Windenergie biedt veel voordelen, wat verklaart waarom het een van de snelst groeiende energiebronnen ter wereld is. Research is momenteel gericht op het aanpakken van de uitdagingen voor een groter gebruik van windenergie. Waarom is investeren in windenergie voor veel landen interessant? De 9 voordelen van windenergie zijn:

 1. Windenergie is kostenbesparend
 2. Windenergie zorgt voor banen
 3. Windenergie maakt groei van Amerikaanse concurrentie mogelijk
 4. Windenergie is een schone brandstof
 5. Windenergie is hernieuwbaar
 6. Windenergie is een binnenlandse energiebron
 7. Windenergie is duurzaam
 8. Windenergie stimuleert de economie in landelijke gebieden
 9. Windenergie is ruimtebesparend

1. Windenergie is kostenbesparend

Windenergie op landbasis is een van de laagst geprijsde energiebronnen die momenteel beschikbaar zijn. De kostprijs is 1 à 2 cent per kilowattuur na aftrek van de productiebelasting. Omdat de elektriciteit van windparken voor een lange periode (bijvoorbeeld 20+ jaar) tegen een vaste prijs wordt verkocht en de brandstof gratis is, vermindert windenergie de prijsonzekerheid die brandstofkosten toevoegen aan traditionele energiebronnen.

Wat de initiële kosten betreft, kunnen windparken of individuele turbines duur zijn om te installeren. Eenmaal operationeel zijn de bedrijfskosten echter relatief laag. Hun brandstof (wind) is gratis en de turbines hebben tijdens hun levensduur niet al te veel onderhoud nodig.

2. Windenergie zorgt voor banen

De Amerikaanse windsector heeft meer dan 100.000 werknemers in dienst. De vraag naar windmolentechnici groeit met een razendsnel tempo. Volgens het Wind Vision Report heeft wind het potentieel om tegen 2050 meer dan 600.000 banen in productie, installatie, onderhoud en ondersteunende diensten te bieden. Ook in Europa groeit de vraag naar gespecialiseerde medewerkers razendsnel.

3. Windenergie maakt groei van Amerikaanse concurrentie mogelijk

Wat leert ons een rapport uit de Verenigde Staten? Windenergie maakt de groei van de Amerikaanse industrie en het Amerikaanse concurrentievermogen mogelijk. Nieuwe windprojecten zijn goed voor jaarlijkse investeringen van meer dan $10 miljard in de Amerikaanse economie. De Verenigde Staten hebben enorme binnenlandse hulpbronnen en hoogopgeleide arbeidskrachten. De VS kunnen wereldwijd concurreren in de economie van schone energie.

4. Windenergie is een schone brandstof

In tegenstelling tot kolen, aardgas of olie, leidt het opwekken van elektriciteit uit wind niet tot uitstoot van broeikasgassen. Windmolens produceren geen atmosferische emissies die zure regen, smog of broeikasgassen veroorzaken. Hoewel er enkele milieuoverwegingen zijn die gepaard gaan met het bouwen van grote windparken, hoeven eenmaal operationele windmolens zelf geen fossiele brandstoffen te verbranden om te werken.

5. Windenergie is hernieuwbaar

Windenergie is volledig hernieuwbaar en deze vorm van energie zal nooit opraken. In tegenstelling tot traditionele fossiele brandstoffen die zeer langzaam worden aangevuld, komt wind van nature voor in onze atmosfeer. We hoeven ons in de toekomst geen zorgen te maken over leveringsproblemen.

6. Windenergie is een binnenlandse energiebron

De windvoorraad van het land is overvloedig en onuitputtelijk. In de afgelopen 10 jaar is de Amerikaanse windenergiecapaciteit met 15% per jaar gegroeid. Wind is nu zelfs de grootste bron van hernieuwbare energie in de Verenigde Staten. Europese cijfers hierover zijn niet beschikbaar.

7. Windenergie is duurzaam

Wind is eigenlijk een vorm van zonne-energie. Winden worden veroorzaakt door de opwarming van de atmosfeer door de zon, de rotatie van de aarde en onregelmatigheden aan het aardoppervlak. Zolang de zon schijnt en de wind waait, kan de geproduceerde energie worden gebruikt om stroom over het net te sturen.

8. Windenergie stimuleert de economie in landelijke gebieden

Windmolens kunnen worden gebouwd bij bijvoorbeeld bestaande boerderijen. Dit komt de economie in landelijke gebieden, waar de meeste van de beste windlocaties te vinden zijn, enorm ten goede. Boeren en veeboeren kunnen het land blijven bewerken omdat de windmolens slechts een fractie van het land gebruiken. Eigenaars van windenergiecentrales betalen huur aan de boer voor het gebruik van het land, waardoor landeigenaren extra inkomsten krijgen.

9. Windenergie is ruimtebesparend

Gecumuleerd kunnen windparken veel landruimte in beslag nemen. De eigenlijke turbines en apparatuur verbruiken echter niet veel onroerend goed. Dit betekent dat grond voor windmolens vaak ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt, zoals landbouw.

Uitdagingen van windenergie

Hoewel er veel voordelen voor landen zijn om te investeren in windenergie, is het ook goed om even naar de keerzijde van de medaille te kijken. Waarom is windenergie niet altijd een makkelijke of voordelige optie? De 6 uitdagingen van windenergie zijn:

 1. Windenergie moet concurreren met kosten van conventionele bronnen
 2. Windenergie moet verplaatst worden
 3. Windenergie is intermitterend
 4. Windenergie is niet altijd de meest lucratieve toepassing van grond
 5. Windmolens kunnen overlast en esthetische vervuiling veroorzaken
 6. Windmolens kunnen lokale fauna beïnvloeden

1. Windenergie moet concurreren met kosten van conventionele bronnen

Hoewel de kosten van windenergie de afgelopen decennia dramatisch zijn gedaald, moeten windprojecten economisch kunnen concurreren met de goedkoopste elektriciteitsbronnen. Op sommige locaties is er misschien niet genoeg wind om op kostenbasis concurrerend te zijn.

2. Windenergie moet verplaatst worden

Windenergie vereist transmissie. Goede windlocaties op het land bevinden zich vaak op afgelegen locaties, ver van steden waar de elektriciteit nodig is. Daarom moeten er transmissielijnen aangelegd worden om de elektriciteit van het windpark naar de stad te brengen, om deze vorm van energieopwekking te laten slagen.

3. Windenergie is intermitterend

De effectiviteit van een windmolen bij het opwekken van elektriciteit is afhankelijk van het weer. Als de windsnelheden op een bepaalde dag te laag zijn, zal de rotor van de turbine niet draaien. Dit betekent dat windenergie niet altijd beschikbaar is voor verzending in tijden van piekvraag. Om uitsluitend windenergie te gebruiken, moeten windmolens worden gekoppeld aan een energieopslag.

4. Windenergie is niet altijd de meest lucratieve toepassing van grond

De ontwikkeling van windenergie is misschien niet het meest winstgevende gebruik van het land. Grond die geschikt is voor de installatie van windmolens moet concurreren met alternatieve toepassingen voor de grond, die wellicht hoger gewaardeerd worden dan elektriciteitsopwekking.

5. Windmolens kunnen overlast en esthetische vervuiling veroorzaken

Hoewel windenergiecentrales relatief weinig impact lijken te hebben op het milieu in vergelijking met conventionele energiecentrales, bestaat er bezorgdheid over het geluidoverlast van de turbinebladen en de visueel nadelige effecten op het landschap.

6. Windmolens kunnen lokale fauna beïnvloeden

Vogels en vleermuizen zijn al gedood door in draaiende turbinebladen te vliegen. Er wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en verbetering van oplossingen om de impact van windmolens op deze soorten te verminderen. Zoals alle energiebronnen kunnen windprojecten de habitat waarop ze zijn gebouwd veranderen, wat de geschiktheid van die habitat voor bepaalde soorten kan veranderen.

Waarom investeren in windenergie?

Windenergie is een hernieuwbare, schone energiebron die geen koolstof uitstoot en dus een belangrijke rol kan spelen in de energietransitie. Hierdoor kunnen de windenergie aandelen van de bedrijven actief in de windsector interessant zijn voor beleggers. Er is een ruim aanbod van deze windenergie aandelen voorhanden. Tijd dus dat we deze sector eens van dichtbij bekijken.

Waarom kan investeren in windenergie voor beleggers interessant zijn? De 4 redenen om als belegger te investeren in windenergie zijn:

 1. Het marktaandeel van windenergie zal flink stijgen
 2. Windmolens worden steeds efficiënter
 3. Beleidsinitiatieven rondom windenergie zijn gunstig
 4. Weersproblemen van windenergie worden opgelost

1. Het marktaandeel van windenergie zal flink stijgen

Volgens het IEA moet tot 70% van de wereldwijde elektriciteitsopwekking in 2050 komen van wind- en zonne-energie om CO2-neutraal te worden. Wind levert al 7% van de elektriciteit in de wereld. Dat marktaandeel zou volgens IHS Markit tegen 2030 moeten verdubbelen.

2. Windmolens zullen steeds efficiënter worden

Naarmate windmolens groter en efficiënter worden, dalen de kosten en stijgt de capaciteit van de installaties. De kosten voor wind op land zijn het afgelopen decennium met meer dan 45% gedaald. Wind op zee is echter nog veel goedkoper.

3. Beleidsinitiatieven rondom windenergie zijn gunstig

Ook beleidsinitiatieven zijn gunstig. Hoewel wind op land nog steeds domineert, is de regering Biden in de VS voorstander van de ontwikkeling van wind op zee. Wat tot dusver werd gehinderd door de moeilijkheden bij het verkrijgen van vergunningen.

4. Weersproblemen van windenergie worden opgelost

De belangrijkste problemen van windenergie – seizoensinvloeden en weer – blijven een uitdaging. De energiecrisis in Europa wordt soms toegeschreven aan de wind die niet zo hard waait als gebruikelijk in het VK. Maar de weersproblemen kunnen worden opgelost als groene waterstof, gebruikt voor energieopslag, goedkoper wordt.

Prestaties windenergie aandelen voorgaande jaren

Ondanks de positieve trends, kenden windenergie aandelen in 2021 geen goed jaar. De First Trust Global Wind Energy ETF (FAN), de belangrijkste ETF voor windenergie, daalde op jaarbasis met bijna 15%. Ook de jaren voordien presteerde de windsector niet zo denderend. Daar zijn echter diverse redenen voor:

 • Windenergie aandelen kregen vanwege kosteninflatie problemen met de toeleveringsketen en Covid-gerelateerde beperkingen. Hierdoor werden sommige ontwikkelingsprojecten vertraagd. Fabrikanten van windmolens hebben metalen zoals staal, aluminium en koper nodig, die in prijs zijn gestegen.
 • De transportkosten zijn gestegen als gevolg van hogere olieprijzen en knelpunten. Bovendien zijn windmolens groter en duurder geworden en moeilijker te verplaatsen.
 • De Amerikaanse regering steunt sinds 1992 de windenergie-industrie met federale productiebelastingkredieten, die in 2020 afliepen. Hoewel ze uiteindelijk werden verlengd tot eind 2021, haastten veel windparken zich om projecten te ontwikkelen in 2020, waardoor de pijpleiding van 2021 werd geschaad.

Bijkomende staatssteun is dus noodzakelijk. Wat geldt voor de VS, geldt bij uitbreiding ook voor Europa. Maar als deze uitdagingen kunnen worden overwonnen, zijn de lange termijn vooruitzichten voor investeren windenergie aandelen goed.

Top 19 windenergie aandelen in 2022

Er zijn twee hoofdtypen om te investeren in windenergie aandelen: fabrikanten van windmolens (en turbinecomponenten) en exploitanten van windparken. Denk aan bedrijven als Vestas en Siemens Gamesa turbines, die wind omzetten in elektriciteit. General Electric maakt ook windmolens, maar het conglomeraat is te gediversifieerd om een pure windinvestering te zijn. Aan de andere kant kopen bedrijven als Orsted en NextEra turbines van fabrikanten en runnen ze windparken.

De 19 belangrijkste windenergie aandelen om in te investeren in 2022 zijn:

 1. Vestas Wind Systems (CPH: VWS)
 2. Orsted (CPH: ORSTED)
 3. China Longyuan Power Group Corporation Limited (OTCMKTS: CLPXY)
 4. Siemens Gamesa Renewable Energy (BME: SGRE)
 5. TPI Composites (NASDAQ: TPIC)
 6. Nordex SE (ETR: NDX1)
 7. NextEra Energy (NYSE: NEE)
 8. Enel SpA (BIT: ENEL)
 9. Iberdrola SA (BME: IBE)
 10. Northland Power Inc (TSE: NPI)
 11. Brookfield Renewable Partners LP (NYSE: BEP)
 12. Boralex Inc. (TSE: BLX)
 13. Energias de Portugal (ELI: EDP)
 14. Neoen SA (EPA: NEOEN)
 15. Innergex Renewable Energy (TSE: INE)
 16. Ørsted A/S (OTC:DNNGY)
 17. JinkoSolar Holding Co., Ltd. (NYSE:JKS)
 18. TransAlta Corporation (NYSE:TAC)
 19. Ameresco, Inc. (NYSE:AMRC)

1. Vestas Wind Systems (CPH: VWS)

Het Deense bedrijf Vestas Wind Systems is de toonaangevende fabrikant van onshore windmolens. De markt voor wind op land bestaat al langer en is stabieler dan de markt op zee. Vestas heeft 18% van ‘s werelds windmolens geïnstalleerd, meer dan enig ander bedrijf. Het is ook een leider in Noord-Amerika, waar het een geïnstalleerd vermogen van 40 GW heeft.

Hoewel de marktomstandigheden uitdagend blijven als gevolg van verstoringen van de toeleveringsketen en kosteninflatie, blijft windenergie van cruciaal belang en blijft de omzetgroei van de windmolenproducent in 2022 met dubbele cijfers stijgen. Daarom is dit een goed windenergie aandeel om in te investeren.

2. Orsted (CPH: ORSTED)

Hoewel de wind offshore sterker waait dan onshore, vormt offshore slechts ongeveer 5% van de windenergie-industrie. Maar offshore groeit veel sneller. Offshore-ontwikkelaars zoals Orsted zouden hiervan moeten profiteren. Orsted is de grootste offshore windontwikkelaar ter wereld met een marktaandeel van 25%.

Orsted, opgericht in 1973 als Deense olie- en aardgasmaatschappij, schakelde in 2017 over op hernieuwbare energiebronnen en wil hierin “supermajor” worden. Vandaag beheert Orsted 26 offshore windparken, waaronder de twee grootste offshore windparken ter wereld. Het bedrijf betreedt ook de onshore windmarkt, waardoor investeren in windenergie via Orsted aantrekkelijk is.

3. China Longyuan Power Group Corporation Limited (OTCMKTS: CLPXY)

‘s Werelds grootste onshore windmarkt is China, dus het is logisch om ook in Chinese windenergie aandelen te investeren. China Longyuan Power, de grootste producent van windenergie in China met een capaciteit van meer dan 20 GW, bouwt en exploiteert windparken en verkoopt de elektriciteit die ze opwekken.

Het in Hong Kong genoteerde bedrijf was eind jaren tachtig een pionier op het gebied van windenergie in China. Het windparkportfolio omspant het hele land. China Longyuan Power heeft echter ook een steenkolendivisie. Hierdoor is het minder aantrekkelijk voor op milieu, sociale en governance (ESG) gerichte investeerders.

4.  Siemens Gamesa Renewable Energy (BME: SGRE)

Het in Spanje gevestigde Siemens Gamesa Renewable Energy is marktleider op het gebied van offshore windmolens. Het bedrijf is voor tweederde in handen van Siemens Energy AG. Siemens Gamesa heeft een wereldwijde capaciteit van bijna 118 GW geïnstalleerd en heeft een jaarlijkse omzet van meer dan €10 miljard.

Hoewel de onshore-activiteiten van Siemens Gamesa kleiner zijn, is het nog steeds de derde speler op de wereldwijde onshore-markt. Net als Vestas heeft Siemens Gamesa onlangs geworsteld met kosteninflatie en knelpunten in de toeleveringsketen. Maar de lange termijn vooruitzichten voor offshore windenergie blijven positief, waardoor dit windenergie aandeel een goede optie is.

5. TPI Composites (NASDAQ: TPIC)

TPI Composites maakt wieken voor windmolens en levert aanverwante diensten. Schoepen zijn een duur en cruciaal onderdeel van een windmolen, goed voor tot 20% van de kosten. Sinds 2001 heeft het in Scottsdale, Arizona gevestigde bedrijf meer dan 70.000 windbladen geproduceerd.

TPIC verkocht in 2020 ook ongeveer een derde van alle onshore-windbladen ter wereld buiten China. Hoewel de uitdagingen voor de turbinefabrikant op korte termijn ook van invloed zijn op TPIC, blijft het bedrijf enthousiast over de lange termijn vooruitzichten.

6.  Nordex SE (ETR: NDX1)

Nordex is een toonaangevende fabrikant van onshore windmolens. Het in Hamburg, Duitsland gevestigde bedrijf genereert een omzet van meer dan €4,6 miljard. Sinds de oprichting in 1985 heeft Nordex meer dan 28 GW aan capaciteit geïnstalleerd in meer dan 40 landen. Nordex exploiteert productielocaties in Duitsland, Spanje, Brazilië, India, Mexico en Argentinië en onderhoudt ook ongeveer 8.400 windmolens met een geïnstalleerd vermogen van 21 GW.

7. NextEra Energy (NYSE: NEE)

De VS is de op één na grootste onshore windmarkt ter wereld en het in Florida gevestigde NextEra Energy is de grootste generator van Amerikaanse windenergie. NextEra exploiteert meer dan 16 GW aan windenergie, waardoor het ook een van de toonaangevende wereldwijde windproducenten is.

Naast het ontwikkelen van projecten voor hernieuwbare energie, bezit NextEra nog steeds de Florida Power & Light Company. Dit is het grootste gereguleerde elektriciteitsbedrijf in de VS, een divisie voor batterijopslag en zeven commerciële kerncentrales. Deze gigant op het gebied van hernieuwbare energie heeft een omzet van meer dan $18 miljard en een marktkapitalisatie van meer dan $170 miljard. Investeren in windenergie via NextEra Energy is daarom een goede keuze.

windenergie aandelen NextEra Energy

8. Enel SpA (BIT: ENEL)

Het in Rome, Italië gevestigde Enel SpA is Europa’s grootste nutsbedrijf en een van ‘s werelds grootste producenten van hernieuwbare energie. Het bedrijf, opgericht in 1962, begon als een typisch energiebedrijf, maar is sindsdien overgestapt op hernieuwbare energiebronnen. Tegenwoordig is Enel ‘s werelds grootste particuliere speler op het gebied van hernieuwbare energie met ongeveer 49 GW aan wereldwijde hernieuwbare capaciteit, waaronder 12,5 GW aan windenergie.

9. Iberdrola SA (BME: IBE)

Iberdrola, gevestigd in Bilbao, Spanje, is een ander nutsbedrijf dat de afgelopen 20 jaar steeds meer richting duurzame energie is verschoven. Met 19 GW onshore en meer dan 1 GW offshore windcapaciteit is het een van ‘s werelds toonaangevende producenten van windenergie.

Iberdrola ziet offshore wind als de belangrijkste motor achter toekomstige groei. Iberdrola streeft ernaar zijn offshore windcapaciteit tegen 2025 te verdrievoudigen. Tegen 2030 wil Iberdrola 10x groeien, met investeringen van in totaal bijna €30 miljard. Naast onshore en offshore windenergie omvat Iberdrola’s portfolio voor alternatieve energie ook zonne-, waterkracht- en batterijopslag. Dit maakt het een divers windenergie aandeel.

10. Northland Power Inc (TSE: NPI)

Northland Power is een Canadese energieproducent met activa: in onshore en offshore wind, zon en aardgas. Het bedrijf exploiteert onshore en offshore windparken in Canada en Europa, met een jaarlijkse productie van meer dan 5 GW.

Northland Power ontwikkelt ook een offshore windproject van 1 GW in Taiwan. Northland Power is een populaire keuze voor klimaatgerichte fondsen en heeft een omzet van meer dan 2 miljard CAD en een marktkapitalisatie van 8,6 miljard CAD.

11. Brookfield Renewable Partners (NYSE: BEP)

Brookfield Renewable Partners, met hoofdkantoor in Toronto, Canada, is een van ‘s werelds grootste pure-play-opwekkers van hernieuwbare elektriciteit. Het bedrijf exploiteert bijna 6.000 waterkracht-, zonne- en windfaciliteiten met een productiecapaciteit van 20 GW. Hoewel Brookfield Renewable Partners geen pure windenergie is, is de windportefeuille van 5,5 GW aan wind omvangrijk en beslaat Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Azië.

12. Boralex Inc (TSE: BLX)

Het in Quebec, Canada gevestigde Boralex produceert wind-, zonne- en waterkrachtenergie in Canada, Frankrijk en de VS. Het is de grootste onafhankelijke producent van onshore windenergie in Frankrijk. Hoewel Boralex vandaag ongeveer 2,5 GW aan geïnstalleerd vermogen heeft, is de capaciteit de afgelopen vijf jaar verdubbeld.

Daarnaast ontwikkelt Boralex een portefeuille van meer dan 3 GW aan wind- en zonne-energieprojecten en bijna 200 MW aan opslagprojecten. Beleggen in windenergie via Boralex kan daarom een aantrekkelijke optie zijn.

13. Energias de Portugal (ELI: EDP)

Het in Lissabon, Portugal gevestigde Energias de Portugal is een Portugees elektriciteitsbedrijf dat bijna 90% van zijn stroom opwekt uit hernieuwbare energiebronnen, voornamelijk wind en waterkracht. Energias de Portugal levert meer dan 65 GW elektriciteit aan bijna 10 miljoen klanten in Portugal, Spanje en Brazilië.

Energias de Portugal heeft vandaag al ongeveer 12 GW aan windcapaciteit en is van plan om tegen 2025 circa 10 GW aan windcapaciteit op land en op zee toe te voegen. Ten slotte is Energias de Portugal van plan om tegen 2025 de oude kolenactiviteiten te verlaten, wat het aantrekkelijker zou moeten maken voor ESG-beleggers en fondsen.

14. Neoen SA (EPA: NEOEN)

Het in Parijs genoteerde Neoen exploiteert zonne- en windparken in 15 landen. Het bedrijf, opgericht in 2008, heeft ongeveer 5 GW aan hernieuwbare energiecapaciteit in bedrijf en in aanbouw. Neoen streeft naar meer dan het dubbele van dat tegen 2025.

Het huidige windvermogen van Neoen overschrijdt 1,5 GW. In tegenstelling tot veel nutsbedrijven met legacy-activiteiten op het gebied van fossiele brandstoffen, richt Neoen zich uitsluitend op hernieuwbare energiebronnen. Dit maakt het een compleet duurzaam windenergie aandeel.

15. Innergex Renewable Energy (TSE: INE)

Innergex Renewable Energy ontwikkelt en exploiteert windenergie, zonne-energie en waterkrachtcentrales in Noord-Amerika. De activa van het Canadese bedrijf bevinden zich meestal in de thuisprovincie Quebec, maar Innergex heeft ook activiteiten in de VS, Frankrijk en Chili. De portefeuille van het bedrijf met een capaciteit van meer dan 3 GW omvat 32 windparken, 40 waterkrachtcentrales en zeven zonneparken.

16. Ørsted A/S (OTC:DNNGY)

Ørsted A/S is gevestigd in Fredericia, Denemarken. Het bedrijf ontwikkelt en exploiteert windparken, zonneparken, energieopslagfaciliteiten en bio-energiecentrales. Het bedrijf biedt zijn diensten aan in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken, Nederland, de Verenigde Staten, Taiwan, Japan en Zuid-Korea.

17. JinkoSolar Holding Co., Ltd. (NYSE:JKS)

JinkoSolar Holding Co., Ltd. is gevestigd in Shangrao, China. Het bedrijf ontwerpt en ontwikkelt fotovoltaïsche producten. JinkoSolar biedt ook diensten voor de integratie van zonnestelsels en voert commerciële zonne-energieprojecten uit. Maar JinkoSolar is ook actief in wind, waardoor je via dit aandeel kunt investeren in windenergie.

18. TransAlta Corporation (NYSE:TAC)

TransAlta Corporation, met hoofdkantoor in Calgary, Canada, is een bedrijf dat waterkracht-, wind- en zonne-energie, aardgasgestookte en kolengestookte faciliteiten voor elektriciteitsopwekking bezit en exploiteert. Het bedient gemeenten, middelgrote en grote industrieën, bedrijven en nutsbedrijven.

windenergie aandelen Transalta

19. Ameresco, Inc. (NYSE:AMRC)

Het hoofdkantoor van Ameresco is gevestigd in Framingham, Massachusetts. Ameresco, Inc. (NYSE:AMRC) biedt oplossingen voor energie-efficiëntie, infrastructuurupgrades en energiezekerheid. Daarnaast houdt het zich bezig met veerkracht, duurzaamheid van activa en oplossingen voor hernieuwbare energie aan industriële en zakelijke klanten in de Verenigde Staten en Canada.

Windenergie aandelen kiezen

Niet alle windenergie aandelen zullen in koers stijgen (of dalen). Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan.

Zie voor meer informatie: https://slim.beleggen.com/tradingnavigator
Of de online training: https://beleggen.com/training


~ Harm van Wijk

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.