BeursBulletin Alerts B.V. t.h.o.d.n. ‘Beleggen.com’, gevestigd en kantoorhoudende aan de Rokebrandlaan 2, 1261 WV Blaricum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy statement.

BeursBulletin Alerts B.V. verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens alsmede de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:

www.beleggen.com

[email protected]

Beleggen.com verstuurt informatie via e-mail nadat een inschrijver zich heeft aangemeld. Daarnaast kan BeursBulletin eigen producten aanbieden via e-mail en via de site beleggen.com, beleggen.com of BeursBulletin.nl.

Door het aanmelden geeft u toestemming om deze informatie te ontvangen.

Wij proberen te allen tijde Spam te voorkomen.

Wat is spam?

Onder spam wordt verstaan: een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle e-mails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda.

Ook het veelvuldig de zelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen. (Dit geld voor zowel consumenten als bedrijven)

BeursBulletin.nl BV zal de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail.

Artikel 1. Toepassing

1.1 Dit Privacy statement is van toepassing op alle gegevens die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen BeursBulletin Alerts B.V., hierna: ‘Opdrachtnemer’ en de Opdrachtgever door Opdrachtnemer worden verzameld.

1.2 Dit Privacy statement maakt onderdeel uit van de overeenkomst en alle toekomstige overeenkomsten tussen partijen.

1.3 Mocht er geen sprake zijn van een overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, maar worden er door een partij persoonsgegevens achtergelaten op de website van Opdrachtnemer, dan geldt het navolgende eveneens en waar aldus onder “Opdrachtgever” de persoon of rechtspersoon dient te worden verstaan welke diens persoonsgegevens achter laat op de website, althans in een andere digitale omgeving.

Artikel 2. Inhoud Privacy statement

2.1. Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever doordat Opdrachtgever gebruik maakt van de diensten van Opdrachtnemer en/of omdat Opdrachtgever deze zelf aan Opdrachtnemer verstrekt. De navolgende persoonsgegevens worden door Opdrachtnemer verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Gegevens over de activiteiten van Opdrachtgever op de website van Opdrachtnemer

– Bankrekeningnummer

2.2 Opdrachtnemer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van opdrachtgever:

De website van Opdrachtnemer en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. Opdrachtnemer kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Opdrachtnemer raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als Opdrachtgever er van overtuigd is dat Opdrachtnemer zonder die toestemming persoonlijke gegevens zou hebben verzameld over een minderjarige, verzoekt Opdrachtnemer Opdrachtgever contact met haar op te nemen, via [email protected]. Deze informatie wordt dan verwijderd.

2.3 Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met dit Privacy statement. Opdrachtnemer verklaart uitdrukkelijk dat de persoonsgegevens voor andere doeleinden kunnen worden verwerkt, waarvoor Opdrachtnemer vooraf schriftelijke toestemming heeft verkregen van Opdrachtgever of op grond van dwingendrechtelijke regelgeving van overheidswege daartoe verplicht is. Opdrachtnemer kan de gegevens met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever aan derden verkopen maar verstrekt deze in beginsel uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de Opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die de persoonsgegevens verwerken in opdracht van Opdrachtnemer, sluit zij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

2.4 Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van de betaling

– Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Te informeren over wijzigingen van de diensten en producten

– Voor de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten af te kunnen leveren

Voor geautomatiseerde besluitvorming

Artikel 3. Verplichting Opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever treft de noodzakelijke maatregelen ten aanzien van de persoonsgegevens, in die zin dat deze juist en nauwkeurig zijn en als zodanig ook aan Opdrachtnemer worden verstrekt.

Artikel 4. Geheimhouding

4.1 Opdrachtnemer en diens werknemers dan wel personen die in opdracht werkzaamheden voor haar verrichten, hebben een geheimhoudingsverplichting voor de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit een taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 5. Beveiligingsmaatregelen

5.1 Opdrachtnemer zal – rekening houdend met de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging – technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

5.2 Opdrachtnemer draagt zorg voor maatregelen die er op gericht zijn om onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 6. Geautomatiseerde besluitvorming

6.1 Opdrachtnemer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het betreft besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Opdrachtnemer) tussen zit.

Artikel 7. Duur van de voorwaarden en bewaartermijn van persoonsgegevens

7.1 Dit Privacy statement is geldig zolang Opdrachtnemer de opdracht heeft van Opdrachtgever om persoonsgegevens te verwerken op grond van de overeenkomst tussen partijen. Voor zover er geen opdracht bestaat tussen partijen, maar toch persoonsgegevens zijn verstrekt dan zijn deze bepalingen van toepassing, zolang de gegevens zijn opgeslagen, een en ander met in achtneming van het bepaalde in artikel 7.3.

7.2 Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bewaarplicht bepaalde gegevens en/of documenten, computerdisks of andere duurzame gegevensdragers waarop of waarin zich persoonsgegevens bevinden gedurende een wettelijke termijn moet bewaren, dan zal Opdrachtnemer zorgdragen voor de vernietiging van deze gegevens of documenten, computerdisks of andere gegevensdragers binnen 2 maanden na beëindiging van de wettelijke bewaarplicht.

7.3. Opdrachtnemer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Opdrachtnemer hanteert de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 8. Cookies, of vergelijkbare technieken

8.1 Cookies, of vergelijkbare technieken, die Opdrachtnemer gebruikt:

Opdrachtnemer gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies, te weten zogenaamde first-partycookies en third-partycookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van Opdrachtgever. De cookies die Opdrachtnemer gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, het gebruiksgemak en het surfgedrag. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen. Ook kan Opdrachtnemer hiermee de website optimaliseren. Opdrachtgever kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan Opdrachtgever ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Artikel 9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

9.1 De Opdrachtgever heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de Opdrachtgever het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Opdrachtnemer en heeft Opdrachtgever het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat Opdrachtgever bij Opdrachtnemer een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wordt beschikt in een computerbestand naar de Opdrachtgever of een ander, te sturen. Opdrachtgever kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de Opdrachtgever is gedaan, vraagt Opdrachtnemer een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. Opdrachtnemer reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek. Opdrachtnemer wil Opdrachtgever er tevens op wijzen dat er de mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 10. Beveiliging en datalek

10.1 Opdrachtnemer neemt de bescherming van de persoonsgegevens hoog op en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien opdrachtgever de indruk heeft dat de persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan er contact worden opgenomen via [email protected]

10.2 Zo spoedig mogelijk nadat Opdrachtnemer kennis neemt van een incident of datalek dat (mede) betrekking heeft of kan hebben op de persoonsgegevens, stelt Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan op de hoogte via de bij Opdrachtnemer bekende contactgegevens van Opdrachtgever en zal Opdrachtnemer informatie verstrekken over de aard van het incident of de datalek, de getroffen persoonsgegevens, de vastgestelde en verwachte gevolgen van het incident of datalek op de persoonsgegevens en de maatregelen die Opdrachtnemer heeft getroffen en zal treffen.

10.3 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever ondersteunen bij meldingen aan betrokkenen en/of autoriteiten, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden.