Rendement

Wat is rendement?

Rendement is een belangrijk begrip in de beleggingswereld dat de winst of het verlies van een bepaalde investering beschrijft. Het wordt uitgedrukt als een percentage, gebaseerd op het geïnvesteerde bedrag bij aanvang.

Rendement berekenen

Het rendement van een investering kan met een makkelijke rekensom worden berekend. De begin-waarde van de investering moet worden afgetrokken van de eindwaarde van de investering. Dit getal moet vervolgens worden gedeeld door de beginwaarde van de investering. Door dit getal te verme-nigvuldigen met 100, ontstaat het rendement uitgedrukt in procenten over een bepaalde periode.

Factoren die het rendement beïnvloeden

Het rendement van een investering kan worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de economische omstandigheden, het risico-rendementsprofiel, de marktvolatiliteit, de beleggingskosten en -belastingen en de ervaring van de belegger.

Economische omstandigheden

Economische omstandigheden zijn een van de grootste factoren die de winst of verlies van een investering kunnen beïnvloeden. Een sterke economie met hogere consumentenbestedingen en banengroei kan resulteren in hogere rendementen voor beleggers omdat bedrijven winstgevender worden. Een verzwakte economie daarentegen met lagere consumentenbestedingen of een hoge werkloosheid kan leiden tot lagere rendementen als gevolg van lagere bedrijfswinsten.

Risico-rendementsprofiel

Risico versus beloning is een andere factor die het rendement van beleggingen beïnvloedt. Over het algemeen hebben beleggingen met een hoger risiconiveau het potentieel om een hoger rendement te genereren dan beleggingen met een lager niveau. Beleggingen met een hoger risiconiveau brengen echter ook een grotere volatiliteit en grotere potentiële verliezen met zich mee.

Marktvolatiliteit

Marktvolatiliteit is een andere belangrijke factor. Wanneer de markten volatiel worden (als gevolg van politieke onrust of andere externe gebeurtenissen) kunnen de aandelenkoersen aanzienlijk schommelen in beide richtingen. Dit resulteert in zowel winst als verlies voor beleggers. Beleggers moeten dus letten op grote verschuivingen in de aandelenkoersen wanneer zij beslissen waar zij hun geld plaatsen.

Beleggingskosten en belastingen

Beleggingskosten en belastingen spelen ook een rol bij het maken van winst of verlies bij investeringen. In het algemeen betekenen hogere kosten een lager rendement, terwijl lagere kosten tot een hoger rendement kunnen leiden. Evenzo zullen hoge belastingtarieven het rendement aantasten, terwijl lage belastingtarieven gunstigere rendementscijfers opleveren voor beleggers.

Ervaring van de belegger

Als laatste zullen ook de ervaring en het kennisniveau van de belegger een rol spelen. Ervaren beleggers nemen doorgaans betere beslissingen bij het selecteren van aandelen of obligaties met een hoger rendementspotentieel. Onervaren beleggers kunnen te maken krijgen met grotere risico’s in verband met slechte keuzes die kunnen leiden tot een lager totaalrendement.

meer weten over succesvol beleggen?

Rendement is een essentieel begrip bij beleggen. Lees ons e-book over de
7 geheimen van succesvol beleggen en het maximaliseren van uw rendement.