forward

Wat zijn forwards?

Forwards, ook wel termijncontracten genoemd, vormen een manier van beleggen waarbij een overeenkomst plaatsvindt om een actief op een toekomstige datum te kopen of te verkopen. Beleggers beschouwen forwards als complexe en flexibele instrumenten die gedurende een vaste periode rendement kunnen opleveren, gebaseerd op onderliggende activa. Doorgaans bepaalt men een overeengekomen prijs op het moment dat de forward tot stand komt.

Deze termijnregeling vermindert het risico voor beleggers door hen in staat te stellen vooruit te plannen voor het kopen en verkopen van effecten, grondstoffen en valuta’s bij ongunstige marktomstandigheden. Forwards beschermen tegen plotselinge marktschommelingen door beleggers duidelijkheid en zekerheid te bieden over het tijdstip van hun belegging. Dit biedt waarde voor beleggers die een duidelijk inzicht nodig hebben in hun verplichtingen uit termijncontracten. Zonder voorspelbaarheid wordt het moeilijk om kansen te voorspellen en toekomstige resultaten te anticiperen.

Wat is het verschil tussen een forward en een swap?

Een forward en een swap zijn beide afgeleide instrumenten die het risico van prijsschommelingen op de financiële markten helpen afdekken. Het belangrijkste verschil tussen forwards en swaps is dat forwards in de toekomst worden afgewikkeld tegen een overeengekomen prijs. Bij swaps wisselen twee partijen kasstromen uit, gebaseerd op de vraag of de onderliggende waarde in waarde is gestegen of gedaald.

verschil-forwards-swap

Wat is het verschil tussen een forward en een swap?

Verschil tussen Forwards en Swaps

Beleggers gebruiken forwards gewoonlijk om individuele investeringen af te dekken, zoals de aankoop van tarwefutures om de landbouwprijzen voor een bepaald gewas te beschermen. Daarentegen zoeken bedrijven of instellingen vaak swaps om bescherming te bieden tegen veranderingen die zich gedurende lange perioden op meerdere markten voordoen. Ondanks hun verschillen, kunnen termijncontracten en swaps beide krachtige instrumenten zijn. Ze beschermen investeringen tegen ongunstige marktomstandigheden.

Welke soorten forwards zijn er?

Forwards bestaan in vele varianten, waaronder termijnverkopen, termijnovereenkomsten, termijncontracten en termijnhandel. Bij termijnverkopen verkoopt men een goed of dienst tegen een vooraf vastgestelde prijs en leveringsdatum. Bij termijnovereenkomsten komen twee partijen voorwaarden overeen om op een later tijdstip producten of diensten te kopen.

Termijncontracten lijken op termijnovereenkomsten, maar moeten via externe arbitrage worden afgedwongen als een van beide partijen haar verplichting niet nakomt zoals overeengekomen. Ten slotte verwijst termijnhandel naar de uitwisseling van twee verschillende activa tussen twee partijen die alle voorwaarden met betrekking tot de handel hebben overeengekomen.

Voordelen van beleggen in forwards

Beleggen in forwards kan beleggingen uitstekend beschermen tegen prijsschommelingen. Bij een termijncontract spreken twee partijen af om een goed op een toekomstige datum te kopen en verkopen tegen een overeengekomen prijs. Dit garandeert de belegger het verwachte rendement, ongeacht de marktrichting. Termijncontracten bieden meer zekerheid bij budgettering en kasstroombeheer door meer controle over de prijsstelling. Bovendien minimaliseren ze het neerwaartse risico, omdat beide partijen verplicht zijn de overeenkomst na te komen. Dit geeft beleggers zekerheid, wetende dat ze hun verwachte rendement zullen ontvangen.

Nadelen van beleggen in forwards

Beleggen in forwards biedt voordelen voor beleggers, maar er zijn ook enkele risico’s waarmee rekening gehouden moet worden. Forwards zijn termijncontracten waarbij de termijnkoers wordt vastgesteld en gefixeerd bij het aangaan van het contract. Aangezien deze koers vastligt en niet verandert, kunnen beleggers niet profiteren van prijsschommelingen in de onderliggende waarde. Daarnaast bieden forwards geen adequate bescherming tegen marktvolatiliteit, omdat zij geen bepalingen bevatten die één partij in staat stellen een contract te beëindigen bij veranderende marktomstandigheden.

Bovendien kunnen beleggers forwards alleen over-the-counter verhandelen en worden zij wegens hun niet-gestandaardiseerde aard vaak als illiquide beleggingen beschouwd. Het kan moeilijk zijn om een termijnpositie vóór de vervaldatum te liquideren. Ten slotte houden forwards gewoonlijk een tegenpartijrisico in, aangezien beleggers rechtstreeks met één partij in wisselwerking staan. Indien één partij in gebreke blijft, kan dit financiële verliezen opleveren voor een belegger die bij termijncontracten betrokken is. Gezien deze risico’s moeten beleggers zich goed verdiepen in forwards en in de markt, voordat zij besluiten in deze termijncontracten te beleggen.

Meer weten over succesvol beleggen?

Succesvol beleggen draait om statistiek en het volgen van een systeem. Lees ons e-book over de 10 stappen om direct een inkomen te halen uit aandelen en opties.

Download gratis e-book