Waardeoverdracht pensioen: van het ene naar het andere pensioenfonds

Waardeoverdracht pensioen

Waardeoverdracht pensioen komt neer op de verhuizing van het ene naar het andere pensioenfonds. Wanneer is dit verstandig en wanneer niet? In de loop van hun carrière wisselen nogal wat mensen van baan. Zeg nu zelf: wanneer je je financieel kan verbeteren, is het niet meer dan logisch dan dat je gretig toehapt en een arbeidscontract tekent bij een nieuwe werkgever. Daar is niets fout mee, behalve misschien dat vaak het pensioen uit het oog wordt verloren.

Verlies geen geld meer op de beurs

De komende dagen nog gratis: de gratis handleiding ‘Hoe selecteer je 30 aandelen binnen 5 minuten. Download en maak geen verlies meer op de beurs: https://www.10stappen.com

In het geval van de overstap naar een nieuwe baan kan een waardeoverdracht pensioen interessant zijn. Die waardeoverdracht komt in feite neer op de verhuizing van het ene naar het andere pensioenfonds. Veel mensen denken niet aan hun pensioen. Dat pensioen ligt in veel gevallen nog vele jaren in de toekomst en dus ligt de focus hoofdzakelijk op het heden en in veel mindere mate op de toekomst. Maar dat is niet altijd even verstandig.

De Nederlandse pensioenfondsen presteren namelijk niet allemaal even goed. Dit is ook onderzocht in 2012. In de studie werden de beleggingsprestaties van pensioenfondsen onderzocht, telkens met de nadruk op hun vermogen om de beoogde beleggingsstrategie te implementeren. De auteurs maakten gebruik van een steekproef van Nederlandse bedrijfspensioenfondsen, die wettelijk verplicht zijn hun beleggingsresultaten te rapporteren volgens de zogenaamde z-score. De z-score is een risico gecorrigeerde prestatiemaatstaf met vooraf gedefinieerde benchmarkinstellingen opgelegd door de Nederlandse wetgever. De conclusie luidde dat pensioenfondsen hun zelfgekozen benchmarks niet consistent kunnen verslaan. Er waren duidelijke aanwijzingen dat de grootste pensioenfondsen het beter doen dan de kleinere fondsen[1].

Dit kan komen door de portefeuille die pensioenfondsen hebben. Dit is ook onderzocht, hieruit bleek dat over het algemeen de portefeuilles van kleinere pensioenfondsen internationaal gediversifieerd waren, terwijl de grote pensioenfondsen de voorkeur leken te geven aan buitenlandse minder risicovolle posities ten koste van binnenlandse vastrentende posities. Het effect van de internetcrisis is meer uitgesproken voor binnenlandse obligaties, terwijl de introductie van de euro belangrijker was voor binnenlandse aandelen[2].

Daarnaast indexeert niet elk pensioenfonds alles op dezelfde manier. Als gevolg van de crisis in 2009 moest een groot deel van de Nederlandse pensioenfondsen plannen indienen voor het herstel van hun buffers, want de crisis bleek lelijk huisgehouden te hebben in hun portefeuilles. Deze plannen waren voornamelijk gestoeld op een mix van verlaagde indexering van de uitkeringen en van verhoogde pensioenpremies. Hierdoor groeide de discussie over de vraag of de indexatie gedifferentieerd moest worden over de verschillende groepen deelnemers aan een pensioenfonds[3].

Is een waardeoverdracht pensioen altijd positief?

Dat heb je ons niet horen zeggen. In geval van een waardeoverdracht pensioen neem je het al opgebouwde pensioen mee naar de volgende werkgever. Dat kan behoorlijk ingewikkeld worden wanneer je in de loop van je loopbaan vaak van baan bent gewisseld. Een waardeoverdracht pensioen kan positief zijn, maar is dat niet altijd. Daarover hieronder meer. Maar het is anderzijds een wettelijk verworven recht voor iedere werknemer.

Waardeoverdracht pensioen: pensioenrechten worden overgedragen aan nieuwe pensioenuitvoerder

Wat houdt een waardeoverdracht pensioen eigenlijk in? Eigenlijk is het heel eenvoudig: het betreft niet meer of niet minder dan  het overdragen van de in loop van de carrière opgebouwde pensioenrechten aan de nieuwe pensioenuitvoerder.[1] Daarmee wordt belet dat er een breuk optreedt bij het opbouwen van je pensioen, een breuk die je heel wat schade kan berokkenen. Wat kan er gebeuren? Het overstappen naar een andere baan kan ook een andere pensioenregeling inhouden. De pensioenrechten opgebouwd in de loop van je loopbaan zouden kunnen achterblijven bij jouw oude pensioenfonds. Op zich is daar niets mis mee, maar het kan wel betekenen dat de opgebouwde pensioenrechten stilvallen of in ieder geval niet langer actief worden opgebouwd. Hetzelfde geldt voor de indexatie van jouw pensioen, het aanpassen van het uitgekeerd bedrag aan het inflatieniveau.

De waardeoverdracht biedt bescherming tegen geldontwaarding

Misschien is inflatie wel het laatste waar je van wakker ligt. Inderdaad leven wij nu in een periode met officeel lage inflatieniveaus, waarbij de inflatie onder het streefcijfer opgelegd door de Europese Centrale Bank ligt. Maar daar kan verandering in komen. Er zijn in het verleden periodes van zeer hoge inflatie geweest, waarbij de geldontwaarding door het dak vloog. Met grote gevolgen voor spaarders en pensioenen tot gevolgd. Eigenlijk profiteerden alleen mensen met veel schulden van de hoge inflatieniveaus. Want inflatie holt de waarde van het geld uit.

Inflatie komt dus neer op geldontwaarding, het betreft een algemene stijging van de prijzen. Het inflatieniveau wordt berekend op basis van een mandje met algemene consumptieartikelen berekend over de periode van één jaar. De inflatie wordt uitgedrukt in procenten. Wat kan inflatie veroorzaken? In het verleden kregen we inflatie in industrielanden wanneer er sprake was een shockeffect. Die schokken konden verschillende oorzaken hebben: politieke crisissen, oorlog of revoluties, binnenlandse onlust, een stijging van de prijzen voor belangrijke grondstoffen (zoals bijvoorbeeld olie). Zodra die schokken achter de rug waren, stabiliseerden de prijzen zich gedurende kortere of langere termijn. Tegen die achtergrond is een waardeoverdracht belangrijk, omdat jouw pensioen door de pensioenuitvoerder beschermd wordt tegen de oprukkende inflatie. Het gevaar op inflatie was de afgelopen decennia relatief gezien beperkt. Een nieuwe inflatoire opmars kan bij gezien de huidige situatie niet uitgesloten worden.

Hoe gebeurt de waardeoverdracht in de praktijk?

Jijzelf moet initiatief nemen tot een waardeoverdracht wanneer je van baan verandert. Het volstaat om bij je nieuwe werkgever een verzoek in te dienen dat wordt doorgegeven aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Deze laatste zal contact opnemen bij de oude pensioenuitvoerder om meer details over jouw situatie te verkrijgen. Alle informatie in verband met de opgave van de opgebouwde pensioenaanspraken zal in dit geval doorgespeeld worden. De nieuwe pensioenuitvoerder zal alles goed bekijken en vervolgens een concreet aanbod doen voor de waardeoverdracht pensioen. De uiteindelijke beslissing ligt bij jou als werknemer. Wanneer je toestemt, is de zaak aan het rollen. Dat betekent dat de waardeoverdracht pensioen concreet wordt toegepast. O ja, wij mogen niet vergeten dat jouw levenspartner ook akkoord moet gaan met de waardeoverdracht pensioen. In geval van een akkoord van jouwzelf en je partner is de zaak rond. De waardeoverdracht pensioen gebeurt dan door het toekennen van extra dienstjaren in de nieuwe pensioenregeling. Het is echter ook mogelijk door een bedrag aan ouderdomspensioen in te kopen. Heb je vragen daaromtrent, dan zal de afdeling boekhouding van je nieuwe werkgever je daarop vast en zeker de antwoorden kunnen geven.

Een waardeoverdracht pensioen vergt wat tijd

Er komt dus bij een waardeoverdracht pensioen een behoorlijke administratie kijken en wij weten allemaal dat administratieve molens traag malen. Het overleg tussen de oude en de nieuwe pensioenuitvoerder kan dus nogal wat tijd opslorpen. Het kan vele maanden duren. Het blijft misschien een tijdlang stil, maar achter de schermen wordt er wel degelijk doorgewerkt. De totale doorlooptijd van de procedure kan oplopen tot zes maanden, maar daarna zou je toch een bericht moeten ontvangen. In het verleden werden inspanningen gedaan om de procedure te versnellen. Banken en verzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars of Nederlandse Vereniging van Banken houden sinds 1 juli 2012 rekening met het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten om hun werkwijzen onderling op elkaar af te stemmen.

Is een waardeoverdracht pensioen altijd positief voor mij?

Er zitten hier diverse addertjes onder het gras verborgen, want een waardeoverdracht pensioen is NIET altijd voordelig. Mogelijk zijn de voorwaarden geboden onder de oude pensioenregeling voordeliger dan die onder de nieuwe pensioenregeling. Factoren die daarbij belangrijk zijn, zijn bijvoorbeeld de franchise. Hieronder verstaan wij het bedrag van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd of het percentage waaraan jouw pensioen wordt opgebouwd. Ook de keuze voor middelloonregeling of eindloonregeling speelt een rol in het verhaal. De boodschap zal duidelijk zijn: ga niet over één nacht ijs, maar informeer je terdege alvorens je beslist tot een waardeoverdracht pensioen. De belangen die op het spel staat zijn te groot om je er met een jantje-van-leiden van af te maken.

De waardeoverdracht pensioen is een wettelijk recht

Is je nieuwe werkgever niet bereid om te praten over een waardeoverdracht pensioen? Dat is dan pech voor hem, want hij is volgens de wet verplicht om zich met deze materie bezig te houden. Wanneer het verzoek tot een waardeoverdracht pensioen wordt gedaan bij een nieuwe werkgever, dan zijn de betrokken werkgevers (dus zowel de oude als de nieuwe) als de pensioenuitvoerders of pensioenfondsen sinds 8 juli 1994 wettelijk verplicht hieraan mee te werken. Pensioenuitvoerders mogen zich eventueel baseren op oudere aanspraken gemaakt voor die bewuste datum van voor 8 juli 1994, maar dit is geen verplichting. Zoals je zelf ziet, kan het geen kwaad om een waardeoverdracht pensioen toch minstens met een half oog te volgen.

Wat in geval van onderdekking

Als uitzondering op het recht tot waardeoverdracht pensioen geldt een situatie waarbij ofwel het oude ofwel het nieuwe pensioenfonds of pensioenuitvoerder zich in staat van onderdekking bevindt. Dat wil zeggen dat er sprake is van te weinig geld om aan de pensioenverplcihting te voldoen. Ook als een ‘noodregeling’ van toepassing is, vervalt het recht op waardeoverdracht. Vanaf 1 juli 2012 zijn kleine werkgevers, dat wil zeggen werkgevers die in totaal bruto 755.000 euro of minder aan lonen uitkeren, (tijdelijk) niet meer wettelijk verplicht mee te werken aan de waardeoverdracht pensioen wanneer de werkgever in kwestie meer dan 15.000 euro moet bijleggen én dit bedrag tevens meer bedraagt dan 10% van het kapitaal dat wordt overgedragen. Maar wat bepaalt of een pensioenuitvoerder al dan niet in staat van onderdekking is? Dat hangt sinds 2015 af van de beleidsdekkingsgraad. Wanneer wij het over de beleidsdekkingsgraad hebben, bedoelen wij de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.

Waardeoverdracht pensioen is een wettelijk recht

De waardeoverdracht pensioen is dus een wettelijk recht, maar geen verplichting. Je bent dus niet verplicht om een waardeoverdracht pensioen aan te vragen wanneer je verandert van werkgever. Hierboven kon je al lezen dat het aanvragen niet altijd in jouw voordeel is. Weeg voor- en nadelen daarom altijd goed tegen elkaar en hou alvast een zakrekenmachientje of smartphone bij de hand. Je uiteindelijke beslissing kan grote financiële gevolgen hebben.

Wat moeten we nog meer weten over de waardeoverdracht pensioen?

Het kan geen kwaad om enkele recente ontwikkelingen rond pensioenen van dichtbij te bekijken, dit op basis van de info die te vinden is op de site van Nationale Nederlanden. Sinds 1 januari 2019 is de ‘Wet waardeoverdracht klein pensioen’ van kracht en die wet heeft toch nogal wat gevolgen.[2] Hij maakt namelijk de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen naar de huidige pensioenuitvoerder mogelijk. Wat zijn de voordelen verbonden aan deze wet? Hij maakt het mogelijk om verschillende kleine pensioenen afkomstig van verschillende werkgevers te bundelen tot een groot pensioen. De betreffende wet heeft nog andere implicaties, onder andere het feit dat de mogelijkheid wordt beperkt om kleine pensioenen in de loop van je carrière af te kopen. De mogelijkheid tot afkopen van kleine pensioenen wordt beperkt tot de pensioendatum is bereikt.

Download Nu ‘7 geheimen van succesvol beleggen’ omdat u dan winst kunt gaan maken op de beurs.

Beleggen op de beurs is een goed idee, omdat u dan uw vermogen in tact laat en zelfs kunt laten groeien. Maar u moet wel weten wat u moet doen. Download nu de gratis handleiding ‘7 Geheimen van Succesvol Beleggen’  op  https://www.30aandelen.nl/optin-goud1597654353177

Wet waardeoverdracht pensioen met betrekking tot de kleine pensioenen

Voor wie geldt bovenstaande wet? Hij geldt voor alle (nieuwe) kleine pensioenen en dit vanaf 1 januari 2018. Hierbij krijgen wij een extra woordje uitleg over wat een klein pensioen inhoudt. Dit geldt als jouw pensioenuitkering op je pensioendatum onder de wettelijk afkoopgrens ligt. Ook die wettelijke afkoopgrens verdient een extra woordje uitleg. In 2020 werd de grens van de wettelijke afkoopgrens vastgesteld op 497,27 euro bruto op jaarbasis. Het bedrag is echter variabel en wordt jaarlijks door de minister van Sociale Zaken vast gesteld.

Geen verplichting waardeoverdracht pensioen in geval van kleine pensioenen

De pensioenfondsen zijn overigens niet verplicht om kleine pensioenen automatisch over te dragen naar de nieuwe pensioenregeling, maar in de praktijk zal dat meestal toch gebeuren. Of toch alleszins vanaf een bepaalde datum. Nationale Nederlanden draagt bijvoorbeeld jouw kleine pensioenen die zijn ontstaan vanaf 1 januari 2018 automatisch over. Daarvoor moet jijzelf dus niet in actie komen. Is jouw kleine pensioen vóór 2018 ontstaan? Dan draagt Nationale Nederlanden het pensioen in kwestie niet automatisch over. In dit geval zal de rechthebbende dus zelf een aanvraag moeten doen. In de praktijk zal dat waarschijnlijk geen problemen opleveren.

Nog wat details over waardeoverdracht

De wetgeving op de waardeoverdracht pensioen heeft de afgelopen jaren nog meer wijzigingen ondergaan. Vanaf 1 januari 2019 komen de heel kleine pensioentjes automatisch aan het pensioenfonds toe. Dit zijn pensioentjes van 2 euro of minder per jaar. Deze pensioentjes vervallen dus automatisch. Wat gebeurt er dan met dit geld? Nationale Nederlanden houdt dit geld niet zelf, maar doneert de waarde aan een goed doel.

Tussentijdse afkoop kleine pensioenen niet meer toegestaan

Een verzekeraar als Nationale Nederlanden was de afgelopen jaren al terughoudend met het afkopen van kleine pensioenen en die houding is nog verstrengd. Sinds 1 januari 2019 is tussentijdse afkoop van nieuwe kleine pensioenen (ontstaan vanaf 1 januari 2018) niet meer toegestaan. In lijn met deze wetgeving, biedt de verzekeraar voortaan alleen nog afkoop aan op de pensioendatum. Dit gebeurt vanuit het idee dat een pensioen is bedoeld als oudedagsvoorziening. Het is niet de bedoeling dat je jouw pensioen vroegtijdig opneemt.

GRATIS HANDLEIDING Valkuilen goud en zilver VAN DRS. HARM VAN WIJK

Wat zijn de valkuilen bij het investeren in gouden en zilveren munten? Ontvang gratis de handleiding direct via de mail. Meld je aan op https://www.tienstappen.nl/valkuilen-goud-zilver/

Harm van Wijk

Pin ook deze handige infographic:

waardeoverdracht pensioen

Bronnen:

[1] https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10645-011-9176-3.pdf

[2] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1351847X.2013.784206

[3] https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10645-011-9170-9.pdf

[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Waardeoverdracht_pensioen_in_Nederland

[2] https://www.nn.nl/Particulier/Thuis-in-pensioen/Dienstverband/Wet-Waardeoverdracht-klein-pensioen.htm

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.