kredietrisico

Wat is kreditrisico?

Kredietrisico is een beleggingsrisico dat ontstaat wanneer de kredietwaardigheid van een kredietnemer verslechtert en zijn vermogen om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen aantast. Het kan leiden tot extra kosten, een verminderde kasstroom of zelfs wanbetaling. Beleggers moeten kredietrisico’s zorgvuldig evalueren voordat zij beslissen of zij in kredietgevoelige effecten of enig ander type financieel actief zullen beleggen. Inzicht in het kredietrisico en een juiste beoordeling van de kredietwaardigheid van kredietnemers is van essentieel belang om de verliezen in verband met beleggingen tot een minimum te beperken.

Welke soorten kredietrisico zijn er?

Kredietrisico is een belangrijke factor waarmee rekening moet worden gehouden bij het beleggen. Er zijn twee soorten kredietrisico’s die inherent zijn aan beleggen: kredietverzuimrisico en liquiditeitsrisico. Het kredietverzuimrisico is de kans dat een lener zijn leningsverplichtingen niet nakomt. Het liquiditeitsrisico heeft betrekking op het vermogen van een belegger om zijn bezit op korte termijn te liquideren. Met andere woorden: er kunnen niet snel kopers voor beleggingen gevonden worden tegen een redelijke prijs, waardoor de beleggingen niet omgezet kunnen worden in liquide middelen. Andere kredietrisico’s zijn onder meer rentewijzigingen, valutarisico’s en politieke risico’s. Inzicht in de soorten en bronnen van kredietrisico is belangrijk voor elke belegger die zijn rendement wil maximaliseren en tegelijkertijd potentiële verliezen wil minimaliseren.

Welke factoren beïnvloeden kredietrisico?

Kredietrisico kan door verschillende factoren worden beïnvloed. Deze omvatten kredietverleden, kredietscore, verhouding schuld/inkomen, leningsvoorwaarden en rentevoet. Iemand met een goede kredietscore die ook weinig schulden heeft, kan bijvoorbeeld als een meer kredietwaardige kredietnemer worden beschouwd dan iemand met een hoog kredietsaldo of een lange betalingsachterstand. Bovendien leveren leningen met een langere looptijd doorgaans een hoger kredietrisico op dan leningen met een kortere looptijd. Wanneer de rente lager is, nemen beleggers bovendien doorgaans minder kredietrisico omdat het potentiële rendement niet voldoende is. Het is belangrijk om elk van deze variabelen zorgvuldig te beoordelen alvorens aan enige vorm van beleggen te beginnen, zodat het kredietrisico nauwkeurig kan worden bepaald.

Hoe kan kredietrisico worden verminderd?

Vermindering van het kredietrisico is essentieel bij beleggen. Het is verstandig om beleggingen over verschillende activaklassen te spreiden en inzicht te krijgen in kredietratings, kredietspreads en de kredietmarkt. Naarmate de kredietspreads stijgen, neemt het kredietrisico toe. Door op de hoogte te blijven van de kredietomgeving kunnen beleggers potentiële kredietrisico’s voorblijven en verliezen beperken. Beleggers moeten altijd onderzoek doen naar leningen, bedrijfsplannen en leners aan wie zij een lening overwegen te verstrekken, om hun blootstelling aan kredietrisico’s te beperken en hen tegelijkertijd een solide basis te geven voor hun investeringsproces.

meer weten over succesvol beleggen?

Kredietrisico is een belangrijke factor om rekening mee te houden. Lees ons e-book over
de 7 geheimen van succesvol beleggen en het maximaliseren van uw rendement.