forward

Wat is een forward?

Een forward, ook wel termijncontract genoemd, is een manier van beleggen waarbij een overeen-komst wordt afgesloten om een actief op een bepaalde datum in de toekomst te kopen of te verkopen. Zij worden beschouwd als complexe en flexibele instrumenten die gedurende een vaste periode rendement kunnen opleveren op basis van onderliggende activa. Doorgaans gaat het om het sluiten van een overeenkomst met een overeengekomen prijs die wordt vastgesteld op het moment dat de forward wordt gesloten.

Deze termijnregeling kan het risico voor beleggers helpen verminderen door hen in staat te stellen vooruit te plannen wat betreft het kopen en verkopen van effecten, grondstoffen en valuta’s bij ongunstige marktomstandigheden. Forwards beschermen gewoonlijk tegen plotselinge markt-schommelingen, omdat zij beleggers duidelijkheid en zekerheid verschaffen over het tijdstip waarop hun belegging zal worden gedaan of verkocht. Het is van grote waarde voor beleggers die een duidelijk inzicht nodig hebben in hun verplichtingen uit termijncontracten, omdat het zonder de voor-spelbaarheid moeilijk kan zijn om kansen te voorspellen en te anticiperen op toekomstige resultaten.

Wat is het verschil tussen een forward en een swap?

Een forward en een swap zijn beide afgeleide instrumenten die worden gebruikt om het risico van prijsschommelingen op de financiële markten af te dekken. Het belangrijkste verschil tussen forwards en swaps is dat forwards in de toekomst worden afgewikkeld tegen een overeengekomen prijs, terwijl bij swaps twee partijen kasstromen uitwisselen op basis van de vraag of de onderliggende waarde die wordt afgedekt in waarde is gestegen of gedaald.

Forwards worden gewoonlijk gebruikt om individuele investeringen af te dekken, zoals de aankoop van tarwefutures om de landbouwprijzen voor een bepaald gewas te beschermen. Swaps daarentegen worden vaak gezocht door bedrijven of instellingen die bescherming willen tegen veranderingen die zich gedurende lange perioden op meerdere markten voordoen. Ondanks hun verschillen kunnen termijncontracten en swaps beide krachtige instrumenten zijn om investeringen te beschermen tegen ongunstige marktomstandigheden.

Welke soorten forwards zijn er?

Forwards bestaan in vele varianten, waaronder termijnverkopen, termijnovereenkomsten, termijn-contracten en termijnhandel. Bij termijnverkopen wordt een goed of dienst verkocht tegen een vooraf vastgestelde prijs en leveringsdatum. Bij termijnovereenkomsten komen twee partijen voorwaarden overeen om op een later tijdstip producten of diensten te kopen. Termijncontracten zijn vergelijkbaar met termijnovereenkomsten, maar moeten via externe arbitrage worden afgedwongen indien een van beide partijen haar verplichting niet nakomt zoals overeengekomen. Ten slotte verwijst termijn-handel naar de uitwisseling van twee verschillende activa tussen twee verschillende partijen die alle voorwaarden met betrekking tot de handel zijn overeengekomen.

Voordelen van beleggen in forwards

Beleggen in forwards kan een uitstekende manier zijn om beleggingen te beschermen tegen prijs-schommelingen. Bij een termijncontract komen twee partijen overeen om een goed op een toekomstige datum aan elkaar te kopen en te verkopen tegen een overeengekomen prijs. Dit garandeert de belegger het verwachte rendement op zijn investering, ongeacht de richting van de markt. Het vergroot ook de zekerheid rond budgettering en kasstroombeheer, doordat beleggers meer controle krijgen over de prijsstelling. Bovendien minimaliseren termijncontracten het neer-waartse risico, omdat ze beide partijen verplichten de overeenkomst na te komen, wat beleggers zekerheid geeft omdat ze weten dat ze hun verwachte rendement zullen ontvangen.

Nadelen van beleggen in forwards

Forwards kunnen voordelig zijn voor beleggers, maar er zijn enkele risico’s aan verbonden waarmee rekening moet worden gehouden. Forwards zijn termijncontracten, waarbij de termijnkoers wordt vastgesteld en gefixeerd bij het aangaan van het contract. Aangezien deze koers vastligt en niet verandert, kunnen beleggers niet profiteren van prijsschommelingen in de onderliggende waarde. Daarnaast bieden forwards geen adequate bescherming tegen marktvolatiliteit, aangezien zij geen bepalingen bevatten die één partij in staat stellen een contract te beëindigen bij veranderende marktomstandigheden.

Bovendien kunnen termijncontracten alleen over-the-counter worden verhandeld en worden zij wegens hun niet-gestandaardiseerde aard vaak als illiquide beleggingen beschouwd. Beleggers kunnen het moeilijk vinden een termijnpositie vóór de vervaldatum te liquideren. Ten slotte houden forwards gewoonlijk een tegenpartijrisico in, aangezien zij rechtstreeks met één partij in wisselwerking staan. Indien één partij in gebreke blijft, kan dit financiële verliezen opleveren voor een belegger die bij termijncontracten betrokken is. Gezien deze risico’s moeten beleggers zich goed verdiepen in forwards en in de markt, alvorens zij besluiten in deze termijncontracten te beleggen.

meer weten over succesvol beleggen?

Succesvol beleggen draait om statistiek en het volgen van een systeem. Lees ons e-book over de 10 stappen om direct een inkomen te halen uit aandelen en opties.